Quyết định giám đốc thẩm 15/2014/HC-GĐT ngày 22/09/2014 về xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 15/2014/HC-GĐT NGÀY 22/09/2014 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “khiếu kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa các đưomg sự:

Người khởi kiện: Ông Lê Cương; trú tại: Thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Người bị kiện: ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Lê Đức Thanh, địa chỉ: Tổ 13/1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Bà Phan Thị Danh, địa chỉ: Tổ 11, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Ông Lê Đức Việt, địa chỉ: Tổ 31/1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4.  Ông Lê Đức Dũng, địa chỉ: Tổ 13/1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

5. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, địa chỉ: Tổ 13/1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

6. Bà Lê Thị Hồng Ánh, địa chỉ: Tổ 13/1, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

7. Bà Lê Thị Hồng Nga, địa chỉ: Phường Hòa Phát, quận cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

8. Ông Lê Đức Mỗng, địa chỉ: Thôn Bầu cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

NHẬN THẤY

Ngày 26/8/1994, ông Lê Đức Thanh làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất và được ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B362591 ngày 28/12/1994 đối với 2.159m2 đất thổ cư tại thửa số 227, tờ bản đồ số 5, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 2001, gia đình ông Lê Cương biết được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thanh, đã có đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân xã Hòa Châu. Sau đó, từ năm 2010, gia đình ông Cương đã nhiều lần khiếu nại đến ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B362591 của ông Thanh nhưng không được giải quyết.

Ngày 20/9/2011, ông Lê Cương khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B362591 ngày 28/12/1994 của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cấp cho hộ ông Lê Đức Thanh.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2012/HCST ngày 26/7/2012, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Năng quyêt định: “Chấp nhận yêu câu khởi kiện của ông Lê Cương. Xử: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ B362591 ngày 28/12/1994 (vào sổ cấp giấy số 00279) của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang, thành phô Đà Nẵng đứng tên hộ ông Lê Đức Thanh. Ong Lê Cương, ông Lê Đức Thanh, bà Phan Thị Danh, ông Lê Đức Việt, ông Lê Đức Dũng, bà Lê Thị Hồng Hạnh, bà Lê Thị Kim Ánh, bà Lê Thị Hồng Nga, ỏng Lê Đức Mông cỏ trách nhiệm liên hệ với ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang và Ban giải tỏa đên bù các dự án đầu tư xây dựng sỗ 2 thành phố Đà Năng đê xác định lại phân diện tích đất được quyền sử dụng và các chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của Nhà nước ”.

Ngày 10/8/2012, ông Lê Đức Thanh kháng cáo.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2012/HCPT ngày 26/9/2012 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định: “Giữ nguyên Bản án hành chỉnh sơ thẩm số 03/2012/HCST ngày 26/7/2012 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 05/10/2012, ông Lê Đức Thanh có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2014/KN-HC ngày 25/4/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2012/HCPT ngày 26/9/2012 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng; đề nghị Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2012/HCPT ngày 26/9/2012 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2012/HCST ngày 26/7/2012 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giải quyết lại vụ án cho đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ nội dung kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Ngày 20/9/2011, ông Lê Cương khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B3 62591 ngày 28/12/1994 của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cấp cho hộ ông Lê Đức Thanh. Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Đức Thanh của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang là quyết định hành chính về quản lý đất đai và từ năm 2010, ông Lê Cương đã có khiếu nại đến ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang.

Tại Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội quy định: “Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.

Như vậy, việc Tòa án nhân dân huyện Hòa vang thụ lý vụ án hành chính và đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm là đúng với quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội.

Về nội dung vụ án:

Nguồn gốc đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của ông Lê Tâm (cha của ông Lê Đới) và ông Lê Tồn (cha của ông Lê Đức Thanh) được thừa hưởng của ông bà từ trước giải phóng. Năm 1994, ông Lê Đới giao quyền sử dụng phần đất của mình cho con trai là Lê Cương; ông Lê Tồn giao quyền sử dụng cho con trai là Lê Đức Thanh. Năm 1981, ông Lê Đức Thanh đứng tên trong Sổ đăng ký và Bản đồ 299 với thửa đất số 339, diện tích 1.510m2; ông Lê Đới (cha của ông Lê Cương) không kê khai. Năm 1994, ông Lê Đức Thanh đứng tên trong Sổ mục kê, Bản đồ 64/CP với số thửa 227, diện tích 1.209m2 và tại Sô đăng ký là 2.159m2. Ông Lê Đới đứng tên trong sổ mục kê và Bản đồ 64/CP với số thửa 775, diện tích 950m2 nhưng không có tên trong Sô đăng ký. Tại Công văn sô 36/TTra ngày 18/4/2012 của Thanh tra huyện Hòa Vang về việc thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định thửa 227 (diện tích 2.159m2) và thửa 755 (diện tích 950m2) tại Bản đồ 64/CP là thửa 399 tại Bản đồ 299. Tòa án các cấp chưa làm rõ, trong số 2.159m2 đất mà ông Lê Đức Thanh kê khai có số đất mà ông Lê Đới được thừa hưởng và để lại cho con là Lê Cương hiện sử dụng hay không? Để có căn cứ xác định việc cấp giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cho ông Thanh sử dụng toàn bộ 2.159m2 đất là đúng hay sai. Tòa án các cấp chỉ căn cứ vào việc ông Lê Đới đứng tên trong sổ mục kê và Bản đồ 64/CP năm 1994 để xử hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B362591 ngày 28/12/1994 của ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang câp cho ông Lê Đức Thanh là chưa có cơ sở vững chắc.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 3 Điều 225; Điều 227 Luật tố tụng hành chính.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 07/2014/KN-HC ngày 25/4/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2012/HCPT ngày 26/09/2012 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2012/HCST ngày 26/07/2012 của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giải quyết lại theo quy định của pháp luật.


346
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 15/2014/HC-GĐT ngày 22/09/2014 về xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số hiệu:15/2014/HC-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:22/09/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về