Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND sửa đổi một số loại phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 48/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 17/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 48/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND tỉnh Khoá X, kỳ họp thứ 16 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 32/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003, số 140/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005, số 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Hiệu trưởng Đại học Quy Nhơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh)

1. Phí trông giữ xe tại Trường Đại học Quy Nhơn.

- Đối tượng nộp phí:

+ Sinh viên hệ chính quy;

+ Học viên hệ vừa học vừa làm;

+ Các đối tượng khác.

- Cơ quan thu phí: Trường Đại học Quy Nhơn.

- Mức thu phí:

+ Phí trông giữ xe đạp: 500 đồng/lượt hoặc 10.000 đồng/tháng;

+ Phí trông giữ xe máy: 1.000 đồng/lượt hoặc 25.000 đồng/tháng.

* Các đối tượng nộp phí có thể đăng ký nộp phí theo lượt hoặc theo tháng.

* Trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau):

Nếu các đối tượng nộp phí theo lượt thì mức thu phí bằng hai lần mức thu phí ban ngày. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu phí bằng mức thu phí ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.

Nếu các đối tượng nộp phí theo tháng thì mức thu phí bằng mức thu tháng nêu trên (không thu thêm tiền phí trông giữ xe ban đêm).

- Tỷ lệ % để lại: Trường Đại học Quy Nhơn được trích để lại 80% số tiền phí trông giữ xe thu được để chi theo quy định, số tiền phí còn lại 20% nộp Ngân sách nhà nước.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản như sau:

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

11

Quặng khoáng sản khác

đồng/Tấn

10.000

Bãi bỏ mức thu đối với “Quặng khoáng sản kim loại khác” quy định tại điểm 10 biểu mức thu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2009/QĐ-UBND sửa đổi một số loại phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.103
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13