14/07/2023 16:38

Hồ sơ và thủ tục đăng ký sang tên xe từ ngày 15/8/2023

Hồ sơ và thủ tục đăng ký sang tên xe từ ngày 15/8/2023

Tôi muốn tìm hồ sơ và thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định mới từ ngày 15/8/2023. Vũ Hà – Ninh Bình?

1. Đăng ký sang tên trong những trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2023/TT-BCA về trường hợp đăng ký sang tên, di chuyển xe, cụ thể:

- Khi chuyển quyền sở hữu xe hoặc chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (sau đây gọi chung là di chuyển nguyên chủ), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó.

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ) làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Như vậy, chủ xe đăng ký sang tên xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó. Bên nhận chuyển xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký sang tên xe từ ngày 15/8/2023

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA về hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe, cụ thể:

- Hồ sơ thu hồi:

+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/M%E1%BA%ABu%20khai%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20thu%20h%E1%BB%93i%20dk%20xe.docx

+ Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

+ 02 bản chà số máy, số khung xe;

+ Chứng nhận đăng ký xe;

+ Biển số xe;

Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

+ Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

-  Hồ sơ đăng ký sang tên, di chuyển xe:

+ Giấy khai đăng ký xe: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/M%E1%BA%ABu%20khai%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20xe.docx

+ Giấy tờ của chủ xe quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ);

+ Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

+ Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

3. Thủ tục đăng ký sang tên xe từ ngày 15/8/2023

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA về thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe, cụ thể:

- Thủ tục thu hồi:

+ Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

+ Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

- Thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe:

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe (đối với trường hợp di chuyển nguyên chủ): Kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA; đưa xe đến để kiểm tra, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

+ Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA;

+ Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư này); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích;

+ Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp đăng ký xe di chuyển nguyên chủ thì được giữ nguyên biển số định danh (biển 05 số); trường hợp biển số cũ là biển 3 hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển số định danh theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Như vậy, từ ngày 15/8/2023 thủ tục đăng ký sang tên xe tại Thông tư 58/2020/TT-BCA sẽ bị thay thế bởi Thông tư 24/2023/TT-BCA. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng/nhận chuyển quyền sở hữu xe cần lưu ý để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Ngọc Trầm
1296

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn