Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về Quy chế vận hành Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 17/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ÐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2006/QÐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001/của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UB ngày 06/5/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Ðịnh giai đoạn 2001-2005;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

QUYẾT ÐỊNH :

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế vận hành Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ðiều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tổ chức, quản lý và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cập nhật và khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích đối với hệ thống thông tin nêu trên.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT- CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY CHẾ

VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔNG HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QÐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Ðịnh)

Chương 1.

QUY ÐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ cập nhật thông tin, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và gửi báo cáo qua mạng tin học diện rộng của tỉnh theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này.

Ðiều 2. Các loại báo cáo qua mạng tin học :

1. Các báo cáo định kỳ, bao gồm : Tuần, tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm;

2. Báo cáo đột xuất;

3. Báo cáo chuyên đề.

Ðiều 3. Nội dung báo cáo qua mạng tin học :

1. Các báo cáo ngành (trong đó gồm có các chỉ tiêu số liệu, hệ thống bảng biểu và ý kiến nhận xét đánh giá, đề xuất, kiến nghị) do các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện.

2. Các báo cáo tổng hợp (kể cả các chỉ tiêu số liệu, bảng biểu) do Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê Bình Định và UBND các huyện, thành phố thực hiện.

Nội dung các báo cáo nêu trên thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ban Ðiều hành Đề án 112 của Chính phủ. Những nội dung có từ độ mật trở lên thì không cập nhập thông tin lên mạng tin học.

Chương 2.

QUY ÐỊNH CỤ THỂ

Ðiều 4. Chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng tin học:

1. Chế độ cập nhật thông tin :

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm :

1.1- Tổ chức khai báo đúng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu theo qui định tại Ðiều 3 của Quy chế này.

1.2- Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, các chỉ tiêu vào hệ thống biểu mẫu báo cáo nêu tại Điều 3 của Quy chế này để đăng truyền trên mạng tin học diện rộng của tỉnh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu "Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế - xã hội" tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

1.3- Bổ sung các chỉ tiêu xét thấy cần thiết cho sự chỉ đạo điều hành của sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố vào cơ sở dữ liệu của đơn vị mình nhưng không được bỏ bớt chỉ tiêu hoặc thay đổi các ký mã hiệu đã quy định cho từng chỉ tiêu trong hệ thống dữ liệu.

2. Hình thức và thời hạn truyền gửi báo cáo trên mạng tin học:

2.1- Sau khi hoàn thành việc cập nhập các chỉ tiêu vào hệ thống biểu mẫu báo cáo, việc truyền gửi các bảng biểu và nội dung văn bản báo cáo định kỳ qua mạng tin học diện rộng của tỉnh được quy định thời gian cụ thể như sau:

- Báo cáo tuần: Gửi vào sáng thứ năm hằng tuần;

- Báo cáo tháng: Gửi trước ngày 20 hằng tháng;

- Báo cáo quý: Gửi trước ngày 20 tháng cuối quý I;

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Gửi trước ngày 20 tháng 6;

- Báo cáo 9 tháng: Gửi trước ngày 20 tháng 9;

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 20 tháng 12 (sau đó tiếp tục hoàn chỉnh và gửi lần 2 vào ngày 31/12);

- Báo cáo đột xuất: Gửi ngay sau khi có sự việc xảy ra;

- Báo cáo chuyên đề: Gửi theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên đề.

2.2- Ðối với báo cáo tuần và báo cáo tháng, các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi qua mạng tin học. Trường hợp không gửi được qua mạng tin học thì gửi qua Fax của Văn phòng UBND tỉnh và thông báo cho Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tỉnh để xử lý kịp thời đường truyền mạng. Các báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm thực hiện đồng thời qua mạng tin học và bằng đường công văn theo quy định hiện hành.

Ðiều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Ðối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1- Quy định cụ thể chế độ cập nhật thông tin và báo cáo qua mạng tin học của đơn vị mình; củng cố và giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên trách tin học và các cá nhân liên quan để việc tổ chức vận hành hệ thống thông tin báo cáo qua mạng tin học của tỉnh bảo đảm có hiệu quả.

1.2- Triển khai thực hiện cập nhập số liệu kể từ ngày 01/01/2004 trở đi, bao gồm báo cáo chính thức và báo cáo ước thực hiện định kỳ nếu chưa đến thời điểm báo cáo chính thức.

1.3- Bảo trì và tổ chức khai thác có hiệu quả mạng cục bộ, mạng tin học diện rộng và Hệ thống thông tin tổng hợp KT – XH của tỉnh.

1.4- Thực hiện nghiêm túc chế độ cập nhật thông tin và báo cáo qua mạng tin học theo quy định tại Quy chế này.

1.5- Bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo mật trong quá trình thực hiện truyền nhận thông tin trên mạng tin học theo quy định.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

2.1- Chỉ đạo Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tỉnh phổ biến, hướng dẫn việc cập nhật thông tin và báo cáo qua mạng tin học cho các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố; nhất là đối với các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức tiếp nhận, sử dụng thông tin truyền gửi trên mạng và truyền trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức được quyền sử dụng thông tin, báo cáo; lưu trữ, sao lưu dữ liệu, báo cáo, bảo đảm truyền dẫn thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật.

2.2- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ cập nhật thông tin và báo cáo qua mạng tin học theo qui định.

2.3- Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và đề xuất bổ sung, sửa đổi kịp thời các vấn đề có liên quan nhằm góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ðiều 6. Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia cập nhập và khai thác Hệ thống tổng hợp kinh tế - xã hội có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định nêu trên.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định này sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ðiều 7. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh đến Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về Quy chế vận hành Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122