21/01/2019 08:42

Các dạng tranh chấp thường gặp đối với hợp đồng lao động

Các dạng tranh chấp thường gặp đối với hợp đồng lao động

Trong cuộc sống, việc xảy ra tranh chấp trong giao kết hợp đồng là một điều không thể tránh khỏi, đặc biệt đối với quan hệ lao động. Tranh chấp hợp đồng lao động là việc xảy ra những mâu thuẫn về lợi ích đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động.

Tranh chấp này được chia thành nhiều loại dựa trên những nội dung tranh chấp khác nhau. Dưới đây là các dạng tranh chấp thường gặp đối với hợp đồng lao động: 

1. Tranh chấp về đòi tiền lương: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-9362017ldpt-ngay-29092017-ve-doi-tien-luong-17408

2. Tranh chấp về hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-102017ldpt-ve-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-2069

3. Tranh chấp tiền lương và bảo hiểm xã hội: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-1262018ldpt-ngay-25012018-ve-tranh-chap-tien-luong-va-bao-hiem-xa-hoi-41949

4.  Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-012016ldst-ve-yeu-cau-thanh-toan-tien-tro-cap-thoi-viec-12001

5. Tranh chấp về tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-022016ldst-ngay-30092016-ve-tranh-chap-tien-luong-tro-cap-thoi-viec-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-that-nghiep-31870

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-9572017ldpt-ngay-17102017-ve-boi-thuong-thiet-hai-tro-cap-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong-42317

7. Tranh chấp về kỷ luật lao động: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-022018ldpt-ngay-06012018-ve-tranh-chap-ve-hop-dong-lao-dong-va-xu-ly-ky-luat-lao-dong-theo-hinh-thuc-sa-thai-30338

8. Tranh chấp về bồi hoàn kinh phí đào tạo: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-222018dsst-ngay-16042018-ve-tranh-chap-boi-hoan-kinh-phi-dao-tao-30143

9. Tranh chấp về bảo hiểm xã hội: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-162017ldst-ngay-19092017-ve-tranh-chap-bao-hiem-xa-hoi-37476

10. Tranh chấp về khiếu kiện bồi thường trợ cấp thương binh, khôi phục tiền lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động và hủy quyết định cá biệt: https://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-012018ldpt-ngay-16012018-ve-khieu-kien-boi-thuong-tro-cap-thuong-binh-khoi-phuc-tien-luong-huu-tro-cap-tai-nan-lao-dong-va-huy-quyet-dinh-ca-biet-23561

Kim Huệ
3681


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về