19/12/2023 16:05

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 2023 tại TP.HCM

Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 2023 tại TP.HCM

Tìm giúp tôi mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023 cho doanh nghiệp tại TP.HCM và hướng dẫn giúp tôi cách thực hiện. Vũ Hào - TP.HCM.

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

Ngày 04/12/2023,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023.

>> Xem thêm: Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2024 tại TP.HCM

1. Thời hạn nộp báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài 2023

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1, điểm a khoản 12 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP về thời hạn nộp báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài 2023 như sau:

- Trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

Mẫu số 07/PLI: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/mau-so-07-PLI.doc 

- Trước ngày 15/7 và ngày 15/01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu số 08/PLI: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/mau-so-08-PLI.doc 

- Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, người sử dụng lao động phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 17/PLI: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/mau-so-17-PLI.doc 

Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau.

2. Hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 2023 tại TP.HCM

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và điểm a Khoản 12 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 07/PLI ban hành Kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

- Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

- Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024.

- Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/4UuiAsoH6PwmRPwe7 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

3. Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Doanh nghiệp, tổ chức để được tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

- Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhà thầu trước khi tuyển và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải kê khai cụ thể các vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc, thời gian làm việc cần sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Căn cứ 152 Bộ luật Lao động 2019)

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
2502

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn