Bản án 02/2019/HC-PT ngày 20/05/2019 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN Số 02/2019/HC-PT NGÀY 20/05/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiến hành mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án Hành chính thụ lý số 11/2019/TLPT-HC ngày 01/02/2019 “khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính”. Do bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B có kháng cáo, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2019/QĐPT-HC ngày 26/4/2019 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Lý Thị N, sinh năm 1976 (có mặt)

Địa chỉ: Ấp A, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

- Người bị kiện: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Đường 30/4, phường A, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, người khởi kiện bà Lý Thị N trình bày nội dung như sau: Vào ngày 17/3/2017 bà Lý Thị N ở nhà thì nghe người nhà điện thoại nói bà Lý Thị S, chị của bà N bị người khác đánh tại chợ V và bị mất bông tai. Khoảng hơn 08 giờ cùng ngày bà N đến chợ V thì sự việc đã kết thúc không thấy ai đánh nhau nữa, bà không có hành vi đánh nhau với bà Nguyễn Thị Q và bà Nguyễn Thị Giao L nhưng Phó Công an thành phố B được sự ủy quyền của Trưởng Công an thành phố B lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 về hành vi “đánh nhau”. Đến ngày 04/5/2018 trưởng Công an thành phố B ra quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ-CATP với nội dung giữ nguyên Quyết định số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018. Do đó, bà Lý Thị N yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố B hủy toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

Tại tờ trình bày ý kiến ngày 07/6/2018 của người bị kiện trình bày nội dung sau: Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên đối với bà N là đúng quy định pháp luật nên không đồng ý đối với yêu cầu khởi kiện của bà N.

Từ nội dung trên, bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HC-ST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B đã tuyên xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Lý Thị N về việc yêu cầu hủy Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí hành chính sơ thẩm, quyền kháng cáo cho các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/12/2018, người khởi kiện bà Lý Thị N kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét và giải quyết lại toàn bộ bản án sơ thẩm để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử phúc thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng Hành chính, các đương sự cũng đã chấp hành đúng các quy định pháp luật.

- Về quan điểm giải quyết vụ án:

+ Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 39, Điều 63, Điều 66 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính thì Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Trưởng Công an thành phố B được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

+ Về nội dung và trình tự giải quyết khiếu nại của Trưởng Công an thành phố B đã thực hiện đúng Luật Khiếu nại Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an.

+ Về nội dung xử phạt: Căn cứ vào lời khai của ông N1 ngày 17/3/2017, bà Nguyễn Thị Bạch T ngày 16/12/2017, ngày 20/12/2017 thì có cơ sở xác định ngày 17/3/2017 khi xảy ra sự việc đánh nhau bà N có mặt và bà T cũng trình bày bà N có tham gia đánh bà Ngân; Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Giao L thì bà L xác định bà N có tham gia đánh bà. Từ đó, có cơ sở xác định bà N có tham gia đánh nhau vào ngày 17/3/2018 và có đánh bà L nên việc Phó trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định xử phạt số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ-XPHC ngày 04/5/2018 đối với bà N là đúng quy định pháp luật.

Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính, không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện và giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm số 05/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, sau khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu trình bày quan điểm giải quyết vụ án; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Người bị kiện là Trưởng Công an thành phố B được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người bị kiện là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 158 và khoản 4 Điều 225 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

[2] Về đối tượng và thẩm quyền giải quyết: Bà Lý Thị N khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐCATP ngày 04/5/2018 Trưởng Công an thành phố B nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính thì quyết định hành chính mà bà N khởi kiện là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Do đó, việc Tòa án nhân dân thành phố B thụ lý, giải quyết vụ án này là đúng đối tượng và đúng thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bà Lý Thị N không đồng ý Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu và yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B với lý do bà không có hành vi đánh nhau, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[4] Xét hình thức ban hành quyết định xử phạt số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Trưởng Công an thành phố B, tỉnh Bạc Liêu: Về thẩm quyền ban hành quyết định, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì Trưởng Công an cấp huyện có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 (cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 24) của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trường hợp xử phạt về trật tự, an toàn xã hội, được giao quyền cho cấp phó của mình ra quyết định xử phạt. Do đó, trường hợp của bà N, Phó Trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018 theo quyết định giao quyền xử phạt số 01/QĐ-GQXP ngày 01/01/2018 của Trưởng công an thành phố B là xử phạt đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

[5] Bên cạnh đó, theo nội dung quyết định số 56/QĐ-XPHC ngày 16/3/2018, xử phạt bà N với hành vi “Đánh nhau” nên căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình thì mức phạt đối với hành vi của bà N từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Do đó, Phó trưởng Công an thành phố B xử phạt bà N số tiền phạt 750.000 đồng là đúng mức xử phạt được pháp luật quy định.

[6] Về hình thức ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B thấy rằng: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT- BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thì: “Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng Công an cấp huyện) giải quyết: Khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của cán bộ, chiến sĩ do mình quản lý trực tiếp, trừ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết quy định tại Khoản 1 Điều này”. Do đó, khi bà N khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 của Phó trưởng Công an thành phố B thì Trưởng Công an thành phố B là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính bị khiếu nại là đúng quy định pháp luật.

[7] Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại: Ngày 18/3/2018, sau khi nhận được quyết định xử phạt số 56/QĐ- XPVPHC ngày 16/3/2018 thì ngày 29/3/2018, bà N có đơn khiếu nại gửi đến Công an thành phố B, sau khi nhận được đơn khiếu nại Công an thành phố B đã ban hành thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại số 13/TB-CATP ngày 02/4/2018 (giao thông báo cho bà N ngày 07/4/2018) và đến ngày 04/5/2018, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ - CATP là đã thực hiện theo đúng quy trình giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 9, Điều 27, Điều 28 và Điều 29 Luật khiếu nại năm 2011 và điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 68/2013/TT- BCA ngày 26/12/2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

[8] Xét về nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 thấy rằng: Ngày 17/3/2017, tại ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu có xảy ra vụ việc đánh nhau, trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố B đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” và xác định bà N có tham gia đánh bà Nguyễn Thị Q, bà Nguyễn Thị Giao L nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 15/3/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B đã có báo cáo đề xuất về việc đề nghị Trưởng Công an thành phố B ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N. Tại phiên tòa, bà N xác định bà không có mặt để chứng kiến sự việc xảy ra ngày 17/3/2017 nên việc ban hành quyết định xử phạt bà là không đúng quy định, nhưng căn cứ các chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ căn cứ xác định: Tại các lời khai của bà Nguyễn Thị Giao L ngày 22/3/2017, ngày 13/12/2017 thì bà L trình bày: “...tôi bị bà N2, bà H và bà Lý Thị N (ảnh số 27) đánh…” và “...Khi chúng tôi đi đến ngã ba dưới dạ cầu V thì bà S, H và khoảng 06 người nữ khác không biết ở đâu đến đánh N3 thì bị Đ nhào vô chỗ N bị đánh, tôi nhào vô nhưng bị N và một người chị dâu của N đánh…”; Tại biên bản lấy lời khai ngày 04/3/2017, ngày 20/12/2017 bà Nguyễn Thị Bạch T trình bày: “Tôi thấy tại chợ V đánh N3 gồm có bà S, bà N2, bà G và bà N...” và “…cả 4 người nữ ở ảnh số 2,6,11,27 gồm bà Lý Thị S, bà Châu Thị N2, bà Nguyễn Thị Bích G, bà Lý Thị N đánh N3”.

[9] Qua lời khai của bà Giao L, bà T có căn cứ để xác định ngày 17/3/2017 khi xảy ra vụ việc đánh nhau tại chân cầu V thì có bà N tham gia. Đồng thời, lời khai của người bị gây thương tích là bà Nguyễn Thị Giao L phù hợp lời khai các nhân chứng bà Nguyễn Thị Bạch T nên có đủ cơ sở để xác định vào ngày 17/3/2017 bà Lý Thị N có tham gia đánh bà Nguyễn Thị Giao L, do đó, Trưởng Công an thành phố B (giao quyền xử phạt cho Phó Trưởng Công an thành phố B) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 đối với bà Lý Thị N là đúng quy định pháp luật. Vì vậy, việc bà N khiếu nại yêu cầu hủy quyết định xử phạt số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 là không có căn cứ nên Trưởng Công an thành phố B đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐ-CATP ngày 04/5/2018 không chấp nhận khiếu nại của bà N là đúng quy định.

[10] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bà Lý Thị N, có căn cứ để chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Án phí hành chính phúc thẩm bà Lý Thị N phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Bác kháng cáo của bà Lý Thị N, giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 05/2018/HCST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

Áp dụng các Điều 204, Điều 206, Điều 220, Điều 222, Điều 225 và Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/ Không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Lý Thị N về việc yêu cầu hủy Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC ngày 16/3/2018 và quyết định giải quyết khiếu nại số 45/QĐCATP ngày 04/5/2018 của Trưởng Công an thành phố B.

2/ Về án phí:

- Án phí hành chính sơ thẩm: Bà Lý Thị N phải chịu 300.000 đồng. Bà N đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0008205 ngày 21/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí.

- Án phí hành chính phúc thẩm: Bà Lý Thị N phải chịu 300.000 đồng. Bà N đã dự nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0000153 ngày 07/12/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được chuyển thu án phí.

Án xử công khai phúc thẩm hành chính có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

916
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/HC-PT ngày 20/05/2019 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệu:02/2019/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bạc Liêu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 20/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về