Bản án 14/2018/HC-ST ngày 15/10/2018 về khởi kiện yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 14/2018/HC-ST NGÀY 15/10/2018 VỀ KHỞI KIỆN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hành chính thụ lý số 08/2018/TLST-HC ngày 05 tháng 3 năm 2018, “Yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43a/2018/QĐXX-ST ngày 03 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1955

Địa chỉ: Số 162, đường Kim Liên, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An (có mặt)

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Th: Luật sư Trần Quốc Thành – Văn phòng Luật sư số 2 - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.(có mặt)

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

- Người đại diện được ủy quyền: Ông Lê Xuân Đại - Chức vụ: Phó Chủ tịch (theo Quyết định số: 1673/QĐ-UBND ngày 05/5/2018 về việc ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án hành chính); vắng mặt.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: UBND huyện HN, tỉnh Nghệ An.

Đại diện ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện HN (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 27/12/2017, ông Nguyễn Văn Th yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, hủy toàn bộ nội dung Quyết định số: 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th yêu cầu điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức của ông.

Lý do khởi kiện:

Tháng 10 năm 2010 ông Nguyễn Văn Th có làm đơn đề nghị UBND huyện HN điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức, năm 1952 thành năm 1955, nhưng UBND huyện HN không đồng ý điều chỉnh vì chưa có Giấy khai sinh hợp pháp có năm sinh 1955 vì toàn bộ hồ sơ UBND huyện đang quản lý đều thống nhất sinh năm 1952. Tháng 6 năm 2014 ông Thế làm đơn khiếu nại việc không điều chỉnh năm sinh thành 1955 trong hồ sơ công chức sau khi đã được đăng ký lại Giấy khai sinh năm 1955. Đến ngày 22/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 6219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Thế với nội dung, không chấp nhận khiếu nại của ông Thế vì cho rằng ông Thế đã nghỉ hưu nên không thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định của pháp luật quản lý hồ sơ công chức. Ông Thế cho rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định 6219 có nhiều sai trái như: Sai trái với pháp luật hộ tịch, pháp luật quản lý hồ sơ; Sai với bản chất thực tế hồ sơ công chức của ông Thế do UBND huyện HN đang quản lý và hồ sơ cá nhân khác của ông Thế đã có để làm căn cứ điều chỉnh; Sai với thực tế quá trình khiếu kiện từ năm 2010 đến nay; Sai với những việc mà các cơ quan có thẩm quyền đã làm trong thời gian qua. Vì vậy ông Thế yêu cầu hủy toàn bộ nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 1) số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th yêu cầu điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức, để giải quyết lại chấp nhận theo yêu cầu khiếu nại của ông.

Phía người bị kiện, đại diện UBND tỉnh Nghệ An trình bày: Tháng 4/2014, ông Nguyễn Văn Th có đơn đề nghị điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Thế sau khi đăng ký lại khai sinh thành năm 1955. Ông Thế cho rằng trường hợp của ông phải được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh dữ liệu trong hồ sơ công chức theo quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tich. Qua xem xét UBND tỉnh Nghệ An thấy: Nghị định 158/2005/NĐ-CP không đề cập đến đối tượng là hồ sơ của công chức đã nghỉ hưu nên Sở Nội vụ đã xin ý kiến của Bộ nội vụ và đã được Bộ nội vụ trả lời tại Công văn số 754/BNV-CCVC ngày 16/02/2017 như sau: Căn cứ Nghị Định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; điểm b Điều 2 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức do ông Thế đã nghỉ hưu từ năm 2012, không trong biên chế, không thuộc đối tượng xem xét sửa chữa dữ liệu năm sinh trong hồ sơ công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Thông tư số 11/2012/TT-BNV. Trường hợp, ông Nguyễn Văn Th được điều chỉnh năm sinh từ năm 1952 sang 1955, cũng đã nghỉ hưu theo quy định (nguyên là công chức), không thuộc đối tượng xem xét của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Thông tư số 11/2012/TT-BNV. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số: 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th (lần đầu) là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phía người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan UBND huyện HN, tỉnh Nghệ An trình bày: Ông Nguyễn Văn Th không còn là công chức nên không thể điều chỉnh hồ sơ công chức. Còn các điều chỉnh khác công dân đều có quyền liên hệ với các cơ quan chức năm để điều chỉnh.

Quá trình đối thoại và tại phiên tòa, các bên vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, ông Nguyễn Văn Th vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến về việc tuân theo quy định của pháp luật về việc thụ lý, thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định tư cách của những người tham gia tố tụng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định của pháp luật; Việc tranh tụng tại phiên tòa của Hội đồng xét xử được tiến hành đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính. Người khởi kiện, người bị kiện và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã thực hiện và chấp hành quyền, nghĩa vụ của mình đúng theo quy định của pháp luật.

- Về nội dung: Sau khi phân tích đánh giá các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Tòa án áp dụng: Khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; Điểm a khoản 3 Điều 116; điểm b khoản 2 Điều 193, khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ công chức. Điểm b Điều 2, Điều 18 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chỉnh phú quy định Công chức, Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326; Điều 348 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Căn cứ Luật khiếu nại đề nghị Hội đồng xét xử: Bác yêu cầu của ông Nguyễn Văn Th Do yêu cầu ông Nguyễn Văn Th không được chấp nhận nên ông Thế phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Tuy nhiên ông Thế là người cao tuổi theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH nên được miễn án phí sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng:

Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Th là Quyết định hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, do đó vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An được quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 3; khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

1.2. Thời hiệu khởi kiện:

Ngày 22/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 6219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Th, đến ngày 27/12/2017 ông Nguyễn Văn Th làm đơn khởi kiện, đối chiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính. Ông Thế khởi kiện đang trong thời hiệu khởi kiện nên Tòa án thụ lý giải quyết.

1.3 Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử nhiều lần, đã tổng đạt hợp lệ giấy triệu tập phiên tòa cho các đương sự. Người khởi kiện đều có mặt tại phiên tòa, đại diện người bị kiện có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt, theo quy định tại Điều 157, Điều 158 Luật tố tụng hàn chính Tòa án tiến hành xét xử.

[2] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 2.1 Về thẩm quyền ban hành: Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật khiếu nại tố cáo có nội dung: “Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính hành vi hành chính của minh” đối chiếu nội dung: Ông Nguyễn Văn Th khiếu nại hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước không điều chỉnh năm sinh của ông trong hồ sơ công chức; làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của ông. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th(lần đầu) là có căn cứ đúng pháp luật.

2.2 Về trình tự, cơ sở pháp luật ban hành quyết định: Ông Nguyễn Văn Th khiếu nại hành vi hành chính của các cơ quan Nhà nước không điều chính năm sinh của ông trong hồ sơ công chức; làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của ông.

- Ngày 14/3/2017 Sở Nội vụ có công văn số 345/SNV-TTR báo cáo UBND tỉnh và công văn số 376/SNV-TTR ngày 20/3/2017 trả lời ông Thế về việc không thực hiện điều chỉnh dữ liệu trong hồ sơ công chức của ông Thế vì không thuộc đối tượng điều chỉnh dự liệu trong hồ sơ công Chức theo Thông tư số 11/2012 /TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. (gọi tắt Thông tư 11/2012)

Ông Nguyễn Văn Th không nhất trí với kết quả giải quyết của Sở Nội Vụ tiếp tục có đơn khiếu nại. Ngày 24/4/2017 UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 313/UBND.BTD giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp sở Nôi Vụ, Sở Tư pháp xem xét tham mưu giải quyết vụ việc. Trên cơ sở đề nghị của Thanh tra tỉnh Nghệ An, ngày 05/6/2017 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc xác minh nội dung khiếu nại và đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra xác minh nội dung khiếu nại của ông Thế. Tổ công tác liên ngành đã kiểm tra hồ sơ công chức lưu tại Phòng Nội vụ huyện HN và các loại hồ sơ khác do ông Thế Cung cấp; Kiểm tra xem xét diễn biến quá trình thay đổi điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ tài liệu của ông Thế (giấy khai sinh, Hồ sơ Đảng Viên, hồ sơ bảo hiểm xã Hội các văn bằng chứng chỉ. Tháng 8/2017 tổ công tác đã báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th. Đã tổ chức đối thoại, ngày 22/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 6219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th (lần đầu) là đúng trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại Mục 2 Luật khiếu nại.

Xét thấy, năm 2010 ông Nguyễn Văn Th đã có đơn yêu cầu UBND huyện HN điều chỉnh dữ liệu năm sinh trong hồ sơ công chức, từ năm 1952 thành năm 1955. Do thời điểm đó ông Thế chưa có Giấy khai sinh hợp pháp để làm căn cứ thay đổi năm sinh, trong khi đó toàn bộ hồ sơ công chức ông Thế kê khai đều ghi sinh năm 1952, nên UBND huyện HN chưa điều chính cho ông Thế theo mong muốn. Ngày 14/6/2012 ông Thế đã rút khiếu nại làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định pháp luật.

Ngày 29 tháng 6 năm 2012, ông Nguyễn Văn Th đã có Quyết định được nghỉ Hưu và ông đã nhận được quyết định nghỉ hưu. Đến tháng 6/2014 ông Nguyễn Văn Th tiếp tục đề nghị điều chỉnh năm sinh, trong hồ sơ công chức sau khi đã được đăng ký lại giấy khai sinh thành năm 1955.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức “Thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Nội vụ quản lý hồ sơ công Chức thống nhất toàn quốc”. Do đó, Sở nội vụ tỉnh Nghệ An xin ý kiến Bộ Nội vụ về trường hợp ông Thế khi đã về Hưu xin điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức, Bộ Nội Vụ trả lời bằng Công Văn 754/BNV- CCVC ngày 16/02/2017 có nội dung: Trường hợp của ông Nguyễn Văn Th không thuộc đối tượng xem xét sửa chữa dữ liệu năm sinh trong Hồ sơ Công Chức do đã nghỉ hưu theo quy định pháp luật là hoàn toàn phù hợp nội dung được quy định pháp luật.

Do ông Thế yêu cầu điều chỉnh năm sinh trong Hồ sơ Công Chức khi ông đã về hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 11/2012/TT-BNV có nội dung đối với Công chức về hưu “Việc quản lý hồ sơ công chức thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư này” điểm a khoản 3 Điều 12 có quy định: “Cơ quan có thẩm quyền Quản lý công chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức” nếu theo quy định này thì cơ quan quản lý công chức chỉ được xác nhận… Như vậy, ông Nguyễn Văn Th yêu cầu UBND huyện Hưng là cơ quan quản lý công chức điều chỉnh năm sinh trong Hồ sơ công chức khi ông đã về hưu, nếu UBND huyện HN điều chỉnh khi ông đã về hưu được 02 năm, sẽ vi phạm điểm a khoản 3 Điều 12 Thông tư 11/2012/BNV- CCVC. Do đó, Điều 1, Quyết định 6219/QĐ ngày 22/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có nội dung “Không điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Nguyễn Văn Th” là có căn cứ đúng pháp luật, như vậy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thế để Tòa án huỷ Quyết định số 6219/QĐ ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của ông Thế (lần đầu)

Như vậy, các lý do ông Thế làm căn cứ cho là sai để yêu cầu hủy Quyết định là không đúng nên không được chấp nhận.

Ông Nguyễn Văn Th không còn là công chức nên không thể điều chỉnh trong hồ sơ công chức, nhưng các điều chỉnh khác ông Thế đều có quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để điều chỉnh hồ sơ cá nhân phù hợp các chứng cứ tài liệu phục vụ sinh hoạt của công dân, như đại diện UBND huyện HN trình bày là có căn cứ pháp luật.

[3] Về án phí: Theo quy định tại điểm đ Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ông Nguyễn Văn Th thuộc người cao tuổi nên được miễn nộp tiền án phí hành chính sơ thẩm, nên trả lại cho ông Thế tiền tạm ứng án phí hành chính đã nạp đã nạp tại tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1 Điều 30; khoản 3 và khoản 4 Điều 32; Điểm a Khoản 3 Điều 116 Luât tố tụng hành chính. Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ công chức. Khoản 1 Điều 21, Mục 2 Luật khiếu nại. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chỉnh phú quy định Công chức. Khoản 3 Điều 9; điểm a khoản 3 Điều 12; khoản 5 Điều 18 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Điều 348 Luật tố tụng hành chính. Điểm đ Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/11/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Th, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th (lần đầu).

Giữ nguyên Quyết định định số 6219/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Th (lần đầu).

Về án phí: Ông Nguyễn Văn Th không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm. Trả lại cho ông Nguyễn Văn Th 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, theo biên lai nạp tiền số 0003754 ngày 30/01/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Người khởi kiện có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định Luật tố tụng hành chính ./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

531
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 14/2018/HC-ST ngày 15/10/2018 về khởi kiện yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại

Số hiệu:14/2018/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:15/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về