Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 23/2021/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 23/2021/HC-ST NGÀY 16/09/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Toàn án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hành chính thụ lý số: 99/2020/TLST-HC, ngày 08 tháng 10 năm 2020 về việc khiếu kiện hành vi Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2021/QĐXXST-HC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện:

Ông Hồ Văn H, sinh năm 1952;

Địa chỉ cư trú: Xóm 6, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An. (Có mặt). Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện:

Bà Bạch Tuyết H và ông Lã Tân T, Luật sư Văn phòng luật sư PT, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

Địa chỉ: số 23 phố H, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) - Người bị kiện:

Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An.

Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn B, chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Q, chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An, theo văn bản ủy quyền ngày 29 tháng 12 năm 2020; (Vắng mặt, có đơn xét xử vắng mặt).

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Hồ Thị Th, sinh năm 1950;

Địa chỉ cư trú: Xóm 6, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An; (Vợ ông H, Vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của bà Thợi: Ông Hồ Văn H, sinh năm 1952 (Có mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, qua đối thoại và tại phiên tòa ông Hồ Văn H và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trình bày:

Gia đình ông Hồ Văn H sử dụng thửa đất ở số 754, tờ bản đồ số 4 (Nay là thửa 144, tờ bản đồ số 1) tiếp giáp đường Quốc lộ 1A, thuộc xóm 6, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An, nguồn gốc đất do ông cha để lại từ trước năm 1976, đã được Ủy ban nhân dân huyện QL cấp giấy chứng quyền sử dụng đất số: 507142, ngày 30/4/1996 mang tên ông Hồ Văn H.

Năm 2014, thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông Hồ Văn H bị thu hồi diện tích 149,5m2 đất ở, nhưng Ủy ban nhân dân huyện QL không ban hành quyết định thu hồi đất, không lập phương án bồi thường hỗ trợ và ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho nên ông Hồ Văn H đã khiếu nại tới Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL.

Ngày 24/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL đã ban hành Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H, tại Điều 1 đã quyết định thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn H đối với diện tích 149,5m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi 13,5m khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngày 03/01/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ủy ban nhân dân huyện QL niêm yết Danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án, theo danh sách gia đình ông H bị thu hồi 149,5m2 đất, được bồi thường, hỗ trợ là 747.500.000 đồng (5.000.000đ/m2). Sau đó vào ngày ngày 10/3/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ủy ban nhân dân huyện QL thay đổi bằng Danh sách dự kiến bồi thường, chi trả chậm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua xã QV (Có tính đến tiền chi trả chậm từ ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021), trong đó có ông Hồ Văn H đã được Ủy ban nhân dân huyện QL ghi nhận diện tích đất được bồi thường là 149,5 m2, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 672.750.000 đồng; tiền chi trả chậm kể từ ngày thu hồi đất (ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021) là: 639.583.425 đồng; tổng cộng: 1.312.333.425 đồng (Một tỷ, ba trăm mười hai triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn ngàn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).

Tuy nhiên, từ sau khi ra Quyết định giải quyết khiếu nại và niêm yết danh sách giá trị bồi thường cho đến nay, UBND huyện QL không ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông theo quy định pháp luật.

Trong đơn khởi kiện, qua đối thoại và tại phiên tòa ông Hồ Văn H đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết:

Buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất theo nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại số: 2108/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện QL;

Trong bản tự khai, qua đối thoại Ông Nguyễn Văn Q – Phó Chủ tịch UBND huyện QL trình bày:

Trước đây ông Hồ Văn H có đơn khiếu nại về thu hồi, bồi thường đất, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã QV, huyện QL, Ủy ban nhân dân huyện QL còn một số vướng mắc như: Xác định nguồn chi trả; thời điểm thu hồi đất để tính tiền bồi thường.

Ủy ban nhân dân huyện QL căn cứ vào các văn bản như Công văn số: 4353/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 14/8/2020 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A; Công văn số: 5892/UBND – BTD, ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A; Công văn số: 3693/STC–QLG&CS, ngày 14/10/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung xử lý vướng mắc bồi thường GPMB dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A để giải quyết. Đối với việc thu hồi quyền sử dụng đất của gia đình ông Hồ Văn H, giai đoạn đầu khi thực hiện dự án nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ thuộc ngân sách Nhà nước, nhưng sau đó chuyển sang dự án BOT cho nên có vướng mắc về nguồn vốn. Mặc dù, việc thu hồi đất của ông Hồ Văn H thuộc trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên, do hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chưa bố trí được nguồn vốn chi trả cho nên Ủy ban nhân dân huyện QL chưa có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có gia đình ông H.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Hồ Thị Th nhất trí yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H và ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trong phiên đối thoại ngày 20/4/2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện QL cam kết ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn H theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông Hồ Văn H cam kết rút toàn bộ nội dung đơn khởi kiện và đề nghị Tòa án ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ sau ngày cam kết 20 tháng 4 năm 2021 cho đến nay, Ủy ban nhân dân huyện QL vẫn không thực hiện hành vi hành chính là ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông H, vì vậy, Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án đưa vụ án ra xét xử buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông H.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bà Bạch Tuyết H, ông Lã Xuân T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 149,5 m2 bị thu hồi và chi trả tiền bồi thường cho ông Hồ Văn H theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến về việc tuân theo quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định tư cách của những người tham gia tố tụng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định của pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng quy định của Luật tố tụng hành chính.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116; khoản 2 Điều 173; điểm c khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 69, 74, 93 Luật đất đai năm 2013; Điều 44, Điều 46 Luật khiếu nại năm 2011; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Điều 348 Luật tố tụng hành chính, khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật, ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 149,5 m2 bị thu hồi cho ông Hồ Văn H.

Về án phí: Khởi kiện của ông Hồ Văn H được tòa án chấp nhận cho nên ông H không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã dược xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và các đương sự, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự; các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Hành chính nhận thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của Luật tố tụng Hành chính, thu thập tài liệu chứng cứ, mở phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ, đối thoại và tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, không có khiếu nại nên có hiệu lực.Việc xét xử vụ án có bị chậm trễ so với quy định, tuy nhiên vì lý do khách quan bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã làm ảnh hưởng đến quá trình tiến hành tố tụng của Tòa án.

Tại phiên tòa, đại diện Ủy ban nhân dân huyện QL, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt mình, cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 158 của Luật Tố tụng Hành Chính.

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Đối tượng khởi kiện trong vụ án là hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An cho nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng Hành chính.

[3] Về thời hiệu khởi kiện:

Ngày 24/10/2018, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H, đã xác định thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn H đối với diện tích 149,5 m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi 13,5 m khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An; ngày 03/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án, trong đó gia đình ông Hồ Văn H được bồi thường 747.500.000 đồng, và tổ chức niêm yết công khai. Ngày 23/12/2019 ông Hồ Văn H khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của ông Hồ Văn H là đúng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính.

Đối với Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện QL, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H là Quyết định hành chính có liên quan nên thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật Tố tụng Hành chính.

[4] Xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện:

[4.1] Về Hành vi hành chính của UBND huyện QL trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật sau khi ban hành quyết định Hành chính có liên quan:

Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H là quyết định có liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường Giải phóng mặt bằng dự án dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành là đúng trình tự thủ tục thẩm quyền và Quyết định số: 2108/QĐ-UBND đã có hiệu lực pháp luật.

[4.2] Về nội dung khởi kiện:

Gia đình ông Hồ Văn H là người sử dụng đất thửa đất số 754, tờ bản đồ số 4 (Nay là thửa 144, tờ bản đồ số 1) diện tích là 200m2 đất ở và 560m2 đất vườn tiếp giáp đường Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An, nguồn gốc đất thổ cư do cha ông để lại từ trước năm 1976, đã được Ủy ban nhân dân huyện QL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/4/1996, mang tên ông Hồ Văn H.

Năm 2014, Nhà nước thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông H bị thu hồi diện tích 149,5m2 đất ở nhưng UBND huyện QL không ban hành quyết định thu hồi đất, không lập phương án bồi thường và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho gia đình ông, nên ông H đã có đơn khiếu nại tới Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL. Ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND huyện QL đã xem xét khiếu nại, xác minh nội dung, tổ chức kiểm tra, đối thoại và ban hành Quyết định số: 2108/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, tại Điều 1 đã xác định thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn H đối với diện tích 149,5m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi 13.5m khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 03/01/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện QL đã niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ. Theo đó, gia đình ông Hồ Văn H bị thu hồi 149,5m2 đất được bồi thường 747.500.000 đồng (5.000.000đ/m2). Sau đó vào ngày 10/3/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ủy ban nhân dân huyện QL thay đổi bằng Danh sách dự kiến bồi thường, chi trả chậm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua xã QV (Có tính đến tiền chi trả chậm từ ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021), trong đó ông Hồ Văn H được UBND huyện QL ghi nhận diện tích đất được bồi thường là 149,5 m2, số tiền bồi thường, hỗ trợ là 672.750.000 đồng; tiền chi trả chậm kể từ ngày thu hồi đất (từ ngày 25/4/2014 đến 31/3/2021) là: 639.583.425 đồng; tổng cộng: 1.312.333.425 đồng.

Tuy nhiên, từ sau khi niêm yết danh sách giá trị bồi thường đến nay, Ủy ban nhân dân huyện QL không ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn H lý do hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chưa bố trí được nguồn chi trả cho nên Ủy ban nhân dân huyện QL chưa có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là không đúng quy định của pháp luật; không thực hiện hành vi hành chính thuộc thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018, của Chủ tịch UBND huyện QL về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H có hiệu lực pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện QL và các cơ quan, tổ chức liên quan không tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật là vi phạm khoản 4 Điều 44, khoản 1 Điều 46 của Luật Khiếu nại.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản pháp luật liên quan thì UBND huyện QL phải ra quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, trong cùng một ngày; về nguyên tắc việc bồi thường phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ phải chi trả triền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Mặc dù gia đình ông Hồ Văn H bị thu hồi đất từ năm 2014, đến ngày 03/01/2019 và ngày 10/3/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ủy ban nhân dân huyện QL đã niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường và cho đến nay vẫn chưa ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện chi trả tiền bồi thường cho ông H là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 69, Điều 74, Điều 93 của Luật đất đai năm 2013; điểm c khoản 6 Điều 31 và Điều 32 Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ các nhận định trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H về việc yêu cầu buộc UBND huyện QL phải ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi 149,5m2 đất của gia đình ông Hồ Văn H theo nội dung Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018, của Chủ tịch UBND huyện QL về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H.

[5] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H được chấp nhận, cho nên ông Hồ Văn H không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm Ủy ban nhân dân huyện QL phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32; điểm khoản 2 Điều 173; điểm a khoản 2 Điều 116, điểm c khoản 2 Điều 193, Điều 348 của Luật Tố tụng Hành chính;

Căn cứ khoản 3 Điều 69, 74 và 93 của Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 44, khoản 1 Điều 46 của Luật Khiếu nại; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hồ Văn H về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất theo nội dung Quyết định số: 2108/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện QL về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn H.

Buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

2. Về án phí: Ông Hồ Văn H không phải chị án phí hành chính sơ thẩm;

Ủy ban nhân dân huyện QL phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Người khởi kiện có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với Người bị kiện, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

268
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 23/2021/HC-ST

Số hiệu:23/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 16/09/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về