Bản án 02/2014/HC-ST ngày 08/10/2014 về khiếu kiện quyết định chủ tịch UBND huyện

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 02/2014/HC-ST NGÀY 08/10/2014 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Trong ngày 08 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Mỹ Xuyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 02/2012/TLST-HC ngày 15 tháng11 năm 2012, về việc “Khiếu kiện quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 82/2014/QĐST – HC ngày 10 tháng 9 năm 2014 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Điền Thị Đ, sinh năm 1953

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.

2. Người bị Kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M.

Địa chỉ: Đường N, ấp C, thị trấn M, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện M ông Ngô Minh L- chức vụ Trưởng Phòng tài nguyên môi trường huyện M ( theo văn bản ủy quyền số 154/UBND-VP ngày 12/03/2013 của chủ tịch UBND huyện M).

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Điền Thị K, sinh năm 1953

Địa chỉ: Ấp A, xã B, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 28/06/2012, lời trình bày tại phiên đối thoại ngày 08/04/2013, chứng cứ có trong hồ sơ và tại phiên Toà ngày hôm nay bà Điền Thị Đ trình bày:

Phần đất tranh chấp diện tích 10.000m2 giữa bà với vợ chồng bà Điền Thị K và ông Thạch S tọa lạc tại ấp A, xã B, huyện M, tỉnh Sóc Trăng thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình bà, bà canh tác đến năm 1978 thì bị ông Thạch S chiếm.

Ngày 06/5/1994 UBND huyện M ban hành quyết định số 74/QĐ.UBH công nhận đất tranh chấp trên của bà, buộc ông Thạch S phải trả đất cho bà và quyết định số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M rút 10.000m2 đất ruộng của bà Điền Thị Kvà ông Thạch S giao cho bà.

Ngày 17/11/1994 UBND huyện M ban hành quyết định số 230/QĐ.UBH phạt cảnh cáo bà Điền Thị K và ông Thạch S vì không chấp hành quyết định số 74/QĐ.UBH đồng thời ban hành quyết định số 231/QĐ.UBH thu hồi 12.000m2 đất ruộng của bà Điền Thị K và ông Thạch S giao cho bà 10.000m2 giao UBND xã B 2.000m2 làm quỹ đất cấp cho những hộ không có đất, thiếu đất. Các quyết định trên không được thực hiện dù bà liên tục khiếu nại yêu cầu. 

Vào ngày 20/8/2007 Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M “Ổn định phần đất tranh chấp cho hộ bà Điền Thị K quản lý, sử dụng theo hiện trạng từ năm 1975 đến nay”.Bà Điền Thị Đ cho rằng quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND ngày20/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện M ban hành là vi phạm pháp luật vì quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M có hiệu lực 13 năm mà chính quyền địa phương không thực hiện và yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên hủy quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch UBND huyện M.

* Tại công văn số 782/UBND-VP ngày 28/12/2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M về việc trả lời thông báo thụ lý vụ án và tại biên bản đối thoại ngày 14/3/2014, ông Ngô Minh L- Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện trình bày:

Vào ngày 06 tháng 5 năm 1994 UBND huyện M có ban hành 02 quyết định số74/QĐ.UBH công nhận đất tranh chấp giữa bà Điền Thị Đ và bà Điền Thị K cho bà Điền Thị Đ và quyết định số 75/QĐ.UBH về việc rút 10.000m2 ruộng của bà Điền Thị Đ và ông Thạc S. Đến ngày 19/12/2006 Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng có ban hành báo cáo số 149/BC.TTr.06 báo cáo kết quả xác minh khiếu nại đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo UBND huyện M thu hồi 02 quyết định số 74/QĐ.UBH và quyết định 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M. Đến ngày 18/5/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn số 87/CTUBND-KN về việc giải quyết khiếu nại của bà Điền Thị K. Căn cứ kết quả xác minh của Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 với nội dung thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M “Ổn định phần đất tranh chấp cho hộ bà Điền Thị K quản lý, sử dụng theo hiện trạng từ năm 1975 đến nay”.

Việc Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 là có căn cứ và đúng pháp luật.

Kiểm sát viên phát biểu việc tuân theo pháp luật tố tụng hành chính của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đều đúng theo luật định. Tuy nhiên có vi phạm về thời gian chuẩn bị xét xử.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, lời trình bày của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng:

+ Tại phiên tòa hôm nay ông Ngô Minh L là người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện có đơn yêu cầu xin xét xử vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 131 và khoản 1 điều 132 Luật tố tụng hành chính Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt người bị kiện.

+ Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại điều 104 Luật tố tụng hành chính thì thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là 01 năm kể từ ngày nhận được hay biết được quyết định hành chính. Nhưng theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội thì đối với những quyết định hành chính liên quan đến việc giải quyết các vấn đề về đất đai từ năm 2006 trở về sau chưa được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính thời hạn là 1 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực là ngày 01/7/2011 đến ngày 01/7/2012. Trong vụ án này người khởi kiện là bà Điền Thị Đ đã có đơn khởi kiện vào ngày 28 tháng 6 năm 2012, gửi qua đường Bưu điện dấu Bưu điện thể hiện ngày gửi là ngày 30/6/2012 nên còn trong thời hiệu khởi kiện và Tòa án huyện Mỹ Xuyên thụ lý giải quyết là đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung:

Việc khởi kiện của bà Điền Thị Đ là vụ “ khiếu kiện quyết định hành chính” Cụ thể: Phần đất tranh chấp diện tích 10.000m2 giữa bà với vợ chồng bà Điền Thị Két và ông Thạch Sẹl tọa lạc tại ấp A, xã B, huyện M, tỉnh Sóc Trăng thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình bà, bà canh tác đến năm 1978 thì bị ông Thạch S chiếm.

Ngày 06/5/1994 UBND huyện M ban hành quyết định số 74/QĐ.UBH công nhận đất tranh chấp trên của bà, buộc ông Thạch S phải trả cho đất bà và quyết định số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M rút 10.000m2 đất ruộng của bà Điền Thị K và ông Thạch S giao cho bà.

Ngày 17/11/1994 UBND huyện M ban hành quyết định số 230/QĐ.UBH phạt cảnh cáo bà Điền Thị K và ông Thạch S vì không chấp hành quyết định số 74/QĐ.UBH đồng thời ban hành quyết định số 231/QĐ.UBH thu hồi 12.000m2 đất ruộng của bà Điền Thị K và ông Thạch S giao cho bà 10.000m2 giao UBND xã B 2.000m2 làm quỹ đất cấp cho những hộ không có đất, thiếu đất. các quyết định trên không được thực hiện dù bà liên tục khiếu nại yêu cầu.

Vào ngày 20/8/2007 Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M “Ổn định phần đất tranh chấp cho hộ bà Điền Thị K quản lý, sử dụng theo hiện trạng từ năm 1975 đến nay”. Bà Điền Thị Đ cho rằng quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện M ban hành là vi phạm pháp luật vì quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M có hiệu lực 13 năm mà chính quyền địa phương không thực hiện và yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên hủy quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch UBND huyện M. Sau khi thụ lý vụ án Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã ra thông báo thụ lý, thông báo yêu cầu cung cấp tài liêu chứng cứ: Tại công văn số 782/UBND-VP ngày 28/12/2012 của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M về việc trả lời thông báo thụ lý vụ án và tại biên bản đối thoại ngày 14/3/2014, ông Ngô Minh L - Đại diện theo ủyquyền của người bị kiện trình bày: Vào ngày 06 tháng 5 năm 1994 UBND huyện M có ban hành 02 quyết định số 74/QĐ.UBH công nhận đất tranh chấp giữa bà Điền Thị Đ và bà Điền Thị K cho bà Điền Thị Đ và quyết định số 75/QĐ.UBH về việc rút10.000m2 ruộng của bà Điền Thị Đ và ông Thạch S. Đến ngày 19/12/2006 Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng có ban hành báo cáo số 149/BC.TTr.06 báo cáo kết quả xác minh khiếu nại đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo UBND huyện M thu hồi 02 quyết định số 74/QĐ.UBH và quyết định số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M. Đến ngày 18/5/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn số 87/CTUBND-KN về việc giải quyết khiếu nại của bà Điền Thị K. Căn cứ kết quả xác minh của Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 với nội dung thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của UBND huyện M “Ổn định phần đất tranh chấp cho hộ bà Điền Thị K quản lý, sử dụng theo hiện trạng từ năm 1975 đến nay”.

Việc Chủ tịch UBND huyện M ban hành quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 Chủ tịch UBND huyện M về việc thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M.

- Về hình thức: Quyết định số 4261/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện M về việc thu hồi Quyết định số 74/QĐ.UBH và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M được ban hành đúng với các qui định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Luật đất đại năm 2013.

Về nội dung: Quyết định số 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 Chủ tịchUBND huyện M về việc thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M có nội dung cụ thể như sau: “ Điều 1: Nay thu hồi thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M về việc công nhận biên bản giải quyết tranh chấp ruộng đất của hai hộ Điền Thị Đ và Điền Thị K ( Thạch S) và Quyết định số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M về rút đất, giao đất đối với hai hộ Điền Thị Đ và Điền Thị K ( Thạch S), ấp A, xã B. Ổn định phần đất tranh chấp cho hộ bà Điền Thị K quản lý, sử dụng theo hiện trạng từ năm 1975 đến nay.” Xét thấy, tại báo cáo số 149/BC.TTr.06 ngày 19/12/2006 Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng kết luận “ngày 10/6/1993 Đoàn giải quyết ruộng đất của huyện xem xét khiếu nại của bà Điền Thị Đ và có kết luận là xác định bà Điền Thị Đ trực canh đến năm 1978 được xem là đất gốc, ông S ông tự chiếm phải trả lại 10 công. Khi thẩm tra lại hồ sơ của Đoàn giải quyết thì không có tài liệu nào chứng minh bà Đ có canh tác đất, làm việc với đồng chí Ba Phán, nguyên Chánh thanh tra huyện, Trưởng đoàn giải quyết ruộng đất, người trực tiếp kết luận vụ việc này thì không giải trình được, chỉ dựa vào lời trình bày của cán bộ xã lúc đó. Dó đó việc chủ tịch UBND huyện M ban hành 02 quyết định số 74 và 75(như nêu ở phần trên) là không có căn cứ pháp luật để thực hiện…”. Xét thấy, căn cứ vào báo cáo 149/BC.TTr.06 ngày 19/12/2006 Thanh tra nhà nước tỉnh Sóc Trăng và tại phiên Tòa hôm nay bà Điền Thị Đ không cung cấp được chứng cứ để chứng minh nguồn gốc đất đang tranh chấp giữa bà Điền Thị Đ và bà Điền Thị K là đất gốc của bà.

Từ đó, việc bà Điền Thị Đ yêu cầu hủy quyết định 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 Chủ tịch UBND huyện M về việc thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M là không có căn cứ chấp nhập.

Về án phí: Bà Điền Thị Đ phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 200.000đ. Lời phát biểu của Kiểm sát viên về việc có vi phạm về thời gian chuẩn bị xét xử. Vấn đề này Hội đồng xét xử ghi nhận và rút kinh nghiệm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 29; điểm b Khoản 2 Điều 163; Điều 174; Điều 176; Điều 183 Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, hướng dẫn về án phí, lệ phí Tòa án; pháp lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu của bà Điền Thị Đ yêu cầu hủy quyết định 4216/QĐHC-CTUBND ngày 20/8/2007 Chủ tịch UBND huyện M về việc thu hồi quyết định số 74/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 và số 75/QĐ.UBH ngày 06/5/1994 của Chủ tịch UBND huyện M.

- Về án phí: Bà Điền Thị Đ phải chịu án phí hành chính sơ thẩm không có giá ngạch là 200.000 đồng. Nhưng được khấu trừ 200.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 006887 ngày 12/11/2012 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bà Đ đã nộp xong.

- Các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ( đối với người vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn 15 ngày được tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai), để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.


581
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về