07/12/2023 15:05

06 điều kiện để công ty đầu tư chứng khoán được cấp phép hoạt động

06 điều kiện để công ty đầu tư chứng khoán được cấp phép hoạt động

Cho tôi hỏi đề một công ty đầu tư chứng khoán được cấp phép thành lập và được đi vào hoạt động thì cần phải tuân thủ những điều kiện nào? Nhật Hạ - Đà Nẵng

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Công ty đầu tư chứng khoán là gì?

Theo quy định Điều 114 Luật Chứng khoán 2019 về định nghĩa công ty đầu tư chứng khoán như sau:

- Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán.

Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức:

+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

2. 06 điều kiện để công ty đầu tư chứng khoán được cấp phép hoạt động

Để được cấp giấy thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán cần tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Điều kiện về vốn bao gồm:

- Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;

- Toàn bộ tài sản công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát.

(2) Điều kiện về trụ sở bao gồm:

Có trụ sở làm việc cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý được sử dụng trụ sở của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm trụ sở chính.

(3) Điều kiện về nhân sự bao gồm:

+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ định.

+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có Tổng giám đốc (Giám đốc) đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán và tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

(4) Điều kiện về cổ đông bao gồm:

+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có tối thiểu 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa 99 cổ đông. Trong đó, cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng. Trường hợp tự quản lý, cổ đông trong nước phải là tổ chức do cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm cấp phép thành lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty dự kiến thành lập.

(5) Thành viên Hội đồng quản trị:

Tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát.

(6) Điều kiện góp vốn bằng tài sản:

Cổ đông được góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và phải bảo đảm:

+ Chứng khoán dự kiến góp phải theo mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của công ty; không bị hạn chế chuyển nhượng, bị đình chỉ, tạm ngừng giao dịch, hủy bỏ niêm yết; không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, bị phong tỏa hoặc là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;

+ Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được sự chấp thuận của tất cả các cổ đông và chỉ được coi là đã hoàn tất sau khi quyền sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán góp vốn đã chuyển sang công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ;

+ Giá chứng khoán góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. (căn cứ Điều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 114 Luật Chứng khoán 2019, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải tuân thủ các quy định sau đây:

+ Các hạn chế đầu tư quy định tại Điều 110 Luật Chứng khoán 2019;

+ Các nội dung liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo quy định tại Điều 106 và Điều 107 Luật Chứng khoán 2019;

+ Các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Luật Chứng khoán 2019;

+ Tài sản của công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại 01 ngân hàng giám sát.

Như vậy, để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán cần đáp ứng 6 điều kiện chính gồm về vốn, trụ sở, nhân sự, cổ đông, thành viên HĐQT và góp vốn bằng tài sản.

Trong đó, yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng và quy định về số lượng cổ đông tối thiểu là những điều kiện quan trọng.

Ngoài 06 điều kiện trên, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng còn phải đáp ứng thêm một số quy định về hạn chế đầu tư, công bố thông tin và lưu ký tài sản.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
216

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn