09/09/2023 15:34

Bộ máy, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Bộ máy, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Tôi muốn biết cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ hiện tại của Việt Nam? “Đăng Khoa-Vĩnh Long”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Vị trí, chức năng của Văn phòng Chính phủ

Theo Điều 1 Nghị định 79/2022/NĐ-CP thì Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm: Cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Điều 3 Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 20 đơn vị bao gồm:

- Vụ Tổng hợp.

- Vụ Pháp luật.

- Vụ Kinh tế tổng hợp.

- Vụ Công nghiệp.

- Vụ Nông nghiệp.

- Vụ Khoa giáo - Văn xã.

- Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

- Vụ Quan hệ quốc tế.

- Vụ Nội chính.

- Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

- Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

- Vụ Thư ký - Biên tập.

- Vụ Hành chính.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch tài chính.

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Cục Quản trị.

- Cục Hành chính - Quản trị II.

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, trừ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Vụ I có 03 phòng. Vụ Hành chính có 04 phòng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ

Điều 2 Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ như sau:

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

(1) Tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ

(2) Tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Thủ tướng Chính phủ

(3) Kiểm soát thủ tục hành chính

(4) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(5) Cung cấp thông tin cho công chúng

(6) Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(7) Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

(8) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản và xử lý đối với các văn bản trái pháp luật theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

(9) Tổ chức tiếp nhận, xử lý các văn bản do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát hành và quản lý các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử tại Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

(10) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

(11) Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng đối với Văn phòng các bộ, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(12) Về công chức

- Công chức Văn phòng Chính phủ phải là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù theo quy định;

- Văn phòng Chính phủ được đề nghị điều động, luân chuyển, biệt phái công chức ở các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về làm việc tại Văn phòng Chính phủ và từ Văn phòng Chính phủ đến làm việc tại các bộ, ngành, cơ quan, địa phương theo thẩm quyền, quy định của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm điều động, luân chuyển, biệt phái công chức theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

(13) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm; quyết định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

(14) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền theo mục tiêu và nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

(15) Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

(16) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Bùi Thị Như Ý
1508

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn