22/06/2023 11:20

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022

Cho tôi hỏi trình tự, thủ tục giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022 thực hiện thế nào? “Gia Minh_Hà Nội”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Mức giảm thuế GTGT

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tùy vào phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh mà mức giảm thuế GTGT sẽ khác nhau trong mỗi trường hợp, cụ thể:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thì các hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống 8%.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi thực hiện xuất hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 10% sẽ được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

2. Trình tự, thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh cụ thể như sau:

- Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

- Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu), khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 43/2022/QH15”.

Lưu ý:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp (tỷ lệ % trên doanh thu), khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 15, thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

- Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng, thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

- Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01 cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Mẫu số 01: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/mau-so-1.doc

Lê Thị Phương Ngân
2930

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn