Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2007/QĐ-BTC tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 80/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 80/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, HÓA CHẤT CƠ BẢN, THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU NHỰA VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4532/VPCP-KTTH ngày 16/08/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng là phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

Danh mục các mặt hàng nêu trên được chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Để được áp dụng thời gian nộp thuế theo quy định tại Điều 1 thì người nộp thuế phải là đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế hoặc có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp người nộp thuế là đối tượng chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế được xác định theo hướng dẫn tại Mục VII Phần A Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, các mặt hàng đủ điều kiện được gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này, nếu vẫn đang trong thời hạn chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng thì được gia hạn thời gian nộp thuế đến 90 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hảiquan.

  

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

DANH MỤC

CÁC MẶT HÀNG ĐƯỢC TẠM THỜI GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ GTGT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Mô tả hàng hóa

Thuộc nhóm, phân nhóm

I

Nhóm thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

1

Bột xương của động vật

0506.90.00.00

2

Bột vỏ sò

0508.00.90.00

3

Bột máu của động vật

0511.99.90.00

4

Sắn các loại

0714.10.10.00, 0714.10.90.00

5

Mì hạt

1001.90.99.00

6

Ngô hạt

1005.90.90.00

7

Bột từ đậu tương

1208.10.00.00

8

Bột mịn, bột thô và bột viên từ thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ

2301.10.00.00

9

Bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác

2301.20.00.00

10

Cám, tấm và phế liệu khác từ ngô

2302.10.00.00

11

Cám, tấm và phế liệu khác từ thóc, gạo các loại

2302.20.00.00

12

Cám, tấm và phế liệu từ lúa mì

2302.30.00.00

13

Cám, tấm và phế liệu khác từ ngũ cốc khác

2302.40.00.00

14

Vỏ đậu tương ép

2302.50.00.00

15

Bột gluten ngô

2303.10.90.00

16

Lysin và este của nó, muối của chúng

2922.41.00.00

 

 

 

II

Nhóm phân bón

3101, 3102, 3103, 3104, 3105

 

 

 

III

Nhóm thuốc trừ sâu

3808.10.11.00; 3808.10.12.00; 3808.10.30.00; 3810.10.50.00; 3808.10.91.00; 3808.10.92.000; 3810.99.00.00

VI

Nhóm hỏa chất cơ bản

Theo danh mục hóa chất cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 09/04/2007

V

Nhóm nguyên liệu nhựa

 

 

 

 

1

Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh

3901

2

Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh

3902

3

Polyme từ styrent, dạng nguyên sinh

3903

4

Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh

3904

5

Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các loại polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh

3905

6

Polyme acrylic, dạng nguyên sinh

3906

7

Polyaxetat, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và các polyeste khác dạng nguyên sinh

3907

8

Polyamit, dạng nguyên sinh

3908

9

Nhựa amino,nhựa phenolic và polyuretan, dạng nhựa nguyên sinh

3909

10

Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulfon và các sản phẩm khác đã ghi trong chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh

3911

11

Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh

3912

12

Polyme tự nhiên (ví dụ axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh

3913

13

Chất trao đổi ion làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13, dạng nguyên sinh

3914

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2007/QĐ-BTC tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.321
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165