Bản án 01/2018/LĐ-PT ngày 03/05/2018 về tranh chấp trợ cấp thôi việc và bồi thường thiệt hại tiền lương và bảo hiểm xã hội

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐNG THÁP

BẢN ÁN 01/2018/LĐ-PT NGÀY 03/05/2018 VỀ TRANH CHẤP TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trong ngày 03/5/2018, tại tr s Tòa án nhân dân tnh Đng Tháp xét x phúc thm công khai v án th lý s: 01/2018/TLPT-LĐ, ngày 19 tháng 3 năm 2018, v vic “Tranh chp v tr cp thôi vic và bi thưng thit hi v tin lương và bo him xã hội”.

Do Bản án lao đng sơ thm s: 01/2018/DS-ST ngày 07 tháng 02 năm 2018 ca Tòa án nhân dân thành ph Sa Đéc, tnh Đng tháp bị kháng cáo.

Theo Quyết đnh đưa v án ra xét x phúc thm s: 110/2018/QĐ-PT, ngày 05 tháng 4 năm 2018, gia các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Lê Th Thu V, sinh năm 1978 (có mặt);

Địa ch: Rch Cao M, p Tân T, xã Tân Quy T, thành ph S, tnh Đồng Tháp.

2. Bị đơn: Công ty c phn Thy sản T;

Địa ch: Lô IV-8, Khu công nghip S, thành ph S, tnh Đồng Tháp.

Người đi din theo pháp lut ca Công ty c phn Thy sn T là ông Lê Ba T, sinh năm 1961; chc v: Tng giám đốc.

Người đi din theo y quyn ca ông Lê Ba T là anh Nguyn Văn N, sinh năm 1974; đa ch: đưng Thng N, phưng 11, qun Gò V, thành ph H Chí Minh (có mặt).

3. Người kháng cáo: Anh Nguyn Văn N là ngưi đi din theo y quyn ca Công ty c phn Thy sn T b đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kin ngày 27 tháng 8 năm 2017; đơn khi kin b sung ngày 05 tháng 10 năm 2017 và các li khai tiếp theo trong quá trình gii quyết v án cũng như ti phiên tòa sơ thm nguyên đơn ch Lê Thị Thu V trình bày:

Ngày 08/02/2014 chị đưc Công ty c phn thy sn T (Công ty) nhn vào làm vic, nhưng không có ký hp đng lao đng. Công vic đưc Công ty giao là làm ti t thành phm Ca 3 (c th là đóng gói hàng thành phm), thi gian làm vic t 06 gi đến 18 gi, hưng lương theo sn phm (thp nht 3.000.000đng/tháng và cao nht là 5.000.000đng/tháng). Ngày 01/10/2016 Công ty ký hp đng lao đng vi ch, thi hn hp đng là 01 năm, mc lương cơ bn 3.034.000đng /tháng. Tuy nhiên, vn hưng lương theo sn phm như lúc chưa ký hp đng. Công vic chính là công nhân đóng gói hàng thành phm. T khi ký hp đng Công ty đã tham gia đy đ các khon bo him cho ch theo quy đnh. Ngày 15/3/2017 Công ty thông báo s chuyn ch sang làm vic b phn sa cá và b phn thành phm làm vic. b phn này thi gian làm vic mt tun ca ngày và mt tun ca đêm. Do hoàn cnh gia đình và không có chuyên môn nên ch không th làm vic v trí mi như Công ty yêu cu. Vì vy, ch có xin Công ty làm vic v trí hin ti nhưng Công ty không đng ý. Công ty đ ngh ai không làm thì làm đơn xin ngh vic. Ngày 01/4/2017 ch làm đơn xin chm dt hp đng lao đng. Ngày 15/4/2017 Công ty có quyết đnh cho ngh vic. Thc tế ch ngh vic ti Công ty t ngày 30/3/2017. Sau khi ngh vic, ngày 23/5/2017 Công ty mi ch đến nhn s bo him nhưng không tr cho ch khon tr cp nào. Vì vy, ch làm đơn khiếu ni Công ty gi Ban qun lý khu kinh tế Đng tháp. Ngày 11/8/2017 Ban qun lý khu kinh tế Đng Tháp mi gii quyết phía Công ty đng ý h tr cho ch s tin là 7.416.000đng. Ch không đng ý mc h tr trên nên đã khi kiện Công ty.

Nay chị Lê Th Thu V yêu cu Công ty c phn thy sn T phi chi tr cho ch các khoản như sau:

- Tin tr cp thôi vic t tháng 02/2014 đến tháng 3/2017: 4.750.000đng. Ti phiên tòa ch V thay đi yêu cu, ch V yêu cu Công ty T tr tin tr cp thôi vic t tháng 02/2014 đến 30/9/2016 s tin là 4.720.500đồng.

- Tin lương trong nhng ngày ngh phép năm 02 năm 02 tháng t tháng 02/2014 đến tháng 03/2017 (tr 12 tháng đu) là 26 ngày (mc lương 3.034.000đng/tháng: 26 ngày làm vic ca 01 tháng x 26 ngày ngh phép) s tin là 3.034.000đồng.

- Tin lương trong nhng ngày ngh l, tết ca 3 năm làm vic, mi năm 09 ngày x 03 năm 27 ngày (mc lương 3.034.000đng/tháng: 26 ngày làm vic ca 01 tháng x 27 ngày ngh l,tết ca 03 năm) là: 3.150.000đồng;

- Tin bo him xã hi trong thi gian t khi làm vic đến thi gian Công ty ký hp đng là 02 năm 8 tháng (làm tròn 3 năm), mi năm bng 01 tháng lương (vi mc lương 2.666.900đng x 3 tháng = 8.000.700đng).Ti phiên tòa ch V thay đi yêu cu không yêu cu Công Ty chi tr tin bo him xã hi. Công ty t nguyn h tr s tin 8.000.700đ cho ch V do có li trong vic chm ký hp đng lao đng vi ch V t tháng 02/2014 đến 01/10/2016, ch V đng ý nhn s tin h tr của Công ty T.

Tổng cng các khon là 18.905.200đồng.

Đối vi thi gian tham gia bo him t ngày 01/10/2016 đến ngày 30/3/2017 Cơ quan Bo him xã hi đã hn thi gian gii quyết chế đ cho ch theo quy đnh nên ch không có yêu cu gì đi vi cơ quan Bo him xã hội.

* Bị đơn Công ty c phn thy sn T- ngưi đi din theo y quyn anh Nguyn Văn N có li khai trong quá trình gii quyết v án cũng như ti phiên tòa sơ thẩm trình bày:

Tháng 02/2014 chị Lê Th Thu V xin vào Công ty làm công nhân thi v ti t thành phm ca 3, đây là t tăng cưng cho 2 ca chính (ca mt và ca hai) đ h tr vic đóng gói hàng thành phm cho kp kế hoch sn xut, nên chế đ làm vic ca ca 3 không thưng xuyên, ch làm gi hành chính. Ngày 01/10/2016 Công ty xét tuyn dng chính thc đi vi ch Lê Th Thu V bng vic ký hp đng lao đng và tham gia bo him theo quy đnh. Tháng 3/2017 Công ty sp xếp b phn thành phm ch còn 2 ca nên Công ty đã chuyn s lao đng t thành phm ca 3 qua làm vic ti t thành phm ca 1 và ca 2. Hin ti Công ty không còn t thành phm ca 3. Do ch V không đng ý vic sp xếp ca Công ty nên cui tháng 3/2017 ch V đã có đơn xin thôi vic. Ngày 15/4/2017 Công ty đã ra quyết đnh cho thôi vic; cht s bo him xã hi và tr s Bo him cho ch V đ Cơ quan bo him gii quyết chế đ theo quy đnh. Sau khi ngh vic, ch V có khiếu ni v quyn li trong thi gian làm vic gi Ban qun lý khu kinh tế tnh Đng Tháp. Ti biên bn gii quyết ngày 11/8/2017 ca Ban qun lý khu kinh tế tnh Đng Tháp, Công ty đng ý tr cp cho ch V s tin 7.416.900đng, nhưng ch V không đng ý và khi kin đến Tòa án.

Nay Công ty không đồng ý toàn b yêu cu ca ch V. Công ty ch đng ý tr cp thôi vic cho ch V s tin 4.720.500đng và h tr thêm s tin 2.696.400đng, tng cng 7.416.900đng. Ti phiên tòa anh N đi din theo y quyn ca Công ty T đng ý tr cp thôi vic cho ch V s tin là 4.720.500đng và h tr 8.000.700đng. Còn li các khon ch V yêu cu như tin phép năm, tin ngh l, tết là không có căn cứ.

Bản án sơ thm s 01/2018/DS-ST ngày 07/02/2018 ca Tòa án nhân dân thành ph Sa Đéc tuyên xử:

Chấp nhn yêu cu khi kin ca ch Lê Th Thu V v vic yêu cu Công ty T chi tr tin tr cp thôi vic, tin ngh phép năm, ngh l, tết.

Buộc Công ty T chi tr cho ch Lê Th Thu V các khoản như sau:

- Tin tr cp thôi vic 4.720.500đồng;

- Tin lương trong nhng ngày ngh phép năm: 3.034.000đồng;

- Tin lương trong nhng ngày ngh l, tết: 3.150.000đồng.

Tổng cng: 10.904.500.đồng.

- Công nhn s t nguyn ca Công ty T h tr cho ch V s tin 8.000.700đồng.

V án phí dân s sơ thm: Công ty T phi np 545.200đng (Năm trăm bn mươi lăm nghìn hai trăm đng) án phí dân s sơ thẩm.

Kể t ngày có đơn yêu cu thi hành án ca ch Lê Th Thu V mà Công ty T chưa thi hành xong các khon tin phi tr cho ch V, thì hàng tháng Công ty T còn phi chu khon tin lãi ca s tin còn phi thi hành án theo mc lãi sut quy đnh ti khon 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 cho đến khi thi hành án xong.

Ngoài ra bản án sơ thm còn tuyên v quyn và thi hn kháng cáo, quyn, nghĩa v và thi hiu thi hành án ca các đương s theo quy đnh ca pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thm, ngày 21/02/2018 anh Nguyn Văn N là ngưi đi din theo y quyn ca Công ty c phn Thy sn T, có đơn kháng cáo đi vi bn án lao đng sơ thm s 01/2018/DS-ST ngày 07/02/2018 ca Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc.

Yêu cầu hy bn án lao đng sơ thm s 01/2018/DS-ST ngày 07 tháng 02 năm 2018 ca Tòa án nhân dân thành ph Sa Đéc đ xét x li theo th tc sơ thm nhm đm bo quyn li của các bên.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Công ty Cổ phn Thy sn T (gi tt là Công ty) gi nguyên ni dung kháng cáo không đng ý tr khon tin phép năm, ngh l, tết cho ch V, yêu cu hy bn án sơ thm do vi phm t tng, vì không đưc hòa gii ca Hòa gii viên lao đng trưc khi khi kin đến Tòa án.

Chị V là nguyên đơn vn gi nguyên yêu cu khi kin như ban đu đi với Công ty.

Ý kiến ca Đi din Vin kim sát nhân dân tnh ti phiên tòa phúc thm phát biu v t tng ca Thm phán, Thư ký, Hi đng xét x và nhng ngưi tham gia phiên tòa đu chp hành đúng quy đnh ca pháp lut; v ni dung đ ngh không chp nhn kháng cáo ca Công ty và đ cp quyết đnh ca án sơ thm v s ngày ngh phép năm 26 ngày là không đúng mà phi gim s ngày và s tin bng 24 ngày và sa phn án phí sơ thm cho đúng quy đnh v án phí lao đng, nên đ ngh sa mt phn án sơ thm ca Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc.

Sau khi nghiên cứu các tài liu, chng c có trong h sơ v án, đưc thm tra ti phiên tòa; căn c vào kết qu tranh tng tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Chị Lê Th Thu V là ngưi lao đng làm vic cho ngưi s dng lao đng là Công ty, tuy công vic đưc b trí làm ca 3, nhưng thi gi làm vic vn đ 08 gi trong ngày, đ ngày trong tun theo Lut Lao đng và kéo dài trên 12 tháng là loi vic làm buc phi ký Hp đng lao đng, ch V bt đu làm vic t tháng 02/2014 mà Công ty kéo dài đến ngày 01/10/2016 mi ký hp đng lao đng là Công ty có lỗi.

[2]. Công ty không nộp bo him xã hi cho ngưi lao đng là Công ty vi phm pháp lut v BHXH, nay Công ty t nguyn h tr đưc ngưi lao đng là ch V đng ý nhn 8.000.700đ, Tòa án sơ thm công nhn là có cơ s, l ra phi xác đnh rõ đây là khon Công ty bi thưng v BHXH thì mi xác đúng.

[3]. Về khon tr cp thôi vic 4.720.500đ các bên đã thng nht là phù hp pháp luật.

[4]. Xét về ni dung kháng cáo ca Công ty không đng ý tr khon tin lương ngh phép năm; ngh l, tết hàng năm cho ch V thy rằng:

Chị V yêu cu đưc tr 02 khon tin lương này trong khon thi gian làm vic Công ty không ký hp đng lao đng, không giao kết mc lương cơ bn đưc hưng hàng tháng, mà tin lương đưc hưng theo sn phm, cho nên các chế đ v ngh phép năm và ngh l, tết hàng năm đưc hưng nguyên lương theo quy đnh ca Lut lao đng Công ty rõ ràng là chưa tr nay không đng ý tr là gây thit hi cho ch V, nay ch V đã đưc Công ty chp nhn chm dt Hp đng lao đng, ch V có yêu cu thì l đương nhiên phi buc Công ty tr cho ch V là phù hp pháp lut. Tuy nhiên, v mt tng thi gian làm vic, mc lương bình quân đưc tính đng và tng s ngày đưc hưng ch V có yêu cu đu i mc quy đnh ca pháp lut, nên cp sơ thm chp nhn s t nguyn ca ch V là phù hp, nhưng cách tính c th là có sai sót, nên cp phúc thm cn tính toán li cho đúng. C th là: v phép năm theo quy đnh phi đ thi gian làm vic 12 tháng mi đưc nghng 12 ngày, do đó ch V ch đưc tính là 02 năm bng 24 ngày x (3.034.000đ/26 ngày) = 2.800.615đ (tính tròn bng 2.801.000đ); v l, tết ch yêu cầu 09 ngày/năm x 03năm = 27 ngày x (3.034.000đ/26 ngày) = 3.150.000đ.

[5]. Về quan h pháp lut ca v án này đưc xác đnh theo đơn khi kin yêu cu ca nguyên đơn là ch V v “Tranh chp v tr cp thôi vic và bi thưng v bo him xã hi”, đây là loi v tranh chp v lao đng đưc quy đnh ti khon 1, Điu 32 BLTTDS, theo điu lut này quy định:

“1. Tranh chấp lao đng cá nhân gia ngưi lao đng vi ngưi s dng lao đng phi thông qua th tc hòa gii ca hòa gii viên lao đng mà hòa gii thành nhưng các bên không thc hin hoc thc hin không đúng, hòa gii không thành hoc không hòa gii trong thi hn do pháp lut quy đnh, tr các tranh chp lao đng sau đây không bt buc phi qua th tc hòa giải:

a) ……………………………

b) Về bi thưng thit hi, tr cp khi chm dt hp đng lao động;

c) ……………………………

đ) Về bo him xã hi theo quy đnh ca pháp lut v bo him xã hi …..”

Cho nên vụ vic tranh chp theo ni dung, yêu cu ca ch V đi vi Công ty là không bt buc phi qua hòa gii ca Hòa gii viên lao đng, mà đưc khi kin ngay trc tiếp t đu đến Tòa án nhân dân có thm quyn đ gii quyết. Do đó, Tòa án sơ thm thành ph Sa Đéc th lý, gii quyết ngay t đu không qua hòa gii ca Hòa gii viên lao đng là đúng, không vi phm pháp lut v t tng dân s, nên không có căn c chp nhn kháng cáo yêu cu hy án của Công ty.

[6]. Ý kiến ca Đi din Vin kim sát đ ngh không chp nhn kháng cáo ca Công ty và sa mt phn án sơ thm v gim tin lương ngh phép năm và án phí sơ thm là có căn c chp nhận.

[7]. Từ nhng tình tiết, ni dung nhn đnh trên, có đ cơ s kết lun: Án sơ thm x chp nhn yêu cu Công ty phi tr tin lương v s ngày ngh phép năm và ngh l, tết hàng năm là đúng, nhưng do cách tính toán sai, nên phi sa mt phn án sơ thm v s tin phi tr c th cho xác đúng. Ni dung kháng cáo và yêu cu ca Công ty là không có căn c, không đưc chp nhận.

[8]. Do phải sa án sơ thm, nên ngưi kháng cáo không phi chu án phí phúc thm. Và án phí sơ thm đưc xem xét điu chnh li cho tương ng nghĩa v tài sn và đúng theo mc án phí lao đng quy đnh ca pháp luật.

[9]. Các phần khác ca quyết đnh án sơ thm không có kháng cáo, kháng ngh có hiu lc pháp lut k t ngày hết hn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khon 2, Điu 148 và khon 2, Điu 308 ca Bộ luật tố tụng dân sự.

Áp dụng: Điu 36, 48, 111 và Điều 115 Bộ luật lao động và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 ca y ban Thưng V Quc hi quy đnh v án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhn kháng cáo ca Công ty c phn Thy sản T.

2. Sửa mt phn Bn án sơ thm dân s (lao đng) s 01/2018/DS-ST, ngày 07/02/2018, ca Tòa án nhân dân thành ph Sa Đéc, tnh Đồng Tháp.

3. Chấp nhn mt phn yêu cu ca ch Lê Th Thu V đi vi Công ty c phn Thy sản T.

4. Buộc Công ty c phn Thy sn T phi có nghĩa v tr cho ch Lê Th Thu V các khon tin: Tr cp thôi vic 4.720.500đ; Lương ca ngày ngh phép năm 2.801.000đ; Lương ca ngày ngh l, tết 3.150.000đ và Công nhn t nguyn tha thun bi thưng v bo him xã hi 8.000.700đ. Tng cng Công ty C phn Thy sn T phi tr cho ch V là 18.672.200đ, làm tròn bng 18.672.000 đng (Mưi tám triu sáu trăm by mươi hai nghìn đồng).

5. Kể t ngày ngưi đưc thi hành án có đơn yêu cu thi hành án mà ngưi phi thi hành án chưa thi hành khon tin phi thi hành án thì ngưi phi thi hành án còn phi chu lãi ca khon tin chưa thi hành theo mc bng 50% ca mc lãi sut quy đnh ti khon 1, Điu 468 B lut dân s 2015 cho ngưi đưc thi hành án, cho đến khi thi hành án xong.

6. Về án phí: Công ty c phn Thy sn T phi np 320.000đ (Ba trăm hai mươi nghìn đng) án phí lao đng sơ thm; không phi np án phí lao đng phúc thm. Tin án phí đưc khu tr vào s tin tm ng án phí phúc thm 300.000đ đã np ngày 01/3/2018 theo biên lai s 0000967 ca Chi cc thi hành án dân s thành ph Sa Đéc, Công ty c phn Thy sn T còn phi np thêm là 20.000đng (Hai mươi nghìn đồng).

Trường hp Bn án đưc thi hành theo Điu 2, Luật thi hành án dân sự, thì ngưi đưc thi hành án dân s, ngưi phi thi hành án dân s đưc quyn tha thun thi hành án, quyn yêu cu thi hành án, t nguyn thi hành án hoc bng chế thi hành án theo quy đnh ti các Điu 6, 7, 7a, 7b và 9 Lut thi hành án dân s; thi hiu thi hành án đưc thc hin theo quy đnh ti Điu 30 Lut thi hành án dân sự.

Bản án phúc thm có hiu lc pháp lut k từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

786
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/LĐ-PT ngày 03/05/2018 về tranh chấp trợ cấp thôi việc và bồi thường thiệt hại tiền lương và bảo hiểm xã hội

Số hiệu:01/2018/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đồng Tháp
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 03/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về