12/01/2022 14:13

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Ngày 05/01/2022, VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 06/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ năm 2022 là thực hiện kiểm sát (100%) bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án; Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; thực hiện tốt công tác kiểm tra biên bản phiên tòa, thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị. Cụ thể:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ "Quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án”; Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án, lập phiếu kiểm sát bản án, quyết định giải quyết của Tòa án; sao gửi 100 % bản án, quyết định trong thời hạn kèm theo Phiếu kiểm sát bản án, quyết định, thông báo phát hiện vi phạm đề nghị kháng nghị đến Viện kiểm sát cấp trên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; nhận diện vi phạm pháp luật, thiếu sót tại các bản án, quyết định, định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo VKSND tối cao (Vụ 9) theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 của VKSND tối cao về “hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao đồng”, Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc phân công Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp VKS có trách nhiệm phải tham gia theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn để nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, có quan điểm khác nhau cần phải có ý kiến của tập thể Lãnh đạo Viện, Ủy ban kiểm sát hoặc thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên trước khi Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; Kiểm sát viên dự kiến tình huống phát sinh tại phiên tòa xây dựng đề cương hỏi, dự thảo phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa phải lập luận chặt chẽ, đúng căn cứ pháp luật; thực hiện nghiêm quy định về kiểm sát biên bản phiên tòa theo Hướng dẫn 31/HDVKSTC ngày 25/8/2021 của VKSND tối cao.

- Thực hiện có chất lượng và hiệu quả quyền yêu cầu của VKSND trong tố tụng dân sự, trong đó chú trọng quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ.

- Tập trung nâng cao số lượng, chất lượng công tác kiến nghị, chú trọng phát hiện vi phạm của Tòa án, ban hành kiến nghị tổng hợp, nhất là đối với những vi phạm phổ biến, lặp lại nhiều lần. Tiếp tục phát hiện những vi phạm của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, trong đó tập trung đối với việc lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc lưu trữ tài liệu, việc thực hiện yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của Viện kiểm sát... để kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức đó thực hiện yêu cầu và có các biện pháp phòng ngừa, khắc phục vi phạm, tội phạm.

Hướng dẫn 06/HD-VKSTC ban hành ngày 05/01/2022.

Thu Linh
2345

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn