12/07/2023 11:01

Hộ kinh doanh bị xử phạt về thuế có được hỗ trợ chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Hộ kinh doanh bị xử phạt về thuế có được hỗ trợ chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tôi muốn chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, song, trong quá trình hoạt động, hộ kinh doanh của tôi đã bị xử phạt về thuế 1 lần. Vậy tôi có được nhà nước hỗ trợ khi chuyển đổi không? “Gia Kỳ-Bình Định”

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hộ kinh doanh bị xử phạt về thuế có được hỗ trợ chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đó, khi hộ kinh doanh có mong muốn chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cần đáp ứng được 2 điều kiện:

+ Đã đăng ký và hoạt động theo quy định của phép luật trước khi thành lập doanh nghiệp

+ Đã hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, không có quy định về việc không hỗ trợ cho hộ kinh doanh đã bị xử phạt về thuế khi chuyển sang doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như vậy, hộ kinh doanh đã bị xử phạt về thuế vẫn sẽ được hỗ trợ khi chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng 2 điều kiện nêu trên.

2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Căn cứ theo khoản 2 Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và phát triển, pháp luật có các chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể gồm:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

- Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Lê Thị Phương Ngân
474

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn