Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 375/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Số hiệu: 375/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 26/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG LẬP QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-SKH ngày 16/4/2012; đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 298/SNN-KH ngày 09/3/2012 về việc xin chủ trương lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020.

2. Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Phạm vi thực hiện: Tại các xã: Thanh Tương, Khau Tinh, Sơn Phú, Côn Lôn, huyện Na Hang; Yên Thuận, Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Hòa Phú, Trung Hà, Hà Lang, huyện Chiêm Hoá; Tân Trào, Bình Yên, Lương Thiện, Trung Yên, Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

5. Mục tiêu quy hoạch:

- Bảo vệ các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm hiện có trong các khu rừng đặc dụng, nhằm bảo tồn các mẫu hệ động thực vật và các nguồn gen quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

- Bảo vệ toàn vẹn và tạo điều kiện phát triển bền vững rừng hiện có trong các khu rừng đặc dụng, nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên với các hệ sinh thái đa dạng, phong phú, đồng thời phát huy tác dụng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái.

- Rà soát quy hoạch rừng đặc dụng, xác định các phân khu chức năng trong các khu rừng đặc dụng và vùng đệm đúng với tiêu chí hiện hành và phù hợp với thực tế của từng khu đặc dụng.

- Rà soát, điều chỉnh xác định rõ ranh giới các khu rừng đặc dụng, làm cơ sở cho việc điều chỉnh cắm mốc ranh giới các khu rừng trên bản đồ và ngoài thực địa, phục vụ tốt công tác quản lý, xây dựng và phát triển bền vững hệ thống rừng đặc dụng hiện có của tỉnh.

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học để phục hồi sinh thái các khu rừng đặc dụng.

- Ổn định và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư sống trong các khu rừng đặc dụng và vùng đệm bằng các hoạt động phát triển rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an ninh khu vực.

6. Nội dung quy hoạch:

6.1. Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung thuộc huyện Na Hang (diện tích tự nhiên 37.056,4 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng 22.392,6 ha).

6.2. Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Cham Chu thuộc huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hoá (diện tích tự nhiên 40.231,5 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng 15.864,9 ha).

6.3. Quy hoạch Khu rừng đặc dụng Văn hóa lịch sử Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương (diện tích tự nhiên 14.666,6 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng 4.040,1 ha).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2012.

8. Nguồn vốn: Vốn kết dư dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và ngân sách tỉnh năm 2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật để triển khai thực hiện lập dự án đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nội dung Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTCNLN;
- Chuyên viên NLN;
- Lưu VT, (Hòa 26).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 375/QĐ-CT năm 2012 phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93