Bản án 01/2017/HC-PT ngày 17/08/2017 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 01/2017/HC-PT NGÀY 17/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG

Trong ngày 17/8/2017, tại tr s Tòa án nhân dân tnh Ninh Thun tiến hành xét x phúc thm công khai v án hành chính th lý s 02/2017/TLPT-HC ngày 11/5/2017 v vic “Khiếu kin quyết đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc bo v rừng”.

Do Bản án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017 ca Tòa án nhân dân huyn Thun Nam, tnh Ninh Thun bị kháng cáo.

Theo Quyết đnh đưa v án ra xét x phúc thm s: 02/2017/QĐ-PT ngày 04/7/2017, Quyết đnh hoãn phiên tòa s 01/2017/QĐPT-HC ngày 19/7/2017, gia các đương sự:

1. Người khi kin: ông Phạm Văn S, sinh năm 1968.

Địa ch: thôn S, xã P, huyn T, tnh Ninh Thun (có mặt).

Người đi din hp pháp ca ngưi khi kin: Ông Lê Văn H, sinh năm 1974. Đa ch: đưng D, phưng A, Qun B, thành ph H Chí Minh (có mặt).

Người bo v quyn và li ích hp pháp ca ngưi khi kin: Ông Đ Hin N - Lut sư Công ty Lut trách nhim hu hn N - Đoàn Lut sư thành ph H Chí Minh (có mặt).

2. Người b kin: Ht trưng Ht kim lâm T, tnh Ninh Thuận.

Địa ch: P2, huyn T, tnh Ninh Thun (có mặt).

3. Người có quyn li, nghĩa v liên quan: Ban qun lý rng phòng h ven biển T.

Địa ch: xã P2, huyn T, tnh Ninh Thun (vng mt, có đơn xin xét x vng mặt).

4. Người kháng cáo: ông Phm Văn S, sinh năm 1968 (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khi kin - ông Phm Văn S, đi din theo y quyn - ông Lê Văn H, ngưi bo v quyn và li ích hp pháp - ông Đ Hiền N, trình bày:

Ông S yêu cầu hy Quyết đnh s 1160/QĐ-XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm T v x pht vi phm hành chính (gi tt là Quyết đnh số 1160). Lý do:

Đất ca UBND xã P qun lý, UBND xã đã ra quyết đnh x pht ông Lê Văn T (sinh năm sinh năm 1963, đa ch: th trn P, huyn N, tnh Ninh Thun) V hành vi ct chòi trái pháp lut nhưng Ht kim lâm T cũng x pht ông S hành vi phá rng trên cùng lô đt này là không đúng quy đnh pháp luật.

Theo Quyết đnh s 1873 ngày 31/8/2015 ca UBND tnh Ninh Thun phê duyt khu vc trng cây phi lao ti tiu khu 213 và tiu khu 221 khonh 7 thuc lâm phn ban qun lý rng ven bin T (N cũ) qun lý, nhưng đt ca ông S thì thuc UBND xã P qun lý, điu đó cho thy ban qun lý rng trng sai đa đim đã phê duyệt.

Hạt kim lâm ch có chc năng bo v rng ch không có thm quyn x pht và không có quyn áp chế ngưi dân đ ban qun lý rng vào trng cây trên đt ca ông S. Ban qun lý rng và Ht kim lâm T không có bt c giy t gì chng minh khu đt trng rng là đúng quy định.

Ông S bức xúc có nh 01-02 cây non, đng thi có canh gác cho bà L và bà H nh cây là đ bo v đt ca ông S ch không phi phá rng. Vic Ht trưng Ht kim lâm T lp biên bn hin trưng có ni dung ông S nh cây là đúng nhưng vic x pht ông S là sai. Thi hn lp biên bn x pht và ra quyết đnh x pht ông S cũng không đúng quy đnh pháp luật.

Người b kin - Ht trưng Ht kiểm lâm T trình bày:

Căn cứ vào biên bn x pht vi phm hành chính, li tha nhn có hành vi nh cây ca ông S và kết qu giám đnh din tích đt trng rng b nh xác đnh ông S có nh khong 04 cây phi lao và canh gác cho mt s ngưi khác nh cây phi lao trên din tích 2.718m2 mà ban qun lý rng đã trng đ căn c x pht ông S theo quy đnh ti đim a khon 2 Điu 20 Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 ca Chính phủ.

Thẩm quyn, trình t x pht là thuc trưng hp có lp biên bn vi phm hành chính, xác đnh hành vi hành chính qua s dng phương tin, thiết b k thut, v vic có tính cht phc tp nên thi hn ra quyết đnh x pht là 30 ngày đúng theo quy đnh ti Điu 66 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Đất là do UBND xã P qun lý, nm trong d án trng rng, ông T ct chòi trái phép thuc thm quyn x pht của UBND xã P.

Còn hành vi phá rừng trái phép là thuc thm quyn x pht ca Ht trưng Ht kiểm lâm T.

Căn cứ x pht: đim a khon 2 Điu 20 Ngh đnh s 157; Mc 1 Điu 9 Thông tư s 34 ngày 10/6/2009 ca B nông nghip phát trin nông thôn xác đnh: đây là rng trng chưa thành rừng.

Người có quyn li, nghĩa v liên quan - Ban qun lý rng phòng h ven biển T trình bày:

Căn cứ vào các tài liu ngưi có quyn li, nghĩa v liên quan cung cp, Ban qun lý rng phòng h ven biển T trình bày:

Ban quản lý rng phát hin các đi tưng phá rng ti khu vc xã P. Ban qun lý rng đã quay phim, lp biên bn vic phá hoi rng và chuyn h sơ vi phm cho Ht kim lâm T x lý theo thm quyn. Sau khi Ht kim lâm xác minh, ngày 06/01/2017, Ht trưng Ht kim lâm T đã ra Quyết đnh s 1160 x pht ông S v hành vi phá rừng là đúng.

Tại Bn án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017, Tòa án nhân dân huyn Thun Nam đã quyết định:

Căn cứ khon 1 Điu 30, khon 1 Điu 115, đim a khon 2 Điu 116, Điu 193, khon 1 Điu 348 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; đim a khon 2 Điu 20 Ngh đnh s 157/2013/NĐ-CP; khon 3 Điu 43; khon 1 Điu 66 Lut X lý vi phm hành chính; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Tuyên xử: Bác yêu cu khi kin ca ông Phm Văn S v yêu cu hy Quyết đnh x pht vi phm hành chính s 1160/QĐ-XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kiểm lâm T.

Ngoài ra bản án sơ thm còn tuyên v án phí và báo quyền kháng cáo.

Ngày 18/4/2017, ông Phạm Văn S có đơn kháng cáo toàn b bn án sơ thm, yêu cu Tòa án cp phúc thẩm:

- Sa mt phn Bn án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017 ca Tòa án nhân dân huyn Thuận Nam;

- Đình ch thi hành Quyết đnh x pht vi phm hành chính s 1160/QĐ- XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kiểm lâm T;

- Hy Quyết đnh x pht vi phm hành chính s 1160/QĐ-XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kiểm lâm T.

Tại phiên tòa phúc thm, ngưi có quyn li, nghĩa v liên quan là Ban qun lý rng phòng h ven bin T vng mt và có đơn xin xét x vng mt. Căn c khon 1 Điu 157 Lut T tng hành chính, Hi đng xét x tiến hành xét x vng mt người này.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về hình thc: Đơn kháng cáo ông Phm Văn S gi đến Tòa án trong hn lut đnh, hình thc phù hp Điu 205 và Điu 206 Lut T tng hành chính nên đưc chp nhận.

[2] Về ni dung: Ti phiên tòa phúc thm, ngưi khi kin không rút đơn khi kin. Ngưi kháng cáo gi nguyên yêu cu kháng cáo v sa mt phn Bn án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017 ca Tòa án nhân dân huyn Thun Nam; đình ch thi hành Quyết đnh x pht vi phm hành chính s 1160 ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm T và hy Quyết đnh x pht vi phm hành chính s 1160 ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kiểm lâm T.

Các đương sự không đi thoi đưc vi nhau v vic gii quyết v án. Các đương s không cung cp thêm tài liu, chng c mới.

Ý kiến ca ngưi b kin: Yêu cu Tòa án cp phúc thm bác kháng cáo ca ông Phm Văn S; gi nguyên các quyết đnh ca bn án sơ thẩm.

Đại din Vin kim sát nhân dân tnh Ninh Thun tham gia phiên tòa đ ngh Hi đng xét x phúc thm áp dng: khon 1 Điu 241 Lut T tng hành chính năm 2015, bác kháng cáo ca ông Phm Văn S, gi nguyên quyết đnh ca Bn án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017 ca Tòa án nhân dân huyn Thun Nam, tnh Ninh Thuận.

Sau khi xem xét các tài liệu, chng c có trong h sơ v án, li trình bày và tranh lun ca các đương s, Lut sư; phát biu ca đi din Vin kim sát ti phiên tòa; Hi đng xét x phúc thm xét thấy:

[3] Tòa án cấp sơ thm xác đnh đây là v án “Khiếu kin quyết đnh hành chính:” là có căn c, đúng pháp lut. Tòa án cp phúc thm xác đnh li quan h pháp lut ca v án cho c th hơn là “Khiếu kin quyết đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc bo v rng”.

Xét kháng cáo của ông Phạm Văn S:

V hình thc ca Quyết đnh số 1160:

[4] Thẩm quyn: Ht trưng Ht kim lâm T ban hành Quyết đnh s 1160 ngày 06/01/2017 v x pht vi phm hành chính đi vi ông Phm Văn S v hành vi phá rng trái phép là đúng thm quyn theo quy đnh ti khon 3 Điu 43 Lut x lý vi phm hành chính năm 2012 và Điu 81 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

[5] Trình tự, th tục ban hành:

Ngày 15/12/2016, Hạt kim lâm T lp Biên bn vi phm hành chính v qun lý rng, phát trin rng, bo v rng và qun lý lâm sn s 545/BB-VPHC ni dung xác đnh ông Phm Văn S đã có hành vi phá rng trái pháp luật.

Ngày 06/01/2017, Hạt trưng Ht kim lâm T ban hành Quyết đnh s 1160 v x pht vi phm hành chính đi vi ông Phm Văn S v hành vi phá rng pháp luật.

Như vậy, Quyết đnh s 1160 có hình thc phù hp quy đnh ti Điu 6, Điu 58, Điu 66 Lut x lý vi phạm hành chính.

V ni dung ca Quyết đnh số 1160:

[6] Quyết đnh s 1160 ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm T x pht ông Phm Văn S v hành vi phá rng trái phép thuc khu vc đi cát Mũi Dinh, xã P: Pht hành chính 7.500.000đ; bin pháp khc phc hu qu: buc trng li rng din tích 2.718m2, sng cây phi lao nh bỏ là 04 cây.

Khu vực Ht trưng Ht kim lâm T x pht ông S v hành vi nh cây phi lao thuc đa phn xã P, huyn T. Đây là khu vc nm ngoài khu đo v bn đ đa chính xã P, hin trng không có du hiu canh tác, là đi núi chưa s dng do UBND xã P qun lý và hin nay chưa có cơ quan nào lp th tc chuyn mc đích s dng đt rng sang mc đích s dng đt khác theo quy đnh ti Điu 29 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 ca Chính ph v thi hành Lut bo v và phát trin rừng.

Ban quản lý rng phòng h T trng phi lao ti khu vc đi cát Mũi Dinh, xã P là đúng theo Quyết đnh s 1873/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 ca Ch tch UBND tnh Ninh Thun v vic phê duyt d án trng mi, phc hi và kết hp qun lý bo v rng chng xâm thc b bin thuc đa bàn huyn T (trong đó có xã P) giai đon 2015-2020 và đúng theo Quyết đnh s 491b/QĐ-SNNPTNT ngày 24/11/2015 ca Giám đc S nông nghip và phát trin nông thôn tnh Ninh Thun v vic phê duyt h sơ thiết kế k thut trng rng và chăm sóc rng phi lao ti xã P, huyện T năm 2015.

Như vậy, khu vc đi cát Mũi Dinh, xã P là đt lâm nghip có trng rng phi lao. Ông S cho rng khu đt là ca ông nhưng không đưa ra đưc giy t gì hp pháp chng minh khu đt thuc quyn s dng ca mình. Ông S có hành vi nh cây phi lao do Ban qun lý rng phòng h T trng rõ ràng là trái pháp lut. Ông S tha nhn có nh 04 cây phi lao, Ht trưng Ht kim lâm T xác đnh ông S có hành vi nh 04 cây phi lao trên din tích 2.718m2 ti khu vc đi cát Mũi Dinh, xã P là hành vi phá rng là có căn c. S cây phi lao là cây trng chưa thành rng đúng theo quy đnh ti khon 1 Điu 9 Thông tư s 34/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/6/2009 ca B nông nghip và phát trin nông thôn.

[7] Quyết đnh s 1160 ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm T căn c Biên bn vi phm hành chính s 545/BB-VPHC ngày 15/12/2016; căn c theo đúng quy đnh ti đim a khon 2 Điu 20 Ngh đnh s 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 ca Chính phủ:

Điều 20. Ngưi có hành vi cht phá cây rng mà không đưc phép ca cơ quan nhà nưc có thm quyn b x phạt như sau:

2. Phạt tin t 5.000.000 đng đến 10.000.000 đng đi vi hành vi phá rng trái pháp lut thuc mt trong các trưng hợp sau đây:

a) Cây trồng chưa thành rng hoc rng khoanh nuôi tái sinh thuc kiêu trng thái rng 1c t 1.500 m2 đến 5.000 m2.

Như vậy, Quyết đnh s 1160 có ni dung phù hp quy đnh ca pháp luật.

[8] Từ các ni dung trên, xét thy, Quyết đnh s 1160 ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm T đưc ban hành đúng thm quyn, trình t, th tc, ni dung phù hp quy đnh ca pháp lut. Yêu cu kháng cáo ca ông Phm Văn S v vic sa bn án sơ thm, đình ch thi hành Quyết đnh s 1160 và hy Quyết đnh s 1160 là không có cơ s chp nhn. Bn án sơ thm không chp nhn các yêu cu khi kin ca ông S là có căn cứ.

Do yêu cầu kháng cáo không đưc chp nhn, ông S phi chu án phí hành chính theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khon 1 Điu 241 Lut T tụng hành chính năm 2015.

Tuyên xử:

Bác kháng cáo của ông Phm Văn S; gi nguyên quyết đnh ca Bn án hành chính sơ thm s 02/2017/HC-ST ngày 04/4/2017 ca Tòa án nhân dân huyn Thun Nam, tnh Ninh Thuận.

Căn cứ vào:

- Khon 1 Điu 30, khon 1 Điu 115, đim a khon 2 Điu 116, khon 1, đim a khon 2 Điu 193, khon 1 Điu 348, khon 1 Điu 349 Lut T tụng hành chính năm 2015;

- Khon 3 Điu 43, Điu 6, Điu 58, Điu 66 Lut x lý vi phm hành chính năm 2012; Điu 81 Lut bo v và phát trin rừng năm 2004;

- Đim a khon 2 Điu 20 Ngh đnh s 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 ca Chính ph; khon 1 Điu 9 Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 ca B nông nghip và phát triển nông thôn;

- Ngh quyết s 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 ca y ban thưng v Quc hội.

Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khi kin ca ông Phm Văn S v vic đình ch thi hành Quyết đnh s 1160/QĐ-XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm huyn T, tnh Ninh Thun v vic x pht vi phm hành chính đi vi ông Phm Văn S.

2. Bác yêu cầu khi kin ca ông Phm Văn S v vic hy Quyết đnh s 1160/QĐ-XPHC ngày 06/01/2017 ca Ht trưng Ht kim lâm huyn T, tnh Ninh Thun v vic x pht vi phm hành chính đi vi ông Phạm Văn S.

Về án phí:

Ông Phạm Văn S phi chu 300.000 đng (Ba trăm nghìn đng) án phí hành chính sơ thm nhưng đưc khu tr s tin tm ng đã np theo Biên lai thu tin s 5694 ngày 15/02/2017 ca Chi cc thi hành án dân s huyn Thun Nam, tnh Ninh Thuận.

Ông Phạm Văn S phi chu 300.000 đng (Ba trăm nghìn đng) án phí hành Chính phúc thm nhưng đưc khu tr s tin tm ng đã np theo Biên lai thu tin s 10939 ngày 18/4/2017 ca Chi cc thi hành án dân s huyn Thun Nam, tnh Ninh Thuận.

Ông Phạm Văn S đã np đ án phí hành chính sơ thm và án phí hành Chính phúc thẩm.

Án xử phúc thm có hiu lc pháp lut k từ ngày tuyên án 17/8/2017./.


184
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về