Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 60/1998/TT-BTC về chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 60/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 13/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU LỆ PHÍ CẤP, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Điều 7, Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993;
Căn cứ Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí và Công văn số 4624/KTTH ngày 16/9/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc thu lệ phí cấp giấy phép về môi trường;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG NỘP:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (dưới đây gọi chung là giấy chứng nhận môi trường) đều phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

II. MỨC THU:

1. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận môi trường như sau:

a. Cơ sở kinh doanh phải thẩm định, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 300.000 đồng/giấy (ba trăm ngàn đồng/giấy chứng nhận).

b. Cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê khai các hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến môi trường: 150.000 đồng/giấy (một trăm năm mươi ngàn đồng/giấy chứng nhận).

2. Mức thu lệ phí gia hạn giấy chứng nhận môi trường như sau:

a. Gia hạn loại giấy chứng nhận môi trường nêu tại tiết a, điểm 1, mục này: 150.000 đ/giấy/lần (một trăm năm mươi ngàn đồng/giấy/lần). b. Gia hạn loại giấy chứng nhận môi trường nêu tại tiết b, điểm 1, mục này: 80.000 đ/giấy/lần (tám mươi ngàn đồng/giấy/lần).

III. TỔ CHỨC THU, NỘP:

1. Cơ quan tổ chức thu lệ phí:

Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường theo quy định tại Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm:

a. Kê khai thu, nộp lệ phí với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi cơ quan thu đóng trụ sở theo đúng quy định tại Thông tư này.

b. Tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận môi trường theo đúng quy định tại Thông tư này; thông báo công khai mức thu, thủ tục thu lệ phí tại nơi tổ chức thu lệ phí theo đúng quy định tại Thông tư này.

c. Nộp đầy đủ, đúng hạn số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

d. Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ, báo cáo kế toán theo dõi việc thu, nộp tiền lệ phí và sử dụng chứng từ thu theo đúng chế độ kế toán, thống kê hiện hành của Nhà nước quy định.

2. Lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường thu bằng đồng Việt Nam và thu ngay khi tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận môi trường. Cơ quan thu lệ phí khi thu tiền phải cấp biên lai thu phí, lệ phí, ghi đúng số tiền đã thu cho người nộp tiền, loại biên lai do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành.

3. Số tiền lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước, phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và điều tiết cho các cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tục kê khai, nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước thực hiện như sau:

Hàng tháng, trong mười ngày đầu tháng, cơ quan thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường thực hiện kê khai số tiền lệ phí đã thu, số biên lai thu tiền đã sử dụng của tháng trước với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Cơ quan thuế đối chiếu, kiểm tra tờ khai và thông báo cho cơ quan thu số tiền phải nộp, thời hạn nộp tiền lệ phí đã thu được của tháng trước vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng và mục 50 Mục lục ngân sách nhà nước quy định. Thời hạn nộp tiền lệ phí vào ngân sách nhà nước của tháng ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 15 của tháng tiếp theo.

Căn cứ vào thông báo của cơ quan Thuế, cơ quan thu thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan thu đóng trụ sở.

4. Việc lập dự toán và quyết toán khoản thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động thẩm định, cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường được ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

- Đối với cơ quan thu trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hàng năm phải lập dự toán thu - chi về giấy chứng nhận môi trường gửi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp vào kế hoạch thu chi ngân sách của Bộ và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán thu chi ngân sách Nhà nước (dự toán năm gửi trước ngày 15 tháng 8 năm trước).

- Đối với dự toán tài chính của các đơn vị thu phí thuộc địa phương quản lý, gửi cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Sở Tài chính vật giá (dự toán năm sau gửi trước ngày 10 tháng 8 năm trước) để Sở Tài chính vật giá lập dự toán ngân sách địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường thực hiện việc tổ chức thu, kê khai thu, nộp tiền lệ phí vào ngân sách nhà nước, thực hiện mở sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng chế độ quy định và cấp đủ biên lai thu phí, lệ phí cho cơ quan thu theo yêu cầu của việc tổ chức thu lệ phí.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây về lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận môi trường trái với quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 60/1998/TT-BTC

Hanoi, May 13, 1998

 

CIRCULAR

GUIDING THE REGIME OF COLLECTION OF ENVIRONMENTAL STANDARD CERTIFICATE GRANTING OR EXTENSION FEES

Pursuant to Article 7 and Article 37 of the Law on Environmental Protection of December 27, 1993;
Pursuant to Decree No.175-CP of October 18, 1994 of the Government guiding the implementation of the Law on Environmental Protection;
Pursuant to Decision No.276-CT of July 28, 1992 of the Chairman of the Council of Ministers on the uniform management of charges and fees and Official Dispatch No.4624/KTTH of September 16, 1997 of the Office of the Government on the collection of environmental standard certificate granting or extension fees;
The Ministry of Finance hereby guides the regime of collection of environmental standard certificate granting or extension fees as follows:

I. FEE PAYERS

Organizations and individuals engaged in production, business and services activities (hereafter referred to collectively as business establishments) that propose the State agency in charge of environmental protection to grant or extent environmental standard certificates (environmental certificates for short) shall all have to pay fee as provided for in this Circular.

II. FEE LEVELS

1. Levels of environmental certificate granting fee are prescribed as follows:

a/ For business establishments subject to the evaluation and making of reports on the assessment of environmental impacts: 300,000 VND/certificate (three hundred thousand dong/certificate)

b/ For business establishments subject to the drawing up of lists of their business activities that may affect the environment: 150,000 VND/certificate (one hundred and fifty thousand dong/certificate).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 60/1998/TT-BTC về chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144