01/02/2024 16:29

03 trường hợp khai thuế, báo cáo thuế cần lưu ý năm 2024

03 trường hợp khai thuế, báo cáo thuế cần lưu ý năm 2024

Hướng dẫn giúp tôi một vài trường hợp khai thuế, báo cáo thuế cần lưu ý năm 2024 đúng quy định pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Hải An – Bình Dương.

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

Ngày 12/01/2024, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 1000/CTBDU-TTHT về việc các báo cáo thuế cần lưu ý năm 2024. Trong đó, trích 03 trường hợp khai thuế, báo cáo thuế cần lưu ý như sau:

1. Khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tiền lương, tiền công

Tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân như sau:

Theo đó, người nộp thuế khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu số 05/KK-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-so-TK-05KK-TNCN.doc 

Mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-so-BK-05-1-PBT.doc 

Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trừ từ nước ngoài; cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng được trừ từ nước ngoài; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng chưa khấu trừ thuế; cá nhân nhận cổ phiếu thưởng từ đơn vị chi trả.

Lưu ý:

Kể từ ngày 30/10/2022, Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN.

2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024

Tại Công văn 1000/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũng đã lưu ý về trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 như sau:

- Người nộp thuế kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Trong chu kỳ ổn định, hàng năm tổ chức không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

- Người nộp thuế kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp và khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

- Hồ sơ khai thuế SDĐPNN mẫu số 02/TK-SDĐPNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu số 02/TK-SDĐPNN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-so-02-TK-SDDPNN.doc 

- Thời hạn nộp thuế:

+ Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.

Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

+ Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

+ Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Như vậy, việc khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 cần lưu ý các thời hạn chính gồm: khai lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ phát sinh nghĩa vụ thuế; khai bổ sung hoặc điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ khi có thay đổi; nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất vào ngày 31/10; nộp tiền thuế chênh lệch chậm nhất vào ngày 31/3 năm sau.

3. Khai quyết toán thuế tài nguyên

- Doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2023 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu số 02/TAIN: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/mau-so-02-TAIN.doc 

Xem chi tiết tại Công văn 1000/CTBDU-TTHT ngày 12/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/cong-van-1000-ctbdu-ttht.doc 

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
729

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn