06/12/2021 08:25

Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, so với Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 thì Quy định mới đã bổ sung, làm rõ những điều đảng viên không được làm như:

- Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác;

- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;

- "Tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp;

- Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài trái quy định;

- Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội;...

Xem chi tiết tại Quy định 37-QĐ/TW ban hành ngày 25/10/2021 thay thế Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011.

Thu Linh
1060

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn