Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1730/QĐ-BCT năm 2017 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1730/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 17/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BCT ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý) và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện nội dung hoạt động của Chương trình.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Trường hợp ý kiến các thành viên tham gia khác nhau và không thống nhất thì quyết định của người đứng đầu các tổ chức là quyết định cuối cùng.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và các quy định pháp luật liên quan.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý chịu trách nhiệm trước người đứng đầu các tổ chức, trước Trưởng Ban Chỉ đạo và cơ quan chủ quản trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quy chế này.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về hoạt động của Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện các đề án, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg .

2. Chỉ đạo các hoạt động triển khai thực hiện các đề án, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo đề ra.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

4. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo.

5. Là người phát ngôn chính thức về nội dung và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

6. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý.

7. Ủy quyền bằng văn bản cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành một số nhiệm vụ cụ thể.

8. Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý.

9. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo, mời đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia trong trường hợp cần thiết.

10. Quyết định việc cử các đoàn cán bộ đi khảo sát, nghiên cứu ở các nước, vùng lãnh thổ có kinh nghiệm về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 5. Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực được phân công.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc khi được ủy quyền và có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành Ban Chỉ đạo hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, đúng Quy chế và đảm bảo hiệu quả.

3. Tập hợp ý kiến các thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác trung hạn, hàng năm của Ban Chỉ đạo và báo cáo kế hoạch công tác với Trưởng Ban Chỉ đạo để thông qua, làm cơ sở quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên.

4. Ký các văn bản điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền. Ký các văn bản có liên quan đến các hoạt động hành chính, tài chính của Ban Chỉ đạo theo phân công.

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả và những kiến nghị trong việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg. Tổng hợp báo cáo thường xuyên, đột xuất, trực tiếp với Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai việc thực hiện Chương trình để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (được ủy quyền) phân công.

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và tham gia vào công tác chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo. Nếu vắng mặt tại các cuộc họp vì lý do đặc biệt thì phải có văn bản cử người họp thay, trong đó khẳng định ủy quyền hay không ủy quyền thực hiện chức năng của thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các kỳ họp của Ban Chỉ đạo hoặc các văn bản của Ban Chỉ đạo gửi lấy ý kiến.

4. Rà soát các cơ chế, chính sách mới về phát triển bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tình hình tiếp nhận đăng ký, thẩm định đề án, nhiệm vụ trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

5. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến định hướng và triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg .

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng thẩm định

1. Chịu trách nhiệm chung về các công việc của Hội đồng thẩm định và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thẩm định.

2. Phân công nhiệm vụ đối với Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

3. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các ủy viên Hội đồng.

4. Đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo mời các tổ chức, cá nhân khác tham dự thẩm định theo yêu cầu của từng đề án (nếu cần).

5. Quyết định nội dung và các vấn đề đưa ra thảo luận của các cuộc họp Hội đồng.

6. Tổng hợp, xử lý các ý kiến trao đổi thảo luận tại phiên họp của Hội đồng thẩm định, chuẩn bị ý kiến kết luận để đưa ra Hội đồng thẩm định thông qua và báo cáo kết quả lên Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định

1. Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện công việc của Hội đồng thẩm định theo phân công.

2. Chủ trì các phiên họp Hội đồng theo phân công.

3. Xử lý công việc thường xuyên của Hội đồng.

Điều 9. Các ủy viên Hội đồng thẩm định

1. Tham gia các hoạt động của Hội đồng thẩm định và hoàn thành các nhiệm vụ do Hội đồng thẩm định giao.

2. Đóng góp ý kiến về các vấn đề đưa ra thảo luận tại kỳ họp hoặc văn bản do Hội đồng thẩm định gửi đến.

3. Xem xét, đánh giá và biểu quyết về các đề án thuộc Chương trình.

4. Chịu trách nhiệm về công việc được Hội đồng thẩm định phân công và những ý kiến của mình tại Hội đồng thẩm định.

Chương IV

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ

Điều 10. Trưởng Ban Quản lý

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành công việc chung của Ban Quản lý.

2. Phân công nhiệm vụ và đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Quản lý.

3. Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của Ban Quản lý.

4. Ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến công việc của Ban Quản lý; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Phó trưởng Ban Quản lý

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Trưởng Ban Quản lý phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Điều 12. Thành viên Ban Quản lý

1. Có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tham gia đề xuất, đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương V

ĐỊA ĐIỂM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 13. Địa điểm làm việc

1. Địa điểm làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý đặt tại Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

2. Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm bố trí và đảm bảo khả năng vận hành của phòng làm việc và các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý .

Điều 14. Chế độ hội họp và báo cáo

1. Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Ban Quản lý có thể họp định kỳ hoặc đột xuất theo quyết định của trưởng các đơn vị.

2. Chỉ tiến hành họp khi thực sự cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp (sử dụng văn bản điện tử, họp trực tuyến).

3. Đối với cuộc họp quan trọng, theo chỉ đạo thì nội dung diễn biến của cuộc họp phải được đơn vị chủ trì tổ chức họp ghi thành biên bản. Biên bản phải được ghi đầy đủ, chính xác, có chữ ký xác nhận của người chủ trì cuộc họp và được lưu trữ theo đúng quy định.

Biên bản cuộc họp gồm những nội dung chính sau đây:

a) Người chủ trì và danh sách những người tham dự có mặt tại cuộc họp;

b) Những vấn đề được trình bày và thảo luận tại cuộc họp;

c) Ý kiến phát biểu của những người tham dự cuộc họp;

d) Kết luận của người chủ trì.

4. Định kỳ theo năm hoặc khi có yêu cầu, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo tới Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý thực hiện báo cáo tới Ban Chỉ đạo theo vụ việc hoặc khi có yêu cầu.

Điều 15. Chế độ đi công tác cơ sở

Căn cứ yêu cầu công việc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý chủ động đi công tác cơ sở để nắm tình hình, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực hiện các chuyến đi công tác đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý.

Điều 16. Kinh phí hoạt động

1. Cơ cấu dự toán chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý bao gồm:

a) Chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị, điện nước phục vụ làm việc;

b) Chi phí công tác của thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý;

c) Phụ cấp làm việc kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý;

d) Chi phí hội họp, in ấn tài liệu;

đ) Chi phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tổng kết, báo cáo về Chương trình;

e) Chi phí thuê chuyên gia thực hiện các nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoặc tham gia Hội đồng thẩm định;

g) Chi phí mua sắm tài sản phục vụ hoạt động;

h) Các chi phí khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thẩm định và những hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý được giao trong ngân sách hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương.

Hàng năm, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm tổng hợp, lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí hoạt động này tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Trưởng ban Quản lý và Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ về những công việc được phân công; sử dụng cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị chủ quản quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do tập thể Ban Chỉ đạo thảo luận và Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1730/QĐ-BCT năm 2017 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149