07/07/2023 11:39

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân từ ngày 01/7/2023

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân từ ngày 01/7/2023

Tôi muốn biết mức phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc bộ quốc phòng đối với chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân từ ngày 01/7/2023? “Diễm My - Nghệ An”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân từ ngày 01/7/2023

Mới đây, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 41/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2023 thay thế Thông tư 79/2019/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ NSNN trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ việc áp dụng mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng/tháng, thì mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân cũng được tăng đáng kể, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

S TT

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

HỆ SỐ

MỨC PHỤ CP THỰC HIỆN từ 01/7/2023

1

Bộ trưởng

1,50

2.700.000

2

Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

1,40

2.520.000

3

Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

1,25

2.250.000

4

Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng

1,10

1.980.000

5

Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng

1,00

1.800.000

6

Sư đoàn trưởng

0,90

1.620.000

7

Lữ đoàn trưởng

0,80

1.440.000

8

Trung đoàn trưởng

0,70

1.260.000

9

Phó Trung đoàn trưởng

0,60

1.080.000

10

Tiểu đoàn trưởng

0,50

900.000

11

Phó Tiểu đoàn trưởng

0,40

720.000

12

Đại đội trưởng

0,30

540.000

13

Phó Đại đội trưởng

0,25

450.000

14

Trung đội trưởng

0,20

360.000

 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân

2. Các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, lực lượng vũ trang

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, lực lượng vũ trang, cụ thể:

- Phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp thu hút;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

- Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc:

+ Phụ cấp thâm niên nghề;

+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

+ Phụ cấp trách nhiệm theo nghề;

+ Phụ cấp trách nhiệm công việc;

+ Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

3. Tổ chức thực hiện liên quan đến mức tăng phụ cấp lãnh đạo Quân đội Nhân dân

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 41/2023/TT-BQP, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, cụ thể:

- Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư 41/2023/TT-BQP, các cơ quan, đơn vị lập bảng lương, phụ cấp, cấp phát cho các đối tượng được hưởng.

- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2023/TT-BQP có quyết định điều động công tác sang cơ quan, đơn vị khác trước ngày 12/8/2023, thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận đối tượng căn cứ vào yếu tố ghi trong “Giấy giới thiệu cung cấp tài chính” hoặc “Giấy thôi trả lương” của đơn vị cũ, lập danh sách cấp phát, truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

- Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP được áp dụng mức lương cơ sở tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 41/2023/TT-BQP để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng.

Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự bảo đảm.

- Khi cấp phát tiền lương cho các đối tượng được hưởng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tính thu các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu có)).

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng lập các báo cáo theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 41/2023/TT-BQP gửi về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính) trước ngày 15/07/2023 để tổng hợp báo cáo Nhà nước.

Nguyễn Ngọc Trầm
441

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn