19/06/2023 14:13

Chuyển công tác dưới 01 năm thì có phải chuyển sinh hoạt đảng không?

Chuyển công tác dưới 01 năm thì có phải chuyển sinh hoạt đảng không?

Tôi chuyển công tác dưới 01 năm thì có phải chuyển sinh hoạt đảng tới nơi công tác mới không? “Hà Anh_Lâm Đồng”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thay đổi công tác dưới 01 năm thì có phải chuyển sinh hoạt đảng không?

Theo mục 6.3.2 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về chuyển sinh hoạt đảng tạm thời như sau:

6.3.2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

a) Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới. Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

b) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

- Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời thì đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

c) Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt chính thức.

d) Nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời để học theo lớp, theo khoá ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng uỷ nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp uỷ cấp trên giao.

Theo đó, trường hợp Đảng viên khi có quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới trong thời gian từ 03 tháng đến dưới 01 năm sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác mới.

Như vậy, trong trường hợp bạn chuyển công tác dưới 01 năm thì sẽ phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi bạn đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

2. Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/mau-chuyen-sinh-hoat-dang-tam-thoi.doc

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, học tập... và bản tự kiểm điểm của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “Loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết ô số 2 để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tạm thời.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…;

- Thẻ đảng viên;

- Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường;

- Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

Lê Thị Phương Ngân
1932

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn