Bản án 188/2017/DS-PT ngày 18/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 188/2017/DS-PT NGÀY 18/08/2017 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG

Ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 62/2017/TLPT-DS ngày 18 tháng 4 năm 2017, về việc: “Tranh chấp chia tài sản chung ”.

Do bản án dân sự số: 560/2016/DS-ST ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 327/QĐPT-DS, ngày 02/6/2017, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Liêu Thị T, sinh năm 1931 (có mặt) Địa chỉ: 224/29 đường Đ, Phường N, Quận BN, TP.Hồ Chí Minh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Trương Thị H – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Bị đơn: Ông Trần Văn H, chết ngày 20/8/2013

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng bị đơn:

1. Bà Đặng Thị Bạch Y, sinh năm 1948

2. Bà Đặng Liêu Loan N, sinh năm 1973

3. Ông Đặng Hương Đ, sinh năm 1977

4. Bà Đặng Liêu Loan Th, sinh năm 1979

5. Ông Đặng Hương K, sinh năm 1979

Cùng địa chỉ: 1351/17/6 Đường T, Phường M, quận G, TP.Hồ Chí Minh.

6. Bà Đặng Nguyễn Tố Tr, sinh năm 1970

Địa chỉ: 175/24 Đường M, Phường P, quận G, TP.Hồ Chí Minh.

7. Ông Đặng Quốc A, sinh năm 1970

Địa chỉ: 49/7 QT, Phường T, quận G, TP.Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bà Y, bà N, ông Đ, bà Th, ông K, bà Tr, ông A:

Ông Trần Thúc L, sinh năm 1966

Địa chỉ: 16 Đường C, Phường S, Quận BN, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Luật sư Trần Mai Hữu Đ – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

8. Ông Đặng Hương Kh, sinh năm  (có mặt).

Địa chỉ: 1351/17/6 Đường T, Phường M, quận G, TP.Hồ Chí Minh.

9. Bà Liêu Thị Kim L, sinh năm

Địa chỉ: 232/55B P, Phường C, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

10. Ông Liêu Văn L

Địa chỉ: 4502 NW – Pawnee DR, Riverside – MO – 64150 USA (vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1.  Bà Liêu Thị V, chết ngày 02/6/2015

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng:

1.1 Ông Bùi Ngọc Tr, sinh năm 1930

1.2 Bà Bùi Thị Ngọc N, sinh năm 1967

1.3 Bà Bùi Thị Ngọc O, sinh năm 1969

Cùng địa chỉ: 608 Chung cư A, phường AP, Quận H, TP.Hồ Chí Minh (có mặt)

1.4 Ông Bùi Trung R, sinh năm 1966

Địa chỉ: 42 Đường ML, phường AP, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

1.5 Ông Bùi Văn G, sinh năm 1970

Địa chỉ: 607 Chung cư A, phường AP, Quận H, Thành phố  Hồ Chí Minh (có mặt).

2. Bà Liêu Thị B, sinh năm 1943

- Bà Lê Thị M, sinh năm 1971

- Bà Lê Thị Th, sinh năm 1973

- Ông Lê Văn Ph, sinh năm 1969

Cùng địa chỉ: 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

3.Ông Nguyễn Văn C (chết năm 1995).

3.1 Bà Võ Thành Q, sinh năm 1958

3.2 Bà Nguyễn Ngọc Nh, sinh năm 1979

3.3 Ông Nguyễn Hữu S, sinh năm 1981

Cùng địa chỉ: 1293/24A đường H, Phường N, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Người kháng cáo: Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo trình bày của các đương sự nội dung và yêu cầu của các đương sự như sau: Nguồn gốc nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B, do ông Liêu Ng (Liêu Văn Nh) mua của bà Phạm Thị R theo Giấy giao kèo mua bán ngày 14/11/1975; đến năm 1977 ông Liêu Ng kê khai có chứng nhận của Ủy ban nhân dân Phường C, Quận B, TP.Hồ Chí Minh. Ông Liêu Ng chết năm 1981, bà Trần Thị H chết 1979, đều không để lại di chúc.

Sau khi ông Liêu Ng và bà Trần Thị H chết, căn nhà do ông Trần Văn H và bà Liêu Thị B sử dụng. Năm 1999 ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu) đại diện các thừa kế đứng tên kê khai và nộp thuế nhà đất hàng năm.

Do các thừa kế không thoả thuận phân chia được, bà Liêu Thị T yêu cầu chia tài sản chung nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B cho những người thừa kế của ông Liêu Ng (Liêu Văn Nh) và bà Trần Thị H, gồm:

1. Bà Liêu Thị T

2. Bà Liêu Thị B

3. Ông Trần Văn H (chết ngày 20/8/2013), những người thừa kế của ông H gồm có: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, và bà Liêu Thị Kim L, ông Liêu Văn L là con riêng của ông Trần Văn H và bà Nguyễn Thị D, đã ly hôn.

4. Bà Liêu Thị V (chết ngày 02/6/2015), những người thừa kế của bà V gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con: Bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G.

5. Ông Nguyễn Văn C (chết năm 1995), những người thừa kế của ông C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con: Bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S.

Theo đó, bà Liêu Thị T được hưởng 1/5 giá trị nhà đất theo giá do Hội đồng định giá ngày 28/12/2015.

Ông Trần Văn H (tức Liêu Văn Chiêu) đồng ý với ý kiến của bà Liêu Thị T về nguồn gốc nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B và những người thừa kế của ông Liêu Ng và bà Trần Thị H, đồng ý chia tài sản chung nhà đất nêu trên cho những người thừa kế của ông Liêu Ng và bà Trần Thị H làm 6 phần, trong đó ông H được hưởng 2/6 giá trị nhà đất, vì ông H có công chăm sóc cha mẹ, quản lý sửa chữa căn nhà và nộp thuế nhà đất hàng năm sau khi cha mẹ chết.

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 20/8/2013 ông Trần Văn H chết, các thừa kế của ông H gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, ông Đặng Quốc A, bà Liêu Thị Kim L, ông Liêu Văn L, đều đồng ý theo yêu cầu của ông H khi còn sống là yêu cầu chia tài sản chung nhà đất nêu trên, theo đó các thừa kế của ông H được hưởng 2/6 giá trị nhà đất.

Ngoài ra, ông H có yêu cầu phản tố, yêu cầu thanh toán tiền sửa chữa nhà do ông H và ông Liêu Văn L đầu tư sửa chữa là 48.000.000 đồng. Tại phiên toà các thừa kế của ông Trần Văn H rút yêu cầu phản tố của ông H nêu trên.

Bà Liêu Thị V đồng ý chia tài sản chung nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B, theo giá trị. Quá trình giải quyết vụ án, ngày 02/6/2015 bà V chết, những người thừa kế của bà V gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con: ông Bùi Trung R, bà Bùi Thị Ngọc N, bà Bùi Thị Ngọc O, ông Bùi Văn G, đều đồng ý chia tài sản chung nhà đất nêu trên. Theo đó, những người thừa kế của bà V được hưởng 1/5 giá trị nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B.

Ông Nguyễn Văn C chết ngày 6/5/1995, những người thừa kế của ông C gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và hai con: Bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, đều đồng ý chia tài sản chung nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B. Theo đó, các thừa kế của ông C được hưởng 1/5 giá trị nhà đất nêu trên.

Bà Liêu Thị B đồng ý chia tài sản chung nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B, do cha mẹ để lại, làm 5 phần, bà B được hưởng 1/5 giá trị nhà đất.

Tại phiên tòa các đương sự đồng ý giá trị nhà đất theo Biên bản định giá ngày 28/12/2015 là 6.460.000.000 đồng.

Tại bản án dân sự số: 560/2016/DS-ST ngày: 07/6/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 25; Điểm a Khoản 1 Điều 34; Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điều 131, Điều 199, Điều 410 Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi năm 2011;

Căn cứ Điều 224 Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ Nghị định 70/NĐ-CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án.

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Liêu Thị T, về việc chia tài sản chung nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, theo giá trị, như sau:

- Bà Liêu Thị T được hưởng 1.292.000.000 (một tỷ hai trăm chín hai triệu) đồng, tương ứng 1/5 giá trị nhà đất.

- Bà Liêu Thị B được hưởng 1.292.000.000 (một tỷ hai trăm chín hai triệu) đồng, tương ứng 1/5 giá trị nhà đất.

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Ch), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, được hưởng 1.292.000.000 (một tỷ hai trăm chín hai triệu) đồng, tương ứng 1/5 giá trị nhà đất.

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con: Bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, được hưởng 1.292.000.000 (một tỷ hai trăm chín hai triệu) đồng, tương ứng 1/5 giá trị nhà đất.

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con: Bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, được hưởng 1.292.000.000 (một tỷ hai trăm chín hai triệu) đồng, tương ứng 1/5 giá trị nhà đất.

Giao nhà đất số: 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền bán đấu giá để chia theo giá trị và tỷ lệ nêu trên.

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của ông Trần Văn H (chết ngày 20/8/2013) về việc yêu cầu thanh toán tiền sửa chữa nhà, có những người kế thừa quyền và nghĩa vụ nêu trên.

3. Án phí:

- Bà Liêu Thị T phải chịu án phí sơ thẩm 28.292.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp 7.430.000 đồng theo Biên lai số: 02914 ngày 27/10/2008 của Thi hành án dân sự Quận B, còn phải nộp 20.862.000 (hai mươi triệu tám trăm sáu mươi hai ngàn) đồng.

- Bà Liêu Thị B phải chịu án phí sơ thẩm 28.292.000 (hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi hai ngàn) đồng.

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Ch), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, phải chịu  án phí sơ thẩm 28.292.000 (hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi hai ngàn) đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp 1.250.000 đồng theo Biên lai số: 04667 ngày 07/01/2013 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, còn phải nộp 27.042.000 (hai mươi bảy triệu bốn mươi hai ngàn) đồng.

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con: Bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thi Ngọc A, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, phải chịu án phí sơ thẩm 28.292.000 (hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi hai ngàn) đồng.

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con: Bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, phải chịu án phí sơ thẩm 28.292.000 (hai mươi tám triệu hai trăm chín mươi hai ngàn) đồng.

- Chi phí đo đạc lập bản vẽ nhà đất 15.000.000 đồng và chi phí định giá 2.000.000 đồng, tổng cộng: 17.000.000 đồng, do bà T đã tạm nộp.

Bà Liêu Thị B phải thanh toán cho bà T 3.400.000 (ba triệu bốn trăm ngàn) đồng; Các thừa kế của bà Liêu Thị V phải thanh toán cho bà T 3.400.000 (ba triệu bốn trăm ngàn) đồng; Các thừa kế của ông Trần Văn H phải thanh toán cho bà T 3.400.000 (ba triệu bốn trăm ngàn) đồng; Các thừa kế của ông Nguyễn Văn C phải thanh toán cho bà T (ba triệu bốn trăm ngàn) 3.400.000 đồng.

Ngoài ra bản án còn tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/6/2016 người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của bị đơn kháng cáo bản án sơ thẩm yêu cầu chia thêm công sức phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ và công bảo quản, gìn giữ, sửa chữa nhà đất thừa kế cho bị đơn một suất thừa kế.

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thống nhất như sau:

I. Nhà đất số 333 Đường V, Phường N, Quận B, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản của cụ Liêu Ng (Liêu Văn Nh) chết năm 1981, cụ Trần Thị H chết năm 1979;

Giao nhà đất số 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá, sau khi trừ các chi phí theo quy định; số tiền còn lại chia làm 5 phần bằng nhau cho các thừa kế như sau:

1.Bà Liêu Thị T được hưởng 1/5.

2.Bà Liêu Thị B được hưởng 1/5.

3.Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, được hưởng 1/5.

4.Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, được hưởng 1/5.

5.Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, được hưởng 1/5.

- Những người thừa kế gồm: Bà Liêu Thị T; bà Liêu Thị B; những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G; những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, có trách nhiệm chi trả công quản lý, gìn giữ, sửa chữa nhà đất thừa kế cho ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu) mỗi người thừa kế là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng), để những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông

Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L được hưởng.

II. Về án phí dân sự sơ thẩm các đương sự thống nhất tính trên trị giá nhà đất Hội đồng định giá đã tính là 6.460.000.000 đồng; nên số tiền án phí của mỗi người thừa kế như sau:

- Bà Liêu Thị T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 23.880.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp 7.430.000 đồng theo biên lai số: 02914 ngày 27/10/2008 của Chi cục thi hành án dân sự Quận B, còn phải nộp 16.450.000đ (mười sáu triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Bà Liêu Thị B phải chịu án phí sơ thẩm 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng

Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, phải chịu án phí sơ thẩm 31.380.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp 1.250.000 đồng theo biên lai số: 04667 ngày 07/01/2013 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, còn phải nộp 30.130.000 (ba mươi triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, phải chịu án phí sơ thẩm 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, phải chịu án phí sơ thẩm 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

III. Chi phí đo đạc lập bản vẽ nhà đất 15.000.000 đồng và chi phí định giá 2.000.000 đồng, tổng cộng: 17.000.000 đồng, do bà Liêu Thị T đã tạm nộp.

Bà Liêu Thị T phải chịu 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng) đã nộp xong; bà Liêu Thị B phải thanh toán cho bà Lưu Thị Tiên 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng); các thừa kế của bà Liêu Thị V phải thanh toán cho bà Lưu Thị Tiên 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng); các thừa kế của ông Trần Văn H phải thanh toán cho bà T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng); các thừa kế của ông Nguyễn Văn C phải thanh toán cho bà Liêu Thị T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng).

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Xét thấy sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm về toàn bộ vụ án là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật, nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận toàn bộ thỏa thuận của các đương sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thống nhất thỏa thuận giải quyết toàn bộ nội dung vụ án như sau: Nhà đất số 333 Đường V, Phường N, Quận B, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản thừa kế của cụ Liêu Ng (Liêu Văn Nh) chết năm 1981, cụ Trần Thị H chết năm 1979 để lại.

Giao nhà đất số 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá. Sau khi trừ các chi phí theo quy định, số tiền còn lại chia làm 5 phần bằng nhau cho các thừa kế.

Những người thừa kế gồm: Bà Liêu Thị T; bà Liêu Thị B; những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G; những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, có trách nhiệm chi trả công quản lý, gìn giữ, sửa chữa nhà đất thừa kế cho ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu) mỗi người thừa kế là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng), tổng cộng là 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng), để những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L được hưởng.

Đồng thời các đương sự còn thống nhất án phí dân sự sơ thẩm tính theo trị giá nhà đất Hội đồng định giá đã tính là 6.460.000.000 đồng cho mỗi thừa kế được hưởng và chi phí đo vẽ, định giá tài sản. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy sự thỏa thuận trên của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật, nên nhất trí đề nghị của đại diện Viện kiểm sát ghi nhận toàn bộ thỏa thuận trên của các đương sự và sửa án sơ thẩm.

Người kháng cáo phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308; Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ Điều 224 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 649, Điều 651, Điều 660 Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ khoản 5, Điều 30 Pháp lệnh về án phí, lệ phí Toà án năm 2009; khoản 5, Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng Án phí và Lệ phí Tòa án.

I. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

1.Giao nhà đất số 333 Đường V, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh cho Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá, sau khi trừ các chi phí theo quy định; số tiền còn lại chia làm 5 phần bằng nhau cho các thừa kế như sau:

- Bà Liêu Thị T được hưởng 1/5.

- Bà Liêu Thị B được hưởng 1/5.

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, được hưởng 1/5.

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, được hưởng 1/5.

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, được hưởng 1/5.

2.Những người thừa kế gồm: Bà Liêu Thị T; bà Liêu Thị B; những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G; những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, có trách nhiệm chi trả công quản lý, gìn giữ, sửa chữa nhà đất thừa kế cho ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu) mỗi người thừa kế là 100.000.000đ (một trăm triệu đồng), để những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con: Bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L được hưởng.

3.Về chi phí đo vẽ và định giá tài sản:

- Bà Liêu Thị T phải chịu 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng) đã nộp xong;

- Bà Liêu Thị B phải hoàn trả cho bà Liêu Thị T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng);

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, phải hoàn trả cho bà Liêu Thị T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng);

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, phải hoàn trả cho bà Liêu Thị T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng);

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, phải hoàn trả cho bà Liêu Thị T 3.400.000đ (ba triệu bốn trăm ngàn đồng);

4.Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bà Liêu Thị T phải chịu 23.880.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 7.430.000 đồng theo biên lai số: 02914 ngày 27/10/2008 của Chi cục thi hành án dân sự Quận B, thành phố Hồ Chí Minh, nên bà Liêu Thị T còn phải nộp 16.450.000đ (mười sáu triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Bà Liêu Thị B phải chịu 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Ch), gồm: Bà Đặng Thị Bạch Y (vợ ông H) và các con bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, ông Đặng Hương Kh, ông Đặng Quốc A, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, bà Liêu Thị Kim L và ông Liêu Văn L, phải chịu 31.380.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.250.000 đồng theo biên lai số: 04667 ngày 07/01/2013 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, còn phải nộp 30.130.000 (ba mươi triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của bà Liêu Thị V, gồm: Ông Bùi Ngọc Tr (chồng bà V) và các con bà Bùi Thị Ngọc O, bà Bùi Thị Ngọc N, ông Bùi Trung R, ông Bùi Văn G, phải chịu 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

- Những người thừa kế của ông Nguyễn Văn C, gồm: Bà Võ Thành Q (vợ ông C) và các con bà Nguyễn Ngọc Nh, ông Nguyễn Hữu S, phải chịu 23.880.000đ (hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng).

II. Về án phí dân sự phúc thẩm:

Những người thừa kế của ông Trần Văn H (Liêu Văn Chiêu) gồm: bà Đặng Thị Bạch Y, bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, ông Đặng Quốc A mỗi người phải chịu 300.000 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng theo biên lai số: 03041 ngày 04/7/2016 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đặng Thị Bạch Y, bà Đặng Liêu Loan N, ông Đặng Hương Đ, bà Đặng Liêu Loan Th, ông Đặng Hương K, bà Đặng Nguyễn Tố Tr, ông Đặng Quốc A mỗi người phải nộp tiếp 100.000 đồng.

III. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2017.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

396
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 188/2017/DS-PT ngày 18/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung

Số hiệu:188/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:18/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về