12/04/2023 16:54

Ly hôn ở nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam?

Ly hôn ở nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam?

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ra sinh sống ở nước ngoài. Nay chúng tôi làm thủ tục ly hôn tại nước ngoài và đã có bản án ly hôn, thì bản án ấy có được công nhận tại Việt Nam không? “Kim Anh_Bình Định”

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam?

Theo khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, định nghĩa về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Theo đó, trong trường hợp vợ chồng bạn là người Việt Nam nhưng sinh sống tại nước ngoài thì được xác định là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 125 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về việc công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình:

Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình

Việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Chính phủ quy định việc ghi vào sổ hộ tịch các việc về hôn nhân và gia đình theo bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam; quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài.

Có thể thấy, bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài được công nhận tại Việt Nam trong 02 trường hợp:

- Trường hợp 1: Nếu bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam thì bạn phải làm thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

- Trường hợp 2: Nếu bản án, quyết định ly hôn của bạn không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và cũng không có đơn yêu cầu công nhận tại Việt Nam thì bạn có thể làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền (Việc ghi vào sổ hộ tịch sẽ do Sở Tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 126/2014/NĐ-CP)

2. Thời hiệu yêu cầu công nhận và thi hành bản án ly hôn của Tòa án nước ngoài?

Theo Điều 432 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành được quy định như sau:

Điều 432. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành

1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên hoặc Tòa án Việt Nam có thẩm quyền quy định tại Bộ luật này để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự đó.

2. Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Theo đó, thời hiệu để yêu cầu công nhận bản án ly hôn nước ngoài là 03 năm kể từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu công nhận chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

3. Hiệu lực quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản án, quyết định ly hôn của Tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. (khoản 1 Điều 427 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

Trân trọng!

Lê Thị Phương Ngân
2106

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn