04/06/2021 08:21

Mới: Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế việc trợ giúp pháp lý

Mới: Thông tư hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế việc trợ giúp pháp lý

Ngày 25/5/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.

Theo đó, Thông tư 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng:

- Trợ giúp viên pháp lý;

- Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Chi nhánh của Trung tâm (sau đây gọi tắt là Chi nhánh); Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời gian theo buổi làm việc thực tế như sau: 

- Thời gian theo buổi làm việc thực tế (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc.

- Một buổi làm việc thực tế được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc không đủ 04 giờ thì tính như sau:

+ Tính thành 2 buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ;

+ Tính thành 01 buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên.

- Khi áp dụng cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải kê các công việc và thời gian thực hiện các công việc vào Bảng kê thời gian thực tế (Mẫu TP-TGPL-01) ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 02/2021/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Thu Linh
306

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về