08/09/2021 09:15

05 trường hợp không được hưởng thừa kế

05 trường hợp không được hưởng thừa kế

Mặc dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản nhưng cá nhân vẫn không được hưởng di sản thừa kế trong những trường hợp sau:

(1) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

(2) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

(3) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

(4) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

(5) Con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có khả năng lao động và toàn bộ di sản được thừa kế theo di chúc hợp pháp nhưng người lập di chúc không cho người con đó hưởng thừa kế.

Lưu ý: Những người thuộc trường hợp (1); (2); (3); (4) vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

CSPL: Điều 621, khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thu Linh
2592

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn


Từ khóa: thừa kế |