05/04/2023 17:38

Hợp đồng lao động dưới 01 tháng có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng lao động dưới 01 tháng có phải đóng BHXH không?

Cho tôi hỏi hợp đồng lao động dưới 1 tháng có cần đóng BHXH không? Được ký loại hợp đồng này bao nhiêu lần? “Nhật Anh-Hải Phòng”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hình thức của hợp đồng lao động dưới 01 tháng?

Theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, quy định về hình thức của hợp đồng lao động như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo đó, hợp đồng lao động dưới 01 tháng có thể được giao kết bằng lời nói, trừ các trường hợp sau:

- Giao kết hợp đồng lao động do nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên ủy quyền cho một người lao động trong nhóm

- Giao kết hợp đồng lao động với người lao động chưa đủ 15 tuổi

- Giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình.

2. Hợp đồng lao động dưới 1 tháng được ký bao nhiêu lần?

Theo điểm b, khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, có thể thấy hợp đồng lao động dưới 1 tháng là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Mặt khác theo điểm c, khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, có quy định như sau:

Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. ...

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

...

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Theo đó, hợp đồng lao động dưới 01 tháng hầu hết chỉ được ký kết 02 lần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật cho phép ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 01 tháng, cụ thể như sau:

- Trường hợp sử dụng người lao động cao tuổi

- Trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Trường hợp gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ.

3. Hợp đồng lao động dưới 01 tháng có phải đóng bảo hiểm không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm.

Mặt khác, theo Điều 43 Luật Việc làm 2013 và Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 cũng quy định đối tượng tham gia các loại bảo hiểm này phải là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Như vậy, nếu ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng, thì người lao động không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định:

Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

...

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Lê Thị Phương Ngân
7108

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn