Bản án 13/2018/HNGĐ-PT ngày 06/11/2018 về tranh chấp nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

BẢN ÁN 13/2018/HNGĐ-PT NGÀY 06/11/2018 VỀ TRANH CHẤP NUÔI CON

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đinh   thụ lý số: 09/2018/TLPT- HNGĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về “Tranh châp vê nuôi con.

Do Bản án hôn nhân gia đinh sơ thẩm số: 13/2018/HNGĐ-ST, ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk G’long , tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 11/2018/QĐ-PT ngày

16-10-2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Anh Nguyên Văn H – Có mặt.

Hô khâu thương tru: Ấp 5, xã A, huyên T, tỉnh Đồng Nai

Tạm trú: Thôn Q, xã Q, huyên Đ, tỉnh Đắk Nông Bị đơn: Chị Hoàng Thị Phương T – Có mặt. Địa chỉ: Thôn Q, xã Q, huyên Đ, tỉnh Đăk Nông

Ngưi kháng cáo: Nguyên đơn anh Nguyên Văn H.

 

NÔI DUNG VU AN:

 

Theo đơn khởi kiện va trong quá trình giải quyết vụ án , nguyên đơn anh Nguyên Văn H   trình bày: Anh Nguyên Văn  H (Anh H) và chị  Hoàng Thị Phương T (Chị T) kêt hôn ngay 05-11-2010 tại Uỷ ban nhân dân xã P , huyên T, tỉnh Đồng Nai dựa trên cơ sở tình yêu tự nguyện , không bi ep buôc . Tuy nhiên, sau khi chung sông đươc môt thơi gian thi phat sinh mâu thuân do     hai bên bât đông qua n điêm sông va đa ly thân tư thang   10-2016 cho đên nay . Nhân thây , tình cảm vợ chồng không còn  , mục đích hôn nhân không đạt được nên anh H yêu câu Toa an giai quyêt cho anh và chị T ly hôn.

 

Vê con chung : Anh H và chị T có  01 con chung la chau Nguyên Hoang Thảo H, sinh ngay 12-02-2012. Do co đu điêu kiên nuôi con nên anh H yêu câu Toà án giải quyết cho anh được nuôi cháu Nguyễn Hoàng Thảo H    , không yêu câu chi T câp dương.

Vê tai san chung: Đơn khơi kiên anh Nguyên Văn H co yêu câu chia tai san chung. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm  , anh H đa rut nôi dung khơi kiên vê vân đê nay, không yêu câu Toa an giai quyêt.

Vê nơ chung: Không yêu câu Toa an giải quyết.

Bị đơn chị Hoàng Thị Phương T  trình bày: Chị thừa nhận lời trình bày của anh H về quan hệ hôn nhân là đúng  . Tuy nhiên , chị T cho rằng  mâu thuân gia đinh phat sinh do hai bên bât đông quan điêm sông , anh H bao lưc g ia đinh,

đanh chi nhiêu lân va hai n  gươi đa ly thân tư thang   10-2016 cho đên nay . Vì

vây, chị đồng ý ly hôn vơi anh H.

Vê con chung : Do co đây đu điêu kiên nuôi con va chau Nguyên Hoang Thảo H là con gái cân sư chăm soc cu a me nên chi T yêu câu Toa an giai quyêt cho chi T đươc nuôi con chung la chau  Nguyên Hoang Thao H đên tuôi trương thành, không yêu câu anh H câp dương.

Vê tai san chung va nơ chung: Không yêu câu Toa an giai quyêt.

Tại bản án số: 13/2018/HNGĐ-ST ngay 30-7-2018 của Toà án nhân dân huyên Đắk G’long đa: Căn cứ khoản 1 Điêu 28; điêm a khoan 1 Điêu 35; điêm a khoan 1 Điêu 39; Điêu 144; Điêu 147; khoản 1 Điêu 228; Điêu 271; Điêu 273

Bô luât Tô tung d ân sư; áp dụng Điều 55; Điêu 56; Điêu 81; Điêu 82; Điêu 83

Luât Hôn nhân va gia đinh; Điêu 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày

30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quôc hôi quy đinh vê an phi, lê phi Toa an.

Tuyên xử:

Châp nhân môt phân yêu câu khơi kiên cua anh Nguyên Văn H.

Công nhân thuân tinh ly hôn giưa   anh Nguyên Văn H va chi Hoang Thi

Phương T.

Vê con chung : Giao con chung la chau Nguyên Hoang Thao H  , sinh ngay

12-02-2012 cho chi Hoang Thi Phương  T trưc tiêp chăm soc , nuôi dương đên tuôi trương thanh , anh Nguyên Văn H không phai câp dương nuôi con . Sau khi

ly hôn, ngươi không trưc tiêp nuôi con co quyên đi lai thăm nom con  , không ai

đươc can trơ . Trong trương hơp ngươi khôn g trưc tiêp nuôi con lam dung viêc thăm nom đê can trơ hoăc gây anh hương xâu đên viêc trông nom     , chăm soc ,

giáo dục, nuôi dương con thi ngươi trưc  tiêp nuôi con co quyên yêu câu Toa an

hạn chế quyền thăm nom con của người đ    ó. Anh Nguyên Văn H đươc quyên yêu câu thay đôi ngươi trưc tiêp nuôi con theo quy đinh cua phap luât.

Đinh chi giai quyêt yêu câu cua anh Nguyên Văn H vê chia tai san chung. Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của

các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07-8-2018 nguyên đơn anh Nguyên Văn H kháng cáo môt phân bản án sơ thẩm vê nôi dung nuôi con chung, yêu câu Toa an câp phuc thâm   giải quyết cho anh H được nuôi con chung là cháu         Nguyên Hoàng Thảo H.

Tại phiên tòa phúc thẩm , nguyên đơn anh Nguyên Văn H vân giư nguyên yêu câu khơi kiên va yêu câu khang cao.

Đai diên Viên kiêm sat nhân dân tinh Đăk Nông phat biêu y kiên:

 

- Vê tô tung : Ngươi tham gia tô tung va ngươi tiên hanh tô tung đa thưc hiên đung quy đinh cua Bô luât Tô tung dân sư tai Toa an câp phuc thâm.

- Vê nôi dung: Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ, kết quả hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, đai diên Viên kiêm sat nhân dân tinh Đăk Nông đề nghị Hội đồng xét xử căn cư   căn cư vao khoan  1 Điêu 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự , không châp nhân khang cao cua anh Nguyên Văn H   , giư nguyên bản án hô n nhân gia đinh  sơ thâm sô : 13/2018/HNGĐ-ST ngay 30-7-2018 của

Tòa án nhân dân huyên Đăk G’long, tỉnh Đắk Nông vê phân con chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Xét yêu cầu kháng cáo của đương sư , căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu lưu trong hồ sơ, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà, HĐXX xét thấy

[1]. Xét kháng cáo của anh Nguyễn Văn H yêu cầu được nuôi con chung là

cháu Nguyễn Hoàng Thảo H.

Hôi đông xet xư xet thây : Chị Hoàng Thị Phương T có thu nhâp ôn đinh tư cà phê và tiêu  đa thu hoach trên khoang  4.500m2  đât chia tư tai san chung cua anh H, chị T (Bút lục số 27, 60),  Ngoài ra, chị T còn có nguôn thu nhâp khoảng

6.510.000đ/tháng tư viêc đi lam cho c ông ty may tại Bìn h Dương (BL 78, 79) cho nên đu điêu kiên kinh tê đê nuôi con . Tuy, anh Nguyên Văn H cung đu điêu kiên kinh tê đê nuôi con nhưng  cháu Nguyên Hoang Thao H co giơi tinh nư , đa sông vơi me tư khi sinh ra cho đên nay nên cân sư chăm sóc, nuôi dương của mẹ để đảm bảo  sư phat triên  bình thường vê tâm sinh ly cua chau . Toà án cấp sơ thâm giao chau Nguyên Hoang Thao H cho chi Hoang Thi Phương T chăm soc , nuôi dương la co căn cư, đung phap luât. Anh H không đưa ra đươc chưng cư đê chưng minh chị T không đủ điêu kiên đê nuôi con . Vì vậy, không co căn cư đê châp nhân khang cao cua anh Nguyên Văn H  . Giư nguyên bản án sơ thẩm số :

13/2018/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk

G’long, tỉnh Đắk Nông về phần con chung.

Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tại phiên toà là có căn cứ, cân châp nhân.

[2]. Án phí dân sự phúc thẩm : Căn cư khoản 1 Điêu 148 Bô luât Tố tụng dân sư : Do yêu câu khang cao không đươc châp nhân nên a   nh Nguyên Văn H phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghin đông ) án phí dân sư phuc thâm đươc khâu trư vao sô tiên 300.000đ (Ba trăm nghin đông) tạm ứng án phí phúc thẩm đa nôp theo biên lai sô 0002218 ngày 13-8-2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

[3]. Các quyêt đinh khac cua Ban an sơ thâm không bi khang cao    , kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực phap luât kê tư ngay hêt thơi hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

Căn cư vao khoan1 Điêu 308 của Bộ luật Tố tụng âdn sư,

QUYẾT ĐỊNH

1. Không châp nhân yêu câu kháng cáo của anh Nguyễn Văn H.

Giư nguyên bản án sơ t hâm sô : 13/2018/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 7 năm

2018 của Tòa án nhân dân huyện Đắk G’long vê phân con chung.

Giao con chung la chau Nguyên Hoang Thao H , sinh ngay 12-02-2012 cho chị Hoàng Thị Phương T trực tiếp chăm sóc , nuôi dương đên tuô i trương thanh (18 tuôi), anh Nguyên Văn H không phai câp dương nuôi con . Ngươi không trưc tiêp nuôi con co quyên đi lai thăm nom con      , không ai đươc can trơ   . Trong trương hơp ngươi không trưc tiêp nuôi con lam dung viêc thăm nom đê    cản trở hoăc gây anh hương xâu đên viêc trông nom   , chăm soc , giáo dục , nuôi dương con thi ngươi trưc tiêp nuôi con co quyên yêu câu Toa an han chê quyên thăm nom con cua ngươi đo . Anh Nguyên Văn H đươc quyên yêu câu thay đô i ngươi trưc tiêp nuôi con theo quy đinh cua phap luât.

2. Án phi dân sư sơ thâm: Anh Nguyên Văn H phai chiu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm về hôn nhân và gia đình  , đươc khâu trư vao

sô tiên 4.050.000đ (Bôn triêu không trăm năm mươi nghin đông) tạm ứng án phí

sơ thâm đa nôp theo biên lai sô  0002156 ngày 20-4-2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ , tỉnh Đắk Nông . Hoàn trả cho anh Nguyễn Văn H    sô tiên

3.750.000đ (Ba triêu bay trăm năm mươi nghin đông).

3. Án phí dân sư phúc thẩm: Anh Nguyên Văn H phai chiu  300.000đ (Ba trăm nghin đông ) án phí dân sư phúc thẩm được khấu trừ vào số tiền   300.000đ (Ba trăm nghin đông  ) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp the       o biên lai sô

0002218 ngày 13-8-2018 tại Chi cục Thi hành án d   ân sư huyên  Đ, tỉnh Đắk

Nông.

Các quyêt đinh khac cua Ban an sơ thâm không bi khang cao   , kháng nghị Hôi đông xet xư không giai quyêt , có hiệu lực pháp luật kể tư ngay hêt thơi han kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án


116
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 13/2018/HNGĐ-PT ngày 06/11/2018 về tranh chấp nuôi con

Số hiệu:13/2018/HNGĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đăk Lăk
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 06/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về