06/01/2024 08:04

Công ty có bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc không?

Công ty có bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc không?

Tôi muốn hỏi rằng công ty có phải thực hiện quyết toán TNCN cho nhân viên thử việc hay không? Anh Mạnh Tiến (Đồng Nai).

Chào anh, Ban biên tập xin được giải đáp như sau:

Công ty có bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) thì thu nhập đến từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế TNCN, điều này áp dụng cho cả mức lương của nhân viên thử việc và nhân viên chính thức.

Vậy nên, công ty trả lương cho người lao động làm việc trong công ty phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN, tính cả nhân viên thử việc và nhân viên chính thức.

Thủ tục quyết toán thuế TNCN cho nhân viên trong công ty năm 2024

Thủ tục quyết toán thuế TNCN cho nhân viên trong công ty được thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty trả thu nhập cho nhân viên cần chuẩn bị hồ sơ khai quyết toán thuế tncn. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Tải tờ khai quyết toán thuế tncn mẫu 05/QTT-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-1-quyet-toan-thue.doc

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định  126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư  80/2021/TT-BTC; Mẫu này áp dụng đối với nhân viên ký hợp đồng trên 03 tháng. 

Tải Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-2-quyet-toan-thue.doc

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định  126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư  80/2021/TT-BTC; Mẫu này áp dụng đối với nhân viên ký hợp đồng dưới 03 tháng

Tải Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-3-quyet-toan-thue.doc

+ Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Tải Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-4-quyet-toan-thue.doc

Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định;

+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

Nhân viên thử việc được khấu trừ thuế bao nhiêu khi thực hiện quyết toán thuế tncn?

Căn cứ tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế như sau:

- Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

- Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm cam kết.

Như vậy, trong trường hợp nhân viên thử việc ký hợp đồng lao động thử việc dưới 3 tháng và có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế tncn mức 10% trên thu nhập khi thực hiện quyết toán thuế tncn.

Đỗ Minh Hiếu
3583

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn