02/01/2024 16:26

Mẫu giấy cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường năm 2024

Mẫu giấy cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường năm 2024

Tìm giúp tôi biểu mẫu cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đang được áp dụng hiện nay? Duy Khánh – TP. HCM

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường là gì?

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường là một văn bản do doanh nghiệp lập ra để cam kết thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cam kết này được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp đăng ký thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp cam kết thực hiện có thể bao gồm các nội dung như:

- Bảo vệ môi trường

- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Doanh nghiệp có thể tự xác định các mục tiêu xã hội, môi trường phù hợp với ngành nghề, quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, cam kết này phải được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

2. Mẫu giấy cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường năm 2024

 

Mẫu giấy cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường năm 2024

Tải mẫu cam kết: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/Phu-luc-II-26.doc  

3. Ai có thẩm quyền ký cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Kèm theo hồ sơ phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức;

- Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội:

Theo đó, trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội và chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp xã hội như sau:

- Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt quá trình hoạt động.

Trừ trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn đã cam kết, doanh nghiệp xã hội phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã tiếp nhận để thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn và đối tượng có liên quan là cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc ở nhiệm kỳ hoặc thời gian có liên quan chịu trách nhiệm liên đới đối với các thiệt hại phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp xã hội vi phạm Khoản 1 Điều 3 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

(Căn cứ Điều 3 Nghị định 47/2021/NĐ-CP)

Như vậy, người có thẩm quyền ký cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân;

- Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Các thành viên cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền đối với thành viên là tổ chức của công ty TNHH;

- Cổ đông sáng lập cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền đối với cổ đông là tổ chức của công ty cổ phần.

Đồng thời, doanh nghiệp xã hội có trách nhiệm duy trì thực hiện các mục tiêu cam kết. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ phải hoàn trả các ưu đãi, hỗ trợ đã nhận...

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
633

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn