14/06/2023 17:16

Hình thức xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo đại học

Hình thức xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo đại học

Tôi sắp vào học đại học và muốn tìm hiểu về các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo thế nào? Anh Khoa_(Bến Tre)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo Đại học

Theo Điều 9 Thông tư 10/2016/TT-BGDDT quy định hình thức kỷ luật đối với sinh viên có hành vi vi phạm quy chế đào tạo Đại học thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

(1) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

(2) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

(3) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ 01 học kỳ, đình chỉ 01 năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

(4) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

Lưu ý:

- Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên.

- Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

- Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

2. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo Đại học

Theo Điều 10 Thông tư 10/2016/TT-BGDDT quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế Đại học như sau:

* Về thủ tục xét kỷ luật:

- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm Điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm Điểm thì Hội đồng kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

- Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

 - Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, đề nghị Hội đồng kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học;

- Hội đồng kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm:

+ Các thành viên của Hội đồng

+ Đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm.

Trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm Điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết Điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Đồng thời, Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

* Về Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

- Bản tự kiểm Điểm (nếu có);

- Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm Điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

- Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

- Các tài liệu có liên quan.

3. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo Đại học

Theo Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-BGDDT quy định về chấm hiệu lực của quyết định kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế đào tạo Đại học như sau:

- Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách:

+ Sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

- Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo:

+ Sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

- Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn:

+ khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương;

+ Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để cơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ Điều kiện.

- Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có Điều Khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời Điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

Lưu ý:

- Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học;

Trường hợp, nếu cơ sở giáo dục đại học đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.(Điều 13 Thông tư 10/2016/TT-BGDDT).

Hứa Lê Huy
6019

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn