Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017
 2. Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017
 3. Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017
 4. Lệnh công bố Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 5. Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 6. Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017
 7. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 8. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 9. Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 10. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 11. Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017
 12. Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 13. Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017
 14. Lệnh công bố Luật Du lịch 2017
 15. Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 16. Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017
 17. Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017
 18. Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 19. Order No. 13/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the promulgation of the Law amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 20. Order No. 12/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the promulgation of the Law on religion and folk belief
 21. Order No. 11/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the Promulgation of Law on Property Auction
 22. Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 23. Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 24. Lệnh công bố Luật đấu giá tài sản 2016
 25. Order No. 10/2016/L-CTN dated June 29, 2016, on the promulgation of Resolution of the National Assembly on stay of the effective date of Penal Code No. 100/2015/QH13, Criminal Procedure Code No. 101/2015/QH13, Law No. 99/2015/QH13 on Organization of Criminal Investigation Bodies, Law No. 94/2015/QH13 on Custody and Temporary Detention, and addition of the draft Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13 to the 2016 law-and ordinance-making program
 26. Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
 27. Order No. 08/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of the Law on Treaties
 28. Order No. 07/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law on Import Duty and Export Duty
 29. Order No. 06/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration
 30. Order No. 05/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on promulgation the Law on Pharmacy
 31. Order No. 04/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law on Access to Information
 32. Order No. 03/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Press Law
 33. Order No. 02/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of Law on Children
 34. Order No. 09/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of the national assembly’s resolution
 35. Lệnh công bố Luật điều ước quốc tế 2016
 36. Lệnh công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 37. Lệnh công bố Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
 38. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 2016
 39. Lệnh công bố Luật dược 2016
 40. Lệnh công bố Luật tiếp cận thông tin 2016
 41. Lệnh công bố Luật báo chí 2016
 42. Lệnh công bố Luật trẻ em 2016
 43. Lệnh công bố Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016
 44. Order No. 36/2015/L-CTN dated December 9, 2015, on the implementation of the Criminal Procedure Code
 45. Order No. 35/2015/L-CTN dated December 9, 20, on the promulgation of the Criminal Procedure Code
 46. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Chủ tịch nước ban hành
 47. Lệnh công bố Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 48. Lệnh công bố Nghị quyết về phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới do Chủ tịch nước ban hành
 49. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự 2015
 50. Lệnh công bố Bộ luật hình sự 2015
 51. Order No. 20/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of the Civil Code
 52. Order No. 22/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of the Resolution on enforcement of the Civil Procedure Code
 53. Order No. 21/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of the Civil Procedure Code
 54. Order No. 31/2015/L-CTN dated December 8th, 2015, on Promulgation of the Law on Organization of Criminal Investigation Bodies
 55. Order No. 30/2015/L-CTN dated December 8th, 2015, on the promulgation of the Law on Professional Army Men and Defense Workers and Employees
 56. Order No. 28/2015/L-CTN dated December 8th, 2015, on the promulgation of the Law on Referendum
 57. Order No. 27/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of The Law on Charges and Fees
 58. Order No. 26/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of The Vietnam Maritime Code
 59. Order No. 25/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of The Law on Enforcement of Custody and Temporary Detention
 60. Order No. 24/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on promulgation of the National Assembly’s Resolution on Implementation of the Law on Administrative Procedures
 61. Order No. 23/2015/L-CTN dated December 8, 2015, on the promulgation of the Law on Administrative Procedures
 62. Lệnh công bố Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 63. Lệnh công bố Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 64. Lệnh công bố Luật trưng cầu ý dân 2015
 65. Lệnh công bố Luật phí và lệ phí 2015
 66. Lệnh công bố Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội 2015
 67. Lệnh công bố Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 68. Lệnh công bố Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại năm 2015
 69. Lệnh công bố Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 70. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Luật tố tụng hành chính 2015
 71. Lệnh công bố Luật tố tụng hành chính 2015
 72. Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 73. Lệnh công bố Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
 74. Lệnh công bố Bộ luật dân sự 2015
 75. Order No. 18/2015/L-CTN dated December 4, 2015, on the promulgation of the Law on Hydro-meteorology
 76. Order No. 17/2015/L-CTN dated December 4, 2015, on the promulgation of The Statistics Law
 77. Order No. 16/2015/L-CTN dated December 4, 2015, on the promulgation of The Accounting Law
 78. Order No. 15/2015/L-CTN dated December 4, 2015, on the promulgation of The law on Oversight Activities of the National Assembly and People’s Councils
 79. Lệnh công bố Luật khí tượng thủy văn 2015
 80. Lệnh công bố Luật thống kê 2015
 81. Lệnh công bố Luật kế toán 2015
 82. Lệnh công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015
 83. Order No. 14/2015/L-CTN dated December 3, 2015, on the promulgation of The Law on Cyberinformation Security
 84. Lệnh công bố Luật an toàn thông tin mạng 2015
 85. Lệnh công bố Luật ngân sách nhà nước 2015
 86. Lệnh công bố Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
 87. Lệnh công bố Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 88. Lệnh công bố Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 89. Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước 2015
 90. Order No. 08/2015/L-CTN dated July 6, 2015, on the promulgation of the National Assembly’s Resolution on the implementation of the policy on lump-sum payment of social insurance benefits to employees
 91. Lệnh công bố Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động năm 2015
 92. Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
 93. Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ 2015
 94. Lệnh công bố Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
 95. Lệnh công bố Luật nghĩa vụ quân sự 2015
 96. Lệnh công bố Luật thú y 2015
 97. Lệnh công bố Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 98. Order No. 01/2015/L-CTN dated January 5, 2015, on the promulgation of The Ordinance on Environmental Police
 99. Lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014
 100. Order No. 37/2014/L-CTN dated December 9, 2014, on the promulgation of The Resolution on ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities