14/02/2023 10:14

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất

Tôi có theo dõi quy định mới ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhưng tôi không biết có những thay đổi về nội dung khung chính sách này. Mong Ban biên tập giúp tôi!_Việt Thắng(Vĩnh Phúc)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp thắc mắc của anh như sau:

1. Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

- Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

+ Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất;

+ Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí;

+ Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư);

+ Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện;

+ Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì Nghị định 06 cụ thể chi tiết hơn về chủ thể (Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất ) và bổ sung thêm phần dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Lưu ý :

- Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án và chi tiết đến từng địa phương (nếu có).

- Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định nêu trên phải bao gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

- Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước Nghị định 06/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2023 thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Nghị định 06/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định 06/2020/NĐ-CP.

2. Một số bản án về khiếu kiện quyết định hành chính bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất số 183/2021/HC-PT

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường đất bị thu hồi số 378/2020/HC-PT

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất đai số 02/2022/HC-ST

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 790/2020/HC-PT

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất số 103/2020/HC-PT

Hứa Lê Huy
2448

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn