Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3092/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID 19 người nhập cảnh

Số hiệu: 3092/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3092/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM “HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 8/6/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” kèm theo Quyết định này như sau:

Địa điểm: tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian: Từ 01/7/2021 đến 31/7/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT;
- Các thành viên BCĐ QG PCD COVID-19;
- Các Bộ: Ngoại giao, GTVT, CA, QP, TTTT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

HƯỚNG DẪN

CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH
(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Hướng dẫn này quy định các yêu cầu cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (cảng hàng không, biên giới đất liền, cửa khẩu cảng) và việc tổ chức thực hiện.

2. Hướng dẫn này không quy định việc cho phép nhập cảnh; việc thiết lập, điều hành và quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà; các đối tượng nhập cảnh để khám chữa bệnh, nhập cảnh do tình trạng bất khả kháng.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh.

3. Không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ

1. Cách ly y tế tập trung

1.1. Địa điểm, đối tượng cách ly y tế

a) Cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng (sau đây gọi chung là khách sạn) và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí:

- Người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vắc xin cấp (vắc xin tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng); Liều cuối cùng tiêm vắc xin trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

- Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

- Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao (sau đây gọi chung là chuyên gia) và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; vận động viên.;

- Khách ngoại giao, công vụ nêu tại Khoản 3, Mục II, Chương III Hướng dẫn này.

b) Cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý:

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng thuộc Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này.

- Công dân Việt Nam thuộc đối tượng tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này nhưng không đăng ký cách ly y tế tập trung tại khách sạn.

1.2. Thời gian cách ly y tế

a) Cách ly y tế tập trung 07 ngày đối với những người đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

- Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh;

b) Cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với những đối tượng còn lại.

2. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là tại nhà)

2.1. Cách ly y tế tại nhà 07 ngày đối với các trường hợp sau:

- Những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 07 ngày;

- Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

2.2. Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

3. Tự theo dõi sức khỏe

3.1. Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

3.2. Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 07 ngày, cách ly y tế tại nhà 07 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

3.3. Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

3.4. Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo.

Chương II

HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

I. TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH

Người nhập cảnh bắt buộc thực hiện các nội dung sau:

1. Khai báo y tế qua ứng dụng VHD/Bluezone trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn trong vòng 36 giờ trước giờ dự kiến khởi hành tại cửa khẩu đi, lưu mã QR code trên điện thoại thông minh hoặc in mã QR code ra giấy (đối với trường hợp đặc biệt: người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật không sử dụng điện thoại thông minh) để xuất trình tại cửa khẩu.

2. Đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe qua ứng dụng VHD hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn:

- Đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nơi lưu trú theo phương án đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Đối với khách ngoại giao, công vụ và thân nhân: đơn vị mời đoàn vào thực hiện đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà theo phương án do Bộ Ngoại giao phê duyệt.

- Đối với người Việt Nam thuộc các trường hợp nêu tại Tiết a, Điểm 1.1. Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung (nếu có nguyện vọng), địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

- Các đối tượng còn lại: đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính (bắt buộc đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế).

4. Người tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cần chuẩn bị thêm giấy tờ sau bằng tiếng Anh:

- Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

- Giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

5. Trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng: nếu người nhập cảnh không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ thì thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

II. KHI NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU

1. Người nhập cảnh:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Thông điệp 5K.

- Xuất trình các giấy tờ nêu tại Khoản 5, Mục I Chương II Hướng dẫn này cho cán bộ kiểm dịch và cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh.

- Di chuyển theo phân luồng đến khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

- Nhận, lắp SIM điện thoại, cài đặt và bật các ứng dụng VHD và Bluezone (luôn bật bluetooth và GPS), nhận và đeo vòng tay thông minh (đối với trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh); luôn sử dụng các ứng dụng này kể từ khi nhập cảnh đến hết 28 ngày tiếp theo.

- Thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ.

- Tuân thủ các biện pháp cách ly y tế ngay tại cửa khẩu nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19

2. Cán bộ kiểm dịch y tế:

- Kiểm tra khai báo y tế và các giấy tờ nêu tại Khoản 5 Mục I Chương II Hướng dẫn này; đo thân nhiệt, khám sàng lọc COVID-19 đối với người nhập cảnh và xử lý theo quy định; kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người nhập cảnh và xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế.

- Hướng dẫn người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng chưa khai báo y tế điện tử thì thực hiện khai báo y tế.

3. Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh:

Làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế và phân luồng người nhập cảnh ra khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

4. Cán bộ thuộc đơn vị cung cấp ứng dụng CNTT:

Phát SIM điện thoại hoặc vòng tay thông minh và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng, sử dụng vòng tay thông minh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

III. BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN NGƯỜI NHẬP CẢNH TỪ CỬA KHẨU VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ

1. Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh/cán bộ kiểm dịch y tế:

Bàn giao người nhập cảnh cho cán bộ đón người nhập cảnh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

2. Cán bộ đón người nhập cảnh:

Tiếp nhận và hướng dẫn người nhập cảnh di chuyển theo phân luồng ra từng phương tiện vận chuyển; kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD trước khi xe khởi hành; theo dõi sức khỏe và thông báo, phối hợp xử lý theo quy định đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển.

3. Lái xe:

Vận chuyển người nhập cảnh theo đúng kế hoạch, lịch trình được duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thông báo cho cán bộ đón người nhập cảnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể). Nên bố trí khu vực vệ sinh hoặc thiết bị vệ sinh trên xe.

IV. TRONG THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

1. Cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung:

- Tiếp nhận và hướng dẫn người cách ly y tế quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nơi tiếp đón (đối với người đeo vòng tay thông minh thì hỗ trợ quét mã QR code); Kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người cách ly và xác nhận việc tiếp nhận đủ người trên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc trên VHD.

- Phổ biến, hướng dẫn người cách ly các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; yêu cầu người cách ly nhận diện khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h) và cập nhật khai báo y tế nếu có trường hợp bất thường về sức khỏe.

- Bố trí những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vào khu vực riêng trong phân khu cách ly.

- Năm (05) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi danh sách gồm các thông tin về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe cho Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận để bố trí người tiếp nhận, giám sát và tổ chức kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đối với địa điểm cách ly y tế tại nhà đối với người về cách ly y tế tại nhà. Trường hợp địa điểm dự kiến không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà thì Sở Y tế nơi tiếp nhận thông báo cho cơ sở cách ly y tế tập trung để yêu cầu người cách ly tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày hoặc tìm địa điểm khác.

- Hai (02) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi thông tin qua tin nhắn và danh sách trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn cho đơn vị vận chuyển về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe để bố trí phương tiện vận chuyển;

- Vào ngày người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: phổ biến các quy định về cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho người hoàn thành cách ly y tế tập trung; kiểm tra các điều kiện và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người cách ly;

2. Cán bộ y tế/quân y:

- Đo thân nhiệt, xét nghiệm sàng lọc cho người cách ly ngay khi tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế tập trung và xử lý theo quy định;

- Hằng ngày theo dõi thân nhiệt và nhắc nhở người cách ly cập nhật thông tin sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (hỗ trợ cập nhật thông tin đối với người đeo vòng tay thông minh) khi có bất thường về sức khỏe;

- Lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly và cập nhật kết quả trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (đối với cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý nếu không đủ khả năng lấy mẫu xét nghiệm thì chủ động phối hợp, hợp đồng với cơ sở y tế dân sự để lấy mẫu, xét nghiệm) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

- Xử lý các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19 theo quy định; chăm sóc y tế hoặc chuyển đến cơ sở y tế đối với những trường hợp có các bệnh lý khác.

3. Cán bộ giám sát:

Nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của người cách ly, người phục vụ trong khu cách ly bằng phương pháp trực tiếp, qua camera giám sát và qua việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone/vòng đeo tay thông minh.

4. Người cách ly:

- Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định về cách ly y tế tại Hướng dẫn này.

- Sáu (06) ngày trước khi hoàn thành cách ly y tế tập trung: cập nhật trên ứng dụng VHD những thông tin về địa điểm, phương tiện di chuyển về cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe (đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh thì cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung hỗ trợ cập nhập lên ứng dụng VHD).

- Vào ngày kết thúc cách ly y tế tập trung: nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và di chuyển về nhà/nơi lưu trú bằng phương tiện đã được bố trí để tiếp tục cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe.

5. Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

Gửi danh sách, địa điểm người cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho UBND cấp xã nơi tiếp nhận người cách ly trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn để tổ chức kiểm tra điều kiện cách ly y tế tại nhà và giám sát.

6. Chủ tịch UBND cấp xã:

- Đối với trường hợp cách ly y tế tại nhà: kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo quy định tại Phụ lục 2 Hướng dẫn này, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà và đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn; ra quyết định cách ly y tế tại nhà; tạo và dán mã QR code điểm kiểm dịch nơi cách ly y tế tại nhà 01 ngày trước khi người hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về.

- Đối với người về tự theo dõi sức khỏe thì đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi nhận được danh sách người về tự theo dõi sức khỏe.

- Phân công cán bộ tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà, người về tự theo dõi sức khỏe.

7. Đơn vị vận chuyển

Sau khi nhận được thông tin về người cách ly qua ứng dụng VHD thì:

- Đối với phương tiện ô tô: bố trí và gửi thông tin về lái xe, biển số xe cho người quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung và người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn ít nhất 01 ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung.

- Đối với phương tiện tàu thủy hoặc máy bay: bố trí chỗ ngồi, khu vực riêng cho người cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

V. BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ HOẶC TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

1. Sở Y tế nơi thực hiện cách ly y tế tập trung:

Nhấn nút xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi đơn vị vận chuyển tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung.

2. Lái xe vận chuyển người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

- Hướng dẫn người hoàn thành cách ly y tế tập trung di chuyển ra phương tiện vận chuyển; yêu cầu quét mã QR code dán tại cửa xe trước khi lên xe.

- Kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn trước khi xe khởi hành.

- Di chuyển theo đúng kế hoạch, lịch trình đã được phê duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể).

3. Người cách ly y tế tại nhà: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang; mặc trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình di chuyển và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.

4. Người tự theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sử mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống phương tiện vận chuyển và trong suốt quá trình di chuyển;

VI. TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

1. Cách ly y tế tại nhà:

1.1. Chủ tịch UBND cấp xã:

- Ký xác nhận trên bản cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà của người cách ly.

- Quản lý, theo dõi, giám sát việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà.

- Ra quyết định kết thúc cách ly y tế tại nhà và xác nhận người cách ly đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

1.2. Người được phân công tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà:

- Hướng dẫn người cách ly quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà.

- Giám sát thường xuyên và hằng ngày việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone, nhận diện khuôn mặt/giọng nói, báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn nếu có bất thường đối với người đeo vòng tay thông minh.

1.3. Cán bộ y tế:

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người cách ly y tế tại nhà vào ngày thứ 7 kể từ khi về cách ly y tế tại nhà và cập nhật kết quả xét nghiệm trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn. Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định.

1.4. Người cách ly y tế tại nhà:

- Quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi về; ký cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà và chuyển cho người giám sát.

- Không được ra khỏi nhà và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là Thông điệp 5K, nhận diện bằng khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h); đeo vòng tay thông minh đối với người không sử dụng điện thoại thông minh.

- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ; khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe trên ứng dụng VHD (đối với người đeo vòng tay thông minh thì báo cho người giám sát để được hỗ trợ) và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử trí.

2. Tự theo dõi sức khỏe:

2.1. Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày

a. Chủ tịch UBND xã:

- Tổ chức theo dõi, giám sát việc tuân thủ trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

- Xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

b. Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

- Hướng dẫn người tự theo dõi sức khỏe quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi trở về;

- Trường hợp người tự theo dõi sức khỏe phải ra khỏi nhà hoặc di chuyển đến địa phương khác trong thời gian tự theo dõi sức khỏe thì xác nhận đồng ý hay không đồng ý trên ứng dụng VHD và phải thông báo cho Sở Y tế địa phương để thông báo cho Sở Y tế nơi đến (nếu di chuyển đến địa phương khác) để phối hợp giám sát.

- Giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch , báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe (nếu có bất thường) của người tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD đối với người đeo vòng tay thông minh.

c. Người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày:

- Tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải thông báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD và được người giám sát xác nhận đồng ý; không đến nơi đông người, không tụ tập ăn uống, giao lưu, văn nghệ… và luôn thực hiện Thông điệp 5K.

- Trường hợp phải di chuyển tới địa phương khác thì trước 03 ngày phải thông báo cho người giám sát, chủ tịch UBND xã qua ứng dụng VHD để xác nhận đồng ý.

2.2. Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

a. Người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch chung của địa phương; tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp di chuyển tới địa phương khác thì phải báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD trước khi di chuyển.

b. Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà; báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để xử trí theo quy định.

c. Chủ tịch UBND cấp xã: xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD.

VII. HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH ĐẶC BIỆT

1. Đối với đoàn đi công tác nước ngoài về việt nam

1.1. Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên:

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06 và lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Không phải cách ly y tế;

- Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh và thực hiện Thông điệp 5K.

1.2. Các thành viên khác của Đoàn:

a. Các thành viên đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06, lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Không phải cách ly y tế và tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

- Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

b. Các thành viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 1 ngay sau khi nhập cảnh, lần 2 vào ngày thứ 6 và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan tổ chức đoàn đi bố trí trong thời gian 07 ngày kể từ khi về nước; tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và thực hiện Thông điệp 5K.

- Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

2. Đối với khách ngoại giao, công vụ

2.1. Đối với các đoàn khách ngoại giao vào thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc các Bộ ngành, cơ quan Trung ương:

Thực hiện theo Đề án đón đoàn do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ hoặc các Bộ ngành, cơ quan trung ương trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Đối với khách ngoại giao cao cấp nước ngoài:

Thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh với điều kiện nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện đáp ứng đủ các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo Phụ lục 2.

2.3. Đối với cán bộ ngoại giao, công vụ khác:

Thực hiện theo các quy định tại Phần I đến VI Chương II Hướng dẫn này. Địa điểm cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế. Đối với những cán bộ ngoại giao, công vụ được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, khuyến khích sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan:

1.1. Bộ Ngoại giao

- Thông báo cho Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh và các Bộ liên quan về danh sách người nhập cảnh theo kế hoạch được duyệt để triển khai Hướng dẫn.

- Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thông báo cho người nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn và cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn (trừ đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt); thông báo khuyến khích công dân Việt Nam tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nước sở tại trước khi nhập cảnh.

- Thống nhất với Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế tập trung cả dân sự và quân đội quản lý và chỉ đạo cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

- Thông báo cho cơ quan mời đón khách ngoại giao, công vụ các địa điểm cách ly y tế đã thống nhất với UBND cấp tỉnh để hướng dẫn khách ngoại giao, công vụ lựa chọn địa điểm cách ly.

- Thông báo cho UBND cấp tỉnh về các khách ngoại giao cao cấp được cách ly tại nơi lưu trú để UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ theo dõi, giám sát và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

- Yêu cầu cơ quan đại diện của khách ngoại giao, công vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở ngành có liên quan tại các tỉnh, thành phố hoặc chính quyền địa phương để quản lý người nhập cảnh.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

1.2. Bộ Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí các điểm hoặc trạm dừng nghỉ trên đường vận chuyển người cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và cập nhật lên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

1.3. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh các quy định tại Hướng dẫn; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho tất cả các đối tượng tham gia triển khai Hướng dẫn.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

- Thông báo cho UBND cấp tỉnh và Bộ Quốc phòng về hãng vận chuyển có sử dụng công nghệ thông tin tham gia triển khai Hướng dẫn và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

1.4. Bộ Quốc phòng

- Thiết lập, bố trí cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý tham gia triển khai Hướng dẫn;

- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này và chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

1.5. Bộ Công an:

Chỉ đạo công an các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do dân sự quản lý, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người nhập cảnh;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai Hướng dẫn;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn; cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn đối với những đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo đơn vị y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung dân sự và phối hợp lấy mẫu tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý (nếu có yêu cầu) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

- Căn cứ vào đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà/ tự theo dõi sức khỏe của người cách ly, thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp triển khai Hướng dẫn;

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan để triển khai Hướng dẫn.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

 

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH
(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

1. Bước 1: Lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tới cơ sở cách ly y tế:

- Xét nghiệm tìm vật chất di truyền (có thể sử dụng mẫu gộp) hoặc xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng thể (ELISA, máy miễn dịch…) để tìm kháng thể vi rút SARS-CoV-2.

- Phiên giải kết quả:

+ Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 dương tính thì thực hiện cách ly 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6 âm tính với SARS-CoV-2;

+ Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 âm tính thì thực hiện cách ly theo quy định hiện hành;

+ Nếu kết quả xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì khẳng định lại bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR (nếu chưa thực hiện trong lần xét nghiệm đầu); âm tính thì xử lý như là trường hợp không phát hiện SARS- CoV-2, nếu kết quả Realtime RT-PCR dương tính thì xử lý cách ly theo quy định đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

2. Bước 2:

- Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6;

- Phiên giải kết quả: Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định, nếu kết quả âm tính thì chuyển cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 (trong thời gian này, tùy theo điều kiện, nhu cầu có thể tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp. Nếu kết quả dương tính thì xét nghiệm lại bằng Realtime RT-PCR mẫu đơn, nếu kết quả Realtime RT-PCR mẫu đơn dương tính thì xử lý theo quy định. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly).

3. Bước 3:

- Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 13;

- Phiên giải kết quả: Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly đến hết 14 ngày, nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định.

 

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ
(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

- Nhà ở phải có phòng cách ly riêng, khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình. Nếu nhà riêng có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng để thực hiện cách ly y tế. Nếu là ký túc xá, nhà ở tập thể... thì bố trí phòng cách ly ở cuối dãy, xa khu sinh hoạt chung, ít người qua lại; hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng.

- Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ (nếu có), hạn chế dùng điều hòa nếu có lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.

- Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”.

- Có nhà vệ sinh riêng, có xà phòng rửa tay, nước sạch hoặc có dung dịch sát khuẩn tay nhanh;

- Phòng cách ly có thùng đựng rác màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2” và được thu gom rác thải hàng ngày.

- Đối với trẻ em, người già yếu, người khuyết tật... không tự chăm sóc được thì người chăm sóc phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để sử dụng trong quá trình chăm sóc.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bề mặt tối thiểu 2 lần/ngày tại các vị trí: sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước,...

- Trong phòng cách ly có dụng cụ vệ sinh cá nhân; xô, chậu đựng quần áo và để người cách ly tự giặt sạch.Quần áo phải được giặt riêng với những người khác. Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng giặt tối thiểu 20 phút. Nếu sử dụng máy giặt thì máy phải có chế độ giặt ở nhiệt độ 60°C-70°C. Phơi quần áo tại nơi riêng, có nhiều ánh nắng.

- Phòng cách ly có thùng đựng chất thải có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm; bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được thu gom để xử lý hàng ngày.

MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3092/QD-BYT

Hanoi, June 25, 2021

 

DECISION

ON PILOT IMPLEMENTATION OF “GUIDANCE ON COVID-19 QUARANTINE FOR ENTRANTS”

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 101/2010/ND-CP, which elaborates some Articles on quarantine, quarantine enforcement and epidemic control of the Law on Prevention and treatment of infectious diseases;

Pursuant to Government's Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the direction of the Deputy Prime Minister Vu Duc Dam, the Chief of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control in the meeting on June 8, 2021;

At the request of Director of Health Environment Management Agency affiliated to the Ministry of Health,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Pilot implementation of “Guidance on COVID-19 quarantine for entrants” issued together with this Decision as follows:

Place: Quang Ninh province.

Duration: From July 1, 2021 to July 31, 2021.

Article 2. This Decision comes into force as of the date of signing.

Article 3. The Chief of the Ministry Office; the Ministerial Chief Inspector; Directors, Director General of Departments, General Departments affiliated to the Ministry of Health; Director of Institute of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institute, Directors of hospitals affiliated to the Ministry of Health; Directors of Departments of Health of provinces or central-affiliated cities; Heads of health ministries and central authorities; Heads of relevant units shall implement this Decision./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19 QUARANTINE FOR ENTRANTS
(Promulgated together with Decision No. 3092/QD-BYT dated June 25, 2021 of the Ministry of Health)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

I. PURPOSES

Quarantine of entrants to prevent COVID-19 community transmission.

II. SCOPE

1. This Guidance sets out the quarantine requirements for entrants through international checkpoints of Vietnam (airports, land borders, port checkpoints) and the implementation thereof.

2. This Guidance does not set forth the entry allowance; establishment, operation and administration of centralized quarantine facilities, home-based isolation; people to be entered for medical examination and treatment or for force majeure events.

III. REGULATED ENTITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Agencies, organizations, and individuals in connection with management, quarantine, self-monitoring for entrants.

3. Do not apply to entrants on short-term business trips of less than 14 days.

IV. QUARANTINE METHOD AND DURATION

1. Centralized quarantine

1.1. Places and quarantined people

a) Centralized quarantine at hotels, hostels, resorts (hereinafter referred to as hotels) and pay-to-stay entrants:

- The entrant who shows a certificate of full vaccination against COVID-19 approved the competent authority of the country of vaccination (approved either by the World Health Organization (WHO), the US Centres for Disease Control and Prevention (CDC), the European Medicines Agency (EMA), or Vietnamese authorities); the final dose must be administered no less than 14 days and no more than 12 months prior to entry.

- The entrant who has proof showing his/her full recovery from COVID-19 issued by the competent authority of the country of treatment. The discharge date must be within the 12 months prior to the date of entry.

- Experts, business executives, highly-skilled workers (hereinafter referred to as experts) along with their relatives; foreign students; athletes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Quarantine at centralized quarantine camps managed by military:

- Vietnamese citizens not specified in point 1.1. Clause 1 Section IV Chapter I hereof.

- Vietnamese citizens specified in point 1.1. Clause 1 Section IV Chapter I hereof who do not register centralized quarantine at hotels.

1.2. Quarantine duration

a) 7-day centralized quarantine for those who meet all the conditions below:

- Fully-vaccinated or fully recovered from COVID-19.

- Having a RT-PCR negative result for SARS-CoV-2 and a positive result for anti-SARS-CoV-2 antibodies on the first day after entry;

b) 14-day centralized quarantine for the remaining people.

2. Quarantine at home or place of residence (hereinafter referred to as home quarantine)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Those who fall into the categories specified at Point 1.1, Clause 1, Section IV, Chapter I of this Guide and have completed 07-day centralized quarantine;

- Those who fall into the categories specified in Item b, Point 1.2, Clause 1, Section VII, Chapter II of this Guidance.

2.2. 14-day home quarantine applies to those who are mentioned in Point 2.2, Clause 2, Section VII, Chapter II of this Guidance.

3. Self-monitoring

3.1. Those who are subject to 14-day centralized quarantine and have completed the centralized quarantine shall continue to self-monitor their health for the next 14 days.

3.2. Those who are subject to 7-day centralized quarantine and 7-day home quarantine and have completed them shall continue to self-monitor their health for the next 14 days.

3.3. Those specified in Item a, Point 1.2, Clause 1, Section VII, Chapter II of this Guidance shall self-monitor their health within 14 days from the date of entry.

3.4. Those specified in Item b, Point 1.2, Clause 1, Section VII, Chapter II of this Guidance, after completing the 7-day home quarantine shall continue to self-monitor their health for the next 07 days.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. BEFORE ENTRY

Each entrant is required to do the following:

1. Complete a health declaration via the VHD/Bluezone application on your smart phone or on the website https://tokhaiyte.vn within 36 hours before the scheduled departure time at the departure checkpoint, save the QR code on your smart phone or print QR codes on paper (for special cases:  the elderly, young children, disabled people who do not use smart phones) to present at the checkpoint.

2. Register for a quarantine hotel, home quarantine place, or place to stay during self-monitoring period through the VHD application or on the website https://tokhaiyte.vn:

- As for experts and their relatives,  international students:  register for a quarantine hotel, quarantine place of residence according to the plan approved by the Provincial People's Committee.

- As for diplomatic and official guests and their relatives:  the unit hosting the delegation shall register for quarantine hotels and home quarantine locations according to the plan approved by the Ministry of Foreign Affairs.

- As for Vietnamese people in the cases mentioned in Item a, Point 1.1. Clause 1, Section IV, Chapter I of this Guidance:  register for a quarantine hotel (if desired), home quarantine place, or place to stay during self-monitoring period.

- The remaining people: register for a home quarantine place, or place to stay during self-monitoring period.

3. Have a test for SARS-CoV-2 by RT-PCR/RT-LAMP method within 72 hours before departure and certified by the competent authority of the country conducting the test (in English) with negative result (required for experts and their relatives,  international students).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Certificate of full vaccination against COVID-19;

- Certificate of full recovery from COVID-19.

5. In case of entry through a land border checkpoint or a port checkpoint: The health declaration must be completed at the checkpoint of entry if the entrant does not use a smart phone and does not have a health declaration made by someone else..

II. ENTRY AT CHECKPOINT

1. Entrants:

- Strictly implement measures to prevent and control the COVID-19 epidemic, especially the 5K Message[1].

- Present the documents mentioned in Clause 5, Section I, Chapter II of this Guidance to the quarantine officer and the immigration control officer.

- Move along the channel to the waiting area to be transferred to the quarantine facility.

- Receive, insert a phone sim cards, install and activate VHD and Bluezone applications (Bluetooth and GPS are switched on all the time), receive and wear a smart wristband (for the case of unavailability of a smart phone); constantly use these applications from the time of entry until the end of the next 28 days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Comply with isolation measures at the border checkpoint if there are signs of suspicion of COVID-19

2. Quarantine officers:

- Check the health declaration and documents mentioned in Clause 5, Section I, Chapter II of this Guidance; perform temperature checks, do COVID-19 screening for people on entry and take further actions as prescribed; check and compare the number, list of people on entry and confirm the completion of health declaration.

- Instruct people entering through land border checkpoints or port checkpoints who have not yet made an electronic health declaration to complete the health declaration.

3. Immigration control officers:

Carry out immigration procedures, check and confirm the completion of health declarations and classify people on entry to the waiting area to move to the quarantine facilities.

4. Staff of IT application provider:

Give phone sim cards or smart wristbands, and guide the users to install and activate the applications, use smart wristbands at the waiting area to move to the quarantine facilities.

III. ENTRANT’S HANDOVER AND TRANSPORT FROM CHECKPOINTS TO QUARANTINE FACILITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hand over the entrants to the immigration officers at the waiting area to be transferred to the quarantine facilities.

2. Officers who pick up entrants:

Pick up and direct entrants to the mean of transport via the given channel; before the vehicle departs, check and press the button to validate the identity and adequacy of people on the VHD app; monitor health and notify and coordinate in handling according to regulations for suspected cases of COVID-19 during the transport.

3. Drivers:

Transport entrants according to the approved plan and schedule; do not stop, park along the road. In a special/urgent case that requires a roadside stop, the driver must notify the officer who picks up the entrants so that safety precautions may be taken to prevent and control the COVID-19 pandemic. It is advisable to pull over and park at stop signs or rest stops with designated spaces for epidemic prevention and control approved by the Ministry of Transport or the provincial People's Committee (if possible). It is recommended to provide a toilet area or sanitary equipment on the vehicle.

IV. DURING QUARANTINE TIME AT QUARANTINE FACILITY

1. Managers of centralized quarantine facilities:

- Receive quarantined people and instruct them to scan the QR codes at the quarantine point at the reception area (support the QR code scanning for people wearing smart wristbands); check the number and list of quarantined people and validate the reception of a sufficient number of people on the website https://tokhaiyte.vn or on VHD.

- Inform and guide people to be quarantined about the COVID-19 prevention and control rules, especially the strict implementation of the 5K Message; ask the quarantined people to do face/voice recognition on VHD app 03 times/day in 03 time frames (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h) and update the health declaration if there is any unusual health symptoms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Five (05) days before a quarantined person completes the centralized quarantine:  send a list of information about the quarantined person's name, the end time of the quarantine, and the location of home quarantine, place of stay during self-monitoring period to the Department of Health of province which further receives the entrants to arrange the personnel who pick up, supervise and organize inspection and confirm eligibility for the home quarantine places for people on home quarantine. In case the proposed location is not eligible for the home quarantine, the Department of Health which receives the entrant shall notify the centralized quarantine facility to request the quarantined person to continue the centralized quarantine for a full 14 days or find another location.

- Two (02) days before a quarantined person completes the centralized quarantine: the manager shall send information via message and list on VHD or website https://tokhaiyte.vn to the carrier about the quarantined person's name, the end time of centralized quarantine, home quarantine location or place to stay during the self-monitoring period to arrange the means of transport;

- On the date the quarantined person completes the centralized quarantine: inform regulations on home quarantine, self-monitoring for people who complete centralized quarantine; check the eligibility of requirements and issue a certificate of completion of centralized quarantine to the quarantined person;

2. Health workers/military health workers:

- Check body temperature, do screening test for quarantined people instantly after receiving them to centralized quarantine facilities and take further actions as prescribed;

- Monitor quarantined people’s body temperature on a daily basis and remind them to update health information on VHD or website https://tokhaiyte.vn (support updating information for people wearing smart wristbands) when there is any unusual health symptoms;

- Take test samples from quarantined people and update the results on VHD or website https://tokhaiyte.vn (if military-managed quarantine facilities are unable to take samples for testing, they could actively coordinate and contract with civil health facilities to take samples and test) according to the provisions in Appendix 1 of this Guidance.

- Take actions against cases with or suspected of having COVID-19 according to regulations; provide medical care or refer people with other diseases to a health facility.

3. Supervisors:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Quarantined people:

- Comply with regulations on prevention and control of COVID-19 epidemic and regulations on quarantine in this Guidance.

- Six (06) days before a quarantined person completes the centralized quarantine: update information on VHD application about location, mode of transport to home quarantine location, place of stay during self-monitoring period, commit to comply with epidemic prevention and control measures during home quarantine or health self-monitoring (those who do not have smart phones will be assisted by the manager of the centralized quarantine facility in keeping the information on the VHD application up to date).

- On the end date of centralized quarantine: receive a certificate of completion of centralized quarantine and return home/to place of residence by a pre-arranged mean of transport to continue home quarantine or self-monitoring.

5. The Department of Health of province where people who have completed centralized quarantine are received:

Send the list and locations of people on home quarantine, self-monitoring to the People's Committee of the commune where the quarantined person is received on VHD or the website https://tokhaiyte.vn to organize a check and supervision if the home quarantine requirements are met.

6. President of the People's Committee of commune:

- As for the case of home quarantine:  check the home quarantine requirements according to the provisions in Appendix 2 of this Guidance, confirm whether or not the home quarantine requirements are satisfied and agree reception on VHD or website https://tokhaiyte.vn; make decisions on permission of home quarantine; generate and paste a QR code at the quarantine point at the home quarantine place 01 day before the person who has completed the centralized quarantine and returns home.

- For those returning home to self-monitor their health, the President shall receive them on VHD or the website https://tokhaiyte.vn after receiving the list of people returning home for self-monitoring.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Carriers

After receiving information about the quarantined people through the VHD application:

- As for cars: arrange and send information about drivers and license plates to managers of centralized quarantine facilities and quarantined people on the VHD app or https://tokhaiyte website. vn at least 01 day before the quarantined persons complete centralized quarantine.

- As for ships or aircraft: arrange seats and separate areas for quarantined people to ensure safety against COVID-19.

V. HANDOVER AND TRANSPORT TO HOME QUARATINE OR SELF-MONITORING LOCATIONS

1. Department of Health where centralized quarantine is carried out:

Press the button to confirm completion of centralized quarantine on the VHD app or the website https://tokhaiyte.vn after the carrier picks up a person who has completed the centralized quarantine.

2. Drivers who transport people who have completed centralized quarantine:

- Instruct the people who have completed centralized quarantine to gather at the mean of transport; request to scan the QR code stuck at the car door before getting on the car.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Transport entrants according to the approved plan and schedule; do not stop, park along the road. In a special/urgent case that requires a roadside stop, the driver must take safety precautions to prevent and control the COVID-19 epidemic. It is advisable to stop and park at stop signs or rest stops with areas reserved for epidemic prevention and control approved by the Ministry of Transport or the provincial People's Committee (if possible).

3. People on home quarantine:  follow the 5K Message, especially wearing masks; wear personal protective equipment (PPE) to prevent and control the COVID-19 epidemic during travel and take measures to prevent and control the epidemic as prescribed; open the tracing application (Bluezone) continuously.

4. People on self-monitoring after the end of 14-day centralized quarantine:  follow the 5K Message, especially wear a mask during travel, open the tracing app (Bluezone) continuously, regularly use hand sanitizer when getting on and off the mean of transport and during the movement;

VI. RECEIPT AND HOME QUARANTINE/SELF-MONITORING

1. Home quarantine:

1.1. President of the People's Committee of commune:

- Sign to certify the commitment to perform home quarantine of the quarantined person.

- Manage, monitor and supervise the compliance with home quarantine.

- Make a decision to end home quarantine and confirm on VHD or the website https://tokhaiyte.vn that the quarantined person has completed home quarantine.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Instruct the quarantined person to scan the QR code of the home quarantine point.

- Regularly and daily check the quarantine person’s compliance with regulations on epidemic prevention and control, the usage of VHD, Bluezone application, face/voice recognition, promptly report breaches; support to update health status of the quarantined people on VHD app or website https://tokhaiyte.vn if there is any unusual health symptoms on behalf of smart wristband wearers.

1.3. Health workers:

Take the SARS-CoV-2 test samples of the people on home quarantine on the 7th day after returning for home quarantine and update the test results on VHD or the website https://tokhaiyte.vn. If the result is positive, take further actions as prescribed.

1.4. People on home quarantine:

- Scan the QR code of the home quarantine point as soon as you return; sign a commitment to perform home quarantine and transfer it to a supervisor.

- Do not leave the house and comply with regulations on epidemic prevention and control, especially 5K Messages, do face/voice recognition on VHD application 03 times/day in 03 time frames (7h-9h, 13h-15h, 19h -21h); wear smart wristbands for people who do not use smart phones.

- Self-check body temperature, self-monitor the health; make a health declaration when there are unusual health symptoms on the VHD application (for smart wristband wearers, notify the supervisor for support) and immediately notify the local health authority for further actions.

2. Self-monitoring:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. President of the Commune People's Committee:

- Organize monitoring and supervision of compliance during self-monitoring.

- Confirm the end of self-monitoring period on VHD or website https://tokhaiyte.vn.

Persons assigned to receive and supervise people on self-monitoring:

- Instruct people on self-monitoring to scan the QR code of the home quarantine point as soon as they return;

- In case the self-monitoring person has to leave the house or relocate during the self-monitoring period, press the button of confirmation or non-confirmation on the VHD app and notify the local Department of Health to inform the Department of Health of the destination (if moving to another province) for coordination in supervision.

- Regularly and daily check the quarantined person’s compliance with regulations on epidemic prevention and control, promptly report breaches; support to update health status (if unusual) of the people on self-monitoring on VHD app for smart wristband wearers.

c. People who have completed 14-day centralized quarantine:

- Continue to use VHD and Bluezone applications until the end of 28 days from the date of entry. Update health declaration on VHD application if there is any unusual health symptoms. If you have to leave the house, you must notify the supervisor via the VHD application and be approved by the supervisor; do not go to crowded places, do not hold parties or events, and always follow the 5K Message.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. For those who have completed home quarantine:

a. People who have completed home quarantine:

Always follow the 5K Message and general local epidemic prevention and control measures; continue to use VHD and Bluezone applications until the end of 28 days from the date of entry. Update health declaration on VHD application if there is any unusual health symptoms. In case you have to move to another location, you must notify the supervisor via the VHD application before moving.

b. Persons assigned to receive and supervise people who have completed home quarantine:

Continue to monitor the compliance with regulations on epidemic prevention and control of people who have completed home quarantine; promptly report any unusual health symptoms to take further actions as prescribed.

c. President of the People's Committee of commune: confirm the end of self-monitoring period on VHD.

VII. INSTRUCTIONS FOR QUARANTINE FOR SPECIAL ENTRY CASES

1. As for delegations going abroad on business trips returning Vietnam

1.1. Members of the delegation from the level of Deputy Minister and equivalent or higher:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- No quarantine is required;

- Perform self-monitoring within 14 days from entry and follow 5K Message.

1.2. Other members of the delegation:

a. Members who have received the full doses of COVID-19 vaccine or have recovered from COVID-19

- Testing for SARS-CoV-2 (by RT-PCR) 01 time before going on the business trip and 03 times after returning home (the first time after entering the country, the second time on the 6th day and the third time on the 14th day since the date of entry); if the test result is positive or the case is suspected of having COVID-19, then take measures to prevent and control the epidemic as prescribed.

- No quarantine is required and perform self-monitoring within 14 days from the date of entry.

- Install and always use VHD, Bluezone applications and make health declarations when there are unusual health symptoms.

b. Members who have not been vaccinated or have not received enough doses of the vaccine against COVID-19

- Testing for SARS-CoV-2 (by RT-PCR) 01 time before going on the business trip and 03 times after returning home (the first time after entering the country, the second time on the 6th day and the third time on the 14th day since the date of entry); if the test result is positive or the case is suspected of having COVID-19, then take measures to prevent and control the epidemic as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Install and always use VHD, Bluezone applications and make health declarations when there are unusual health symptoms.

2. As for diplomatic and official guests:

2.1. Regarding diplomatic delegations on official visits to Vietnam at the invitation of leaders of the Party, State, Government, Minister of Foreign Affairs or ministries, branches and central agencies:

Comply with the reception scheme submitted by the Ministry of Foreign Affairs, the Central Committee for External Relations, the Office of the National Assembly, the Office of the Government or ministries, branches and central agencies and approved by competent authorities.

2.2. Regarding foreign high-ranking diplomatic guests:

Perform quarantine at the place of residence or the head office of the representative mission according to the notice of the Ministry of Foreign Affairs after reaching agreement with the People's Committee of the province, provided that the place of residence or the head office of the representative mission fully meets the requirements for home quarantine as specified in Appendix 2.

2.3. Regarding other diplomats, public officials:

Follow the provisions in Parts I to VI of Chapter II of this Guidance. Locations of centralized quarantine, home quarantine conform to the notice of the Ministry of Foreign Affairs after reaching agreement with the provincial People's Committee. For diplomats and public officials who enjoy privileges and immunities in Vietnam, the use of information technology applications to support COVID-19 prevention and control is recommended.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The relevant ministries and agencies are requested to:

1.1. The Ministry of Foreign Affairs

- Inform the Ministry of Health, People's Committees of provinces and relevant ministries of the list of entrants according to the approved plan to implement the Guidance.

- Direct the Vietnamese overseas missions, the foreign missions in Vietnam to notify the entrants to follow the Guidance and update the list of entrants on the website https://tokhaiyte. vn (except for those approved by the People's Committee of province); encourage Vietnamese citizens to get vaccinated against COVID-19 in the host country before entering Vietnam.

- Concur with the Ministry of National Defense and the People’s Committee of province in both civilian and military quarantine facilities and direct foreign missions in Vietnam and then update them on the website https://tokhaiyte.vn.

- Notify the agency hosting diplomatic and official guests of the quarantine locations that have been concurred with the People’s Committee of province to guide the diplomatic and official guests to select the quarantine locations.

- Inform the People’s Committee of province of high-ranking diplomatic guests to be quarantined at the places of residence so that the People’s Committee of province can arrange staff to monitor, supervise and update on the website https://tokhaiyte.vn or VHD.

- Request the representative agencies of diplomatic and official guests to closely coordinate with the Department of Health, relevant departments in the provinces, cities or local authorities to manage entrants.

- Direct the implementation of the details in the Guidance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Direct the Department of Transport to arrange stop points or rest stops on the way to transport quarantined people to ensure epidemic prevention and control requirements and update them on the VHD application or the website https://tokhaiyte.vn.

- Direct the implementation of the details in the Guidance.

1.3. Ministry of Information and Communications

- Provide information technology application solutions to manage quarantine for entrants as specified in the Guidance; develop manuals and provide training for all participants in implementing the Guidance.

- Direct the implementation of the details in the Guidance.

- Inform the People’s Committee of province and the Ministry of National Defense of the carriers using information technology participating in implementing the Guidance and update them on the website https://tokhaiyte.vn.

1.4. Ministry of National Defense

- Set up and arrange centralized quarantine facilities managed by the military to participate in the implementation of the Guidance;

- Take charge and coordinate with the local Department of Health in taking samples for testing for quarantined people at quarantine facilities managed by the military according to the provisions in Appendix 1 of this Guidance and directing the implementation of the details in the Guidance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Direct polices at all levels to ensure security and order at centralized quarantine facilities managed by civilians, home quarantine locations and places of residence for entrants;

2. The People’s Committees of provinces:

- Direct departments, agencies, the People's Committees of districts and communes to implement the Guidance;

- Coordinate with the Ministry of Information and Communications to update the list of hotels and resorts that are used as centralized quarantine facilities for entrants on the website https://tokhaiyte.vn; update the list of entrants on the website https://tokhaiyte.vn for those approved by the People’s Committee of province.

- Direct the local health facilities to take test samples from quarantined people at civilian quarantine facilities and coordinate in taking samples at quarantine facilities managed by the military (if requested) as specified in Appendix 1 to this Guidance.

- Based on the registration of locations of home quarantine/self-monitoring of the quarantined people, notify the People's Committees of relevant provinces and cities to coordinate in implementing the Guidance;

- Work closely with relevant Ministries to implement the Guidance.

- Direct the implementation of the details in the Guidance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

INSTRUCTIONS FOR TESTING AT CENTRALIZED QUARANTINE FACILITIES FOR ENTRANTS
(Promulgated together with Decision No. 3092/QD-BYT dated June 25, 2021 of the Ministry of Health)

1. Step 1: Take a test sample immediately upon arrival at the quarantine facility:

- Testing for genetic material (pooled samples can be used) or antigen testing for SARS-CoV-2 and antibody testing for the detection of SARS-CoV-2 antibodies (ELISA, immunoassay, etc.).

- Result interpretation:

+ If the test for genetic material/antigen test is negative for SARS-CoV-2 virus and the antibody test for SARS-CoV-2 virus is positive, then perform a 7-day quarantine if it has a negative RT-PCR test (single sample) for SARS-CoV-2 on the 6th day;

+ If the test for genetic material/antigen test is negative for SARS-CoV-2 virus and the antibody test for SARS-CoV-2 virus is negative, then perform quarantine according to current regulations;

+ If the test for genetic material/antigen test is positive, confirm by RT-PCR test (if not done in the first test); if the result is negative, it will be handled as if there is no detection of SARS-CoV-2, if the RT-PCR result is positive, then perform quarantine according to regulations for positive cases with SARS-CoV-2.

2. Step 2:

- Take RT-PCR test sample (single sample) on the 6th day;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Step 3:

- Take RT-PCR test sample (single sample) on the 13th day;

- Result interpretation: If the result is negative, continue to quarantine until the end of 14 days, if the result is positive, then take further actions according to regulations.

 

APPENDIX 2

REQUIREMENTS FOR HOME QUARANTINE LOCATIONS
(Issued together with Decision No. 3092/QD-BYT dated June 25, 2021 of the Ministry of Health)

- The house must have a separate, self-contained isolation room, separate from the family's living area. If a private house has many floors, use a separate floor to perform quarantine. If it is a dormitory, collective living quarter, etc. arrange an isolation room at the end of the row, far from the common area, with few people passing by; limit furniture in the room.

- Ensure ventilation, it is preferable to regularly open the windows (if any), limit the use of air conditioners if a central air conditioning system is installed.

- Place a warning sign with red background and yellow letters:  “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19” (Covid-19 Quarantine Location).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The isolation room has a yellow pedal-type trash can with plastic bag inside and the text “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA CoV-2” (“Danger of SARS-CoV-2 infection”) on the outside and to be collected daily.

- For children, the elderly and the disabled who cannot take care of themselves, caregivers must fully equip themselves with personal protective equipment to prevent and control infection (medical masks, medical gloves, shoes, goggles, pants, tops) for use during care.

- Clean and disinfect surfaces at least twice a day at:  floors, toilet floors and frequently-touched surfaces i.e. tables, chairs, bed rails, wardrobes, refrigerators, hands doorknobs, toilets, sinks, faucets, etc.

- There are personal hygiene tools in the isolation room; buckets, basins for clothes and for people in isolation to wash themselves. Clothes must be washed separately from others. Before washing, the fabric must be soaked with laundry detergents for at least 20 minutes. If using a washing machine, the washing machine must be set to 60°C-70°C. Dry clothes in a separate place, with plenty of sunlight.

- The isolation room has a yellow pedal-type trash can with plastic bag inside and the text “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” (“Danger of SARS-CoV-2 infection”) on the outside and to be collected daily.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3092/QĐ-BYT ngày 25/06/2021 triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.427
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159