Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
 2. Lệnh công bố Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
 3. Lệnh công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 4. Lệnh công bố Luật Điện ảnh 2022
 5. Lệnh công bố Luật Thi đua, khen thưởng 2022
 6. Lệnh công bố Luật Cảnh sát cơ động 2022
 7. Lệnh công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 8. Lệnh công bố Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
 9. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
 10. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
 11. Lệnh công bố Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
 12. Lệnh công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020
 13. Lệnh công bố Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 14. Lệnh công bố Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi năm 2020
 15. Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020
 16. Lệnh công bố Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
 17. Lệnh công bố Luật Cư trú năm 2020
 18. Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành
 19. Lệnh công bố Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
 20. Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020
 21. Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 22. Lệnh công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 23. Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020
 24. Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp 2020
 25. Lệnh công bố Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
 26. Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 27. Lệnh công bố Luật Thanh niên 2020
 28. Lệnh công bố Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
 29. Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
 30. Lệnh công bố Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 31. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 32. Lệnh công bố Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 33. Lệnh công bố Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 34. Lệnh công bố Luật Dân quân tự vệ 2019
 35. Lệnh công bố Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019
 36. Lệnh công bố Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 37. Lệnh công bố Luật Thư viện 2019
 38. Lệnh công bố Bộ luật Lao động 2019
 39. Lệnh công bố Luật Chứng khoán 2019
 40. Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
 41. Lệnh công bố Luật Thi hành án hình sự 2019
 42. Lệnh công bố Luật Giáo dục 2019
 43. Lệnh công bố Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
 44. Lệnh công bố Luật Đầu tư công 2019
 45. Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019
 46. Lệnh công bố Luật Quản lý thuế 2019
 47. Lệnh công bố Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019
 48. Lệnh 17/2018/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
 49. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 50. Lệnh công bố Luật Công an nhân dân 2018
 51. Lệnh công bố Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 52. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018
 53. Lệnh công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018
 54. Lệnh công bố Luật Chăn nuôi 2018
 55. Lệnh công bố Luật Trồng trọt 2018
 56. Lệnh công bố Luật Đặc xá 2018
 57. Lệnh công bố Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 58. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 59. Lệnh công bố Luật An ninh mạng 2018
 60. Lệnh công bố Luật Đo đạc và bản đồ 2018
 61. Lệnh công bố Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
 62. Lệnh công bố Luật Tố cáo 2018
 63. Lệnh công bố Luật Cạnh tranh 2018
 64. Lệnh công bố Luật Quốc phòng 2018
 65. Lệnh công bố Luật Quy hoạch 2017
 66. Lệnh công bố Luật Quản lý nợ công 2017
 67. Lệnh công bố Luật Thủy sản 2017
 68. Lệnh công bố Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
 69. Lệnh công bố Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
 70. Lệnh công bố Luật Lâm nghiệp 2017
 71. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 72. Lệnh công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 73. Lệnh công bố Luật Trợ giúp pháp lý 2017
 74. Lệnh công bố Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
 75. Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017
 76. Lệnh công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
 77. Lệnh công bố Luật Thủy lợi 2017
 78. Lệnh công bố Luật Du lịch 2017
 79. Lệnh công bố Luật Chuyển giao công nghệ 2017
 80. Lệnh công bố Luật Đường sắt 2017
 81. Lệnh công bố Luật Quản lý ngoại thương 2017
 82. Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 83. Order No. 13/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the promulgation of the Law amendment and supplement to Article 6 and Annex 4 on the list of conditional business lines stipulated in the Law on Investment
 84. Order No. 12/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the promulgation of the Law on religion and folk belief
 85. Order No. 11/2016/L-CTN dated December 1, 2016, on the Promulgation of Law on Property Auction
 86. Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
 87. Lệnh công bố Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016
 88. Lệnh công bố Luật đấu giá tài sản 2016
 89. Order No. 10/2016/L-CTN dated June 29, 2016, on the promulgation of Resolution of the National Assembly on stay of the effective date of Penal Code No. 100/2015/QH13, Criminal Procedure Code No. 101/2015/QH13, Law No. 99/2015/QH13 on Organization of Criminal Investigation Bodies, Law No. 94/2015/QH13 on Custody and Temporary Detention, and addition of the draft Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Penal Code No. 100/2015/QH13 to the 2016 law-and ordinance-making program
 90. Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
 91. Order No. 08/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of the Law on Treaties
 92. Order No. 07/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law on Import Duty and Export Duty
 93. Order No. 06/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Value-Added Tax, the Law on Excise Tax and the Law on Tax Administration
 94. Order No. 05/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on promulgation the Law on Pharmacy
 95. Order No. 04/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Law on Access to Information
 96. Order No. 03/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation the Press Law
 97. Order No. 02/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of Law on Children
 98. Order No. 09/2016/L-CTN dated April 19, 2016, on the promulgation of the national assembly’s resolution
 99. Lệnh công bố Luật điều ước quốc tế 2016
 100. Lệnh công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ