14/04/2021 15:37

Các văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất

Các văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất

Bộ Tư pháp có Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ban hành Danh mục VBQPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021, trong đó có quy định về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất,...

Cụ thể, danh mục văn bản QPPL về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất bao gồm:

1. Luật Đất đai 2013;

2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

4. Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

5. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015;

6. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính;

7. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT  ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

8. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

9. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT  ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

10. Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường;

11. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 12);

12. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

13. Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Xem chi tiết tại Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021.

Thu Linh
9532

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn