Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 981/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 14/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 981/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC CÔNG BỐ CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 1705/BCT-XNK ngày 7/3/2014; Bộ Tài chính tại văn bản số 3435/BTC-TCHQ ngày 18/3/2014; Bộ Quốc phòng tại văn bản số 1664/BQP-KHĐT ngày 8/3/2014; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 817/BNN-CB ngày 7/3/2014;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 863/TTr-SCT ngày 7/5/2014 về việc Ban hành Quyết định công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh để thực hiện tái xuất hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi hàng kho ngoại quan (có Phụ lục chi tiết kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cải, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 (thực hiện);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Y tế, NN & PTNT, Quốc Phòng (để b/c);
- Bộ Tư lệnh BĐBP (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- TU, HU, HĐND, UBND: TP Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu;
- Chi cục QLTT tỉnh;
- VO, VI, TM1, NC, TH;
- Lưu: VT, TM1. 30 bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC

CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định 984/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN

ĐỊA ĐIỂM

I

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI
(Được thành lập theo QĐ số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Cửa khẩu Ka Long

Phường Trần Phú, TP Móng Cái

2

Điểm kiểm tra hàng hóa XK Lục Lầm

Xã Hải Hòa, TP Móng Cái

3

Khu chuyển tải Vạn Gia

Đào Vĩnh Thực, TP Móng Cái

4

Điểm xuất hàng Km3+Km4

Km3+Km4, phường Hải Yên, TP Móng Cái

5

Điểm xuất hàng Đại Vai

Mốc 1362(2)+500, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái

6

Điểm xuất hàng Lục Chắn

Mốc 1348/1(2), thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái

II

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU BẮC PHONG SINH
(Được thành lập theo QĐ số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

2

Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1342+300 m

Bản Ván Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

3

Điềm xuất hàng khu vực Mốc 1344(2)+500m

Mốc 1344(2)+500 m, bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

III

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HOÀNH MÔ - ĐỒNG VĂN
(Được thành lập theo QĐ số 115/2002/QĐ-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

1

Cửa khẩu Hoành Mô

Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu

2

Điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Đồng Văn

Xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

3

Điểm xuất hàng khu vực Nà Kép

Mốc 1322-500, thuộc bản Cầm Hắc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

4

Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1306

Mốc 1306, thuộc bản Bắc Cương, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu

5

Điểm xuất hàng khu vực Mốc 1326

Mốc 1326, thuộc bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182