16/09/2022 08:24

Cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước trước ngày 01/01/2025

Cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước trước ngày 01/01/2025

Tôi vừa thấy có quy định cắt giảm các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước. Vậy quy này thế nào? "Lan Anh-Hà Nội"

Vấn đề này, THƯ VIỆN BẢN ÁN xin giải đáp như sau:

Ngày 15/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các mục tiêu như sau:

Mục tiêu về thống kê, công bố, công khai

Trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Mục tiêu về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa

- Đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước:

Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

+ Trước ngày 01/10/2023: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

+ Trước ngày 01/01/2024: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Trước ngày 01/01/2025: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Đối với TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương:

Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

+Trước ngày 01/01/2024: Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Trước ngày 01/01/2025: Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa

- Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Thống kê, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thì phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại các văn bản do bộ, cơ quan tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Thống kê, rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong bộ, cơ quan được quy định tại các văn bản do bộ, cơ quan ban hành theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh):

Thống kê, rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong tỉnh (gồm: TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; TTHC giữa các sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh) do UBND/Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền

Quyết định 1085/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Ý
533

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn