20/12/2019 10:00

Là Dân luật phải biết phân biệt 04 dạng chữ ký sau

Là Dân luật phải biết phân biệt 04 dạng chữ ký sau

Dưới đây là nội dung tổng hợp 04 dạng chữ ký dùng trong cơ quan, tổ chức được quy định tại 110/2004/NĐ-CP mà Dân luật cần phải lưu ý và biết cách nhận dạng trường hợp nào là sử dụng chữ ký cho đúng với quy định:

Tiêu chí

Ký thay

(KT.)

Ký thừa lệnh

(TL.)

Ký thừa ủy quyền

(TUQ.)

 

Thay mặt

(TM.)

Trường hợp áp dụng

Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh

Trong trường hợp đặc biệt.

Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể

Chủ thể thực hiện

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức

Chú ý

Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật

Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

- Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định.

- Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký.

- Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền".

Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ví dụ

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

TUQ. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Khi ký văn bản không dùng bút chì; không dùng mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai.

 

Chú ý:

- Quy định trên áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

Căn cứ:

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

- Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

Bích Tuyền
3658

Từ khóa: phân biệt | chữ ký |

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về