Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 66/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 04/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25/06/2015 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thực hiện Chỉ thị s47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 47-CT/TW); Ngày 22/9/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1635/QĐ-TTg về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chthị 47-CT/TW; Ngày 28/9/2015 Thành ủy Hà Nội có Kế hoạch số 174- KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Đnghiêm túc thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Hà Nội, căn cứ vào thực trạng, tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sau đây viết tắt là PCCC&CNCH) trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

1.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC&CNCH; nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của nhân dân tích cực tham gia vào công tác PCCC&CNCH; chủ động phòng cháy, ngăn ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

1.2. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC&CNCH, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

2.1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 47-CT/TW nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCCC&CNCH

2.2. Rà soát, báo cáo, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành các văn bản pháp luật về PCCC&CNCH để hoàn thiện hệ thống pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 47-CT/TW.

2.3. Đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp Thành phố đến quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 28/9/2015 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW để thống nhất nhận thức và hành động.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; Chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy về công tác PCCC&CNCH nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân về công tác PCCC&CNCH.

Đẩy mạnh việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC&CNCH; thực hiện xã hội hóa công tác PCCC&CNCH, phát huy hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động PCCC; xây dựng và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trong PCCC&CNCH.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác PCCC&CNCH. Xác định công tác này là một nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên thực hiện trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện với Chương trình của Thành ủy về tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội khác của Thành phố. Cụ thể hóa các nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác PCCC, CNCH.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC của các cấp chính quyền; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, sai phạm, tồn tại, bất cập về PCCC để kịp thời đề xuất, kiến nghị giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện pháp luật về PCCC trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, liên ngành, tập trung vào các cơ sở, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: Khu, cụm công nghiệp, làng nghề, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, khu dân cư nguy cơ cháy, nổ cao...

5. Tăng cường công tác nghiên cứu, rà soát, đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật cho phù hợp công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới. Kịp thời hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của pháp luật đã ban hành đảm bảo kịp thời, hạn chế sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về PCCC. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố và các cấp quận, huyện, thị xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên từng địa bàn. Hướng dẫn cơ sở (phường, xã, thị trấn, khu phố, tổ, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở...) xây dựng các quy định, quy ước liên quan đến công tác PCCC&CNCH đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, cơ sở.

6. Tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng PCCC (Cảnh sát PCCC; PCCC chuyên ngành; PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng) đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới, theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại ch, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cn tại ch).

Xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC chính quy, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại. Triển khai thực hiện Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

7. Chú trọng trong công tác quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác PCCC&CNCH như: Giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, hệ thống đường dây dẫn điện, thông tin liên lạc....

8. Xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực phục vụ công tác PCCC. Chủ động có kế hoạch tranh thủ, huy động nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân cho công tác PCCC.

Hàng năm UBND Thành phố phê duyệt phân bổ đầu tư hợp lý từ ngân sách Thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phát huy tính chủ động của địa phương trong việc cân đối, huy động và khai thác các nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC của địa phương.

9. Mở rộng quan hệ hợp tác với các thành phố, thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về tài chính, phương tiện khoa học kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác PCCC&CNCH.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố

- Thường trực, tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, truyền thông, các cấp, ngành, UBMTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, giáo dục và đào tạo... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố. Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về PCCC; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC&CNCH, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố đề án mức hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách. Hàng năm tham mưu UBND Thành phố phân bổ ngân sách dành cho các hoạt động PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và chuyên ngành từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của Thành phố theo quy định tại Luật PCCC sửa đổi năm 2013.

- Nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, chủ động triển khai các mặt công tác PCCC nhằm ngăn chặn, làm giảm các vụ cháy, cháy lớn; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác PCCC.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn Thành phố; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC; quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn về PCCC trên địa bàn Thành ph; khởi tđiều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC theo thẩm quyền, đề xuất UBND Thành phố xem xét, xử lý các hành vi vi phạm hành chính vượt thm quyền.

Chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND Thành phố ban hành quy định về trình tự và sự phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC; Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CNCH.

- Xây dựng, tổ chức học tập, luyện tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Bảo đảm sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin báo cháy và yêu cầu về cứu nạn, cứu hộ. Tchức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mối quan hệ với các Thành phố lớn trong và ngoài nước, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng làm công tác PCCC&CNCH.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang bị, phương tiện đã được Bộ Công an, UBND Thành phố phê duyệt.

2. Công an Thành phố Hà Nội

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyn các cấp của thành phố chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc và phong trào toàn dân tham gia PCCC.

- Phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố trong công tác nắm tình hình, phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh trong đảm bảo ANTT nói chung và công tác PCCC nói riêng.

- Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PC&CC Thành phố đảm bảo an ninh, trật tự trong việc giải quyết các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo vệ tại các khu vực xảy ra cháy, nổ và sự cố tai nạn.

- Phối hợp điều tra, xử lý các vụ cháy, nổ đảm bảo tính nghiêm minh của Pháp luật; Tăng cường quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện... phối hợp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Sẵn sàng phương án, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cp v cháy, n, sự ctai nạn, thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có cháy, nổ xảy ra; chỉ đạo thực hiện việc ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả do cháy, nổ, sự cố tai nạn.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở thuộc đơn vị quản lý theo quy định tại Nghị định s78/2011/NĐ-CP, ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP , ngày 03/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 78/2011/NĐ-CP .

4. Sở Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp Cảnh sát PC&CC và các sở, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành ph vPCCC, CNCH; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về PCCC.

- Thực hiện tốt chức năng thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND Thành phố; phối hợp Cảnh sát PCCC, các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật v PCCC.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền phối hợp với Cảnh sát PC&CC tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân, trong đó chú trọng ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành lut PCCC, hướng dẫn nhân dân có ý thức tự phòng ngừa và bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân. Kịp thời biu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.

6. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành ph tham mưu hoàn thiện h thng văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo đảm an toàn PCCC va CNCH. Thực hiện quản lý nhà nước về PCCC trong lĩnh vực quy hoạch - xây dựng.

- Phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố, nghiên cứu lập quy hoạch hệ thống hạ tng cơ sở về PCCC của Thủ đô đáp ứng các yêu cầu về công tác PCCC và CNCH theo Quy chuẩn quy định. Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC, đến năm 2020 đảm bảo mỗi quận, huyện, thị xã có 01 Phòng Cảnh sát PC&CC.

- Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PC&CC Thành phố trong việc phê duyệt và cấp phép quy hoạch các dự án, công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy định về PCCC. Trước khi phê duyệt đối với các dự án, công trình thuộc phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ thì tùy từng dự án công trình phải có Giy chứng nhận thm duyt thiết kế v PCCC, văn bn chấp thuận địa điểm xây dựng, văn bản vgiải pháp PCCC của cơ quan Cnh sát PCCC.

- Trong quá trình lập dự án quy hoạch, cải tạo các khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, tiu thủ công nghiệp, làng ngh... cn quan tâm đến việc quy hoạch, cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc...

7. Sở Xây dựng

- Tham mưu cho UBND Thành phban hành các văn bản theo thm quyền nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước v PCCC trong lĩnh vực xây dựng.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố, các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công và đưa công trình vào sử dụng. Văn bản nghiệm thu của cơ quan Cảnh sát PCCC là một trong những căn cứ để tiến hành nghiệm thu tổng thể, quyết toán và đưa công trình vào sử dụng. Chỉ nghiệm thu và cho phép đưa vào sử dụng những công trình đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định.

- Rà soát, đề xuất UBND Thành phố xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy, bể nước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, các khu đô thị, xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các hồ chứa nước trữ lượng lớn.

8. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Công an Thành phố có phương án tổ chức phần luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính trong mọi tình huống khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn.

- Tổ chức khảo sát, lập quy hoạch hệ thống mạng lưới giao thông của Thành phố; tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến phố, các đường nội đô, ngoại đô của Thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các phương tiện giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kim các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy.

9. Sở Công thương

- Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản theo thẩm quyền, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong lĩnh vực Công thương. Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trong việc cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cũng như quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: xăng dầu, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG),... Rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, đã được cơ quan Cảnh sát PCCC kiến nghị nhiều lần không thực hiện, đã thực hiện việc tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định của Luật PCCC.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố để tham mưu UBND Thành phố ban hành các tiêu chí quy định về việc đảm bảo an toàn PCCC đối với các cụm công nghiệp, cụm tiu thủ công nghiệp, làng nghvà các loại hình cơ sở đặc thù như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng...

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan có phương án dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do cháy, nổ xảy ra.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp Cảnh sát PC&CC Thành phố trong quản lý, tuyên truyền, hướng dn công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn PCCC trong hoạt động sản xut.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hàng năm tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn VSLĐ - PCCN của Thành phố.

11. Sở Giáo dục - Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong công tác PCCC trong nhà trường, đng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn vPCCC tại các nhà trường trên địa bàn thành phHà Nội.

- Đưa nội dung giáo dục về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ lồng ghép trong chương trình giáo dục đối với các cấp học.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và các đơn vị liên quan, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC cho các chủ rừng trên địa bàn Thành phố; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng clực lượng PCCC tại chỗ; thường xuyên kim tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định vphòng, chống cháy rừng.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ động phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố lập kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị PCCC và CNCH cho từng giai đoạn báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

- Căn cứ vào các đề án, chủ trương của Thành phố và định hướng phát triển Thủ đô, có kế hoạch đu tư, phát trin cơ sở hạ tng, phát trin lực lượng PCCC nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

- Tổ chức rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC, đã được cơ quan Cảnh sát PC&CC kiến nghị nhiu ln nhưng không thực hiện, đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của luật PCCC.

14. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình PCCC&CNCH, kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC&CNCH để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có cháy, nổ.

- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án như phát triển lực lượng, trang thiết bị phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động... phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

15. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

- Thường xuyên kiểm tra, thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong quản lý hệ thống điện, mạng lưới điện của Thành phố; Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố trong việc tuyên truyền, xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn PCCC, trong công tác chữa cháy và CNCH liên quan đến hệ thống điện.

16. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với CSPCCC Thành phố và các sở, ngành có liên quan xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại mở rộng quan hệ hợp tác với các thành ph, thủ đô các nước, các tchức quốc tế trong lĩnh vực PCCC, CNCH, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về tài chính, phương tiện khoa học kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác PCCC, CNCH.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế - Đô thị

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, đa dạng có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật về công tác PCCC; nêu những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong PCCC; cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ và hướng dẫn cách tự phòng ngừa.

18. Các sở, ban, ngành Thành phố

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo tchức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn các kiến thức về PCCC&CNCH; tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH.

- Chỉ đạo kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành, Ban Chỉ huy PCCC và CNCH ở ngành mình. Xây dựng lực lượng này đáp ứng cho công tác PCCC và CNCH tại chỗ.

- Tổ chức rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về PCCC thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý, chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ trong lĩnh vực PCCC.

- Khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của sở, ngành phải quan tâm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác PCCC, CNCH; từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát trin kinh tế - xã hội của ngành với quy hoạch tng thhệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

19. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tham mưu cho quận, huyện, thị ủy xây dựng, ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện. Tổ chức lồng ghép, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong Chỉ thị số 47-CT/TW, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện Thành ủy, Kế hoạch của UBND Thành phố vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát trin kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC: Luật PCCC, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định, Thông tư, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành ph v công tác PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát trin phong trào toàn dân tham gia PCCC theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại ch), gn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh T quc;

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng; Tchức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH, quan tâm, đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng này; Xây dựng các điển hình tiên tiến về PCCC tại địa bàn khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCCC&CNCH các cấp ở địa phương; chỉ đạo những cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn quản lý thành lập đội PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành theo quy định.

- Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, Tuần lễ Quốc gia về An toàn VSLĐ - PCCN hàng năm.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật PCCC và các văn bản pháp luật có liên quan. Xây dựng chiến lược PCCC nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư,... có nguy cơ cháy, nổ cao;

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót vPCCC; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khc phục ngay các tồn tại, thiếu sót về PCCC.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố nghiên cứu, giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho các đơn vị Cảnh sát PCCC theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác PCCC và CNCH; Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đầu tư trang bị phương tiện, kinh phí cho hoạt động của các đơn vị Cảnh sát PCCC trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC thành phố triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

20. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC và CNCH đến người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ quan, tchức và cá nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định.

- Phối hợp với Cảnh sát PC&CC Thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật về PCCC, nhất là trong công tác đầu tư xây dựng. Chỉ cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình đã được Cơ quan Cảnh sát PC&CC cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC. Chỉ đồng ý nghiệm thu cho công trình đưa vào sử dụng khi đã được Cơ quan Cảnh sát PC&CC nghiệm thu v PCCC.

- Chỉ đạo các công ty đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật vPCCC. Trong đó cần quan tâm, nghiên cứu bố trí quỹ đất thành lập các đội PCCC chuyên ngành đảm bảo theo đúng quy định tại Luật PCCC.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội

- Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC vào sinh hoạt định kỳ.

- Gắn kết phong trào toàn dân PCCC với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”... Huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phong trào toàn dân PCCC và “Ngày toàn dân PCCC”; tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, an toàn điển hình tiên tiến về PCCC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/5), hàng năm (trước ngày 30/11) gửi báo cáo sơ kết, tổng kết về UBND Thành phố (qua Cảnh sát PC&CC Thành phố) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Giao Cảnh sát PC&CC Thành phố là cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Chủ tịch UBND TP, các PCT UBND TP;
- VPTU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành , đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng CV;
- Cổng giao tiếp điện tử TP; TL
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85