12/03/2024 17:35

Hướng dẫn chính sách kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu

Hướng dẫn chính sách kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu

Tôi thắc mắc rằng chính sách kê khai khấu trừ thuế TNCN và thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty Việt Nam chi trả cho Công ty nước ngoài khoản dự phòng trợ cấp thôi việc mà người lao động nước ngoài sẽ nhận được khi kết thúc hợp đồng lao động với Công ty nước ngoài được hướng dẫn như thế nào? (Dương Minh - Cà Mau)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Vào ngày 11/03/2024, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 911/TCT-DNNCN về chính sách kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu đối với trường hợp Công ty Việt Nam chi trả cho Công ty nước ngoài khoản dự phòng trợ cấp thôi việc mà người lao động nước ngoài sẽ nhận được khi kết thúc hợp đồng lao động với Công ty nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn 911/TCT-DNNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/cong-van-911-tct-dnncn-2024-chinh-sach-ke-khai-khau-tru-thue-tncn.docx

1. Chính sách kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số các khoản phụ cấp, trợ cấp như sau:

- Trợ cấp khó khăn đột xuất;

- Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản;

- Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động;

- Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng;

- Trợ cấp thôi việc;

- Trợ cấp mất việc làm;

- Trợ cấp thất nghiệp;

- Các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao độngLuật Bảo hiểm xã hội

- …

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

- Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

+ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

+ Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

2. Chính sách kê khai khấu trừ thuế nhà thầu

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm một số đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I Thông tư 103/2014/TT-BTC):

- Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

- Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

- …

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Việt Nam chi trả cho Công ty nước ngoài khoản dự phòng trợ cấp thôi việc mà người lao động nước ngoài sẽ nhận được khi kết thúc hợp đồng lao động với Công ty nước ngoài thì đề nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 và điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nguyễn Phạm Hoàng Thuy
731

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn