Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 504/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 CỦA TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2281/2010/QĐ-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14/10/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 67/LĐTBXH ngày 16/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (có nội dung kèm theo).

Điều 2. Sở Lao động - TB&XH, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện Chương trình; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh để thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH

QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. MỤC TIÊU CHUNG

Cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh và quốc gia.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực: khai khoáng, luyện kim, xây dựng, sử dụng điện và sản xuất hóa chất;

2. Trung bình hàng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động;

3. Trung bình hàng năm tăng thêm 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động;

4. Hàng năm trên 250 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 250 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 1000 người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động; 80% người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được huấn luyện về công tác ATVSLĐ;

5. Đến năm 2015 có trên 80% hợp tác xã, làng nghề; 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn - vệ sinh lao động;

6. 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động;

7. 100% số vụ tai nạn lao động chết người khai báo được điều tra, xử lý.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian thực hiện: Chương trình thực hiện trong 5 năm, từ năm 2011 đến hết năm 2015.

2. Phạm vi thực hiện: trên phạm vi toàn tỉnh, có ưu tiên đối với những ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp có những nghề, công việc có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

IV. NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động

1.1. Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - TB&XH.

1.2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh.

1.3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Kiện toàn hệ thống thanh, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ; 100% người làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ được trang bị kiến thức chuyên môn và phương tiện làm việc thiết yếu để thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và tư vấn về ATVSLĐ;

- Bảo đảm 100% số doanh nghiệp thực hiện báo cáo, thống kê tai nạn lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý;

- Bình quân mỗi năm tăng thêm 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng hiệu quả các hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ;

- 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động;

- 100% các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của các đơn vị thuộc cơ quan thực hiện Chương trình được đăng ký, kiểm định.

1.4. Những hoạt động chủ yếu:

- Bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về công tác an toàn vệ - sinh lao động cho cán bộ quản lý các cấp;

- Nâng cao năng lực hệ thống thanh tra, kiểm tra và quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động ở địa phương;

- Khảo sát điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn - vệ sinh lao đông;

- Triển khai mô hình quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Dự án 2: Phòng chống bệnh nghề nghiệp (BNN), chăm sóc sức khỏe người lao động

2.1. Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

2.2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Lao động - TBXH, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Tăng 15% các cơ sở y tế có đủ năng lực khám phát hiện BNN cho người lao động đến năm 2015;

- Tăng 10% số cơ sở sản xuất được giám sát, đo kiểm tra môi trường lao động; tăng trung bình hàng năm 5% cơ sở lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tăng 5% người lao động được khám phát hiện BNN;

- Giảm 10% trường hợp người lao động mắc mới BNN;

- Bước đầu kiểm soát BNN trong cơ sở sản xuất, đặc biệt trong các ngành sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nguyên liệu thủy sản có nguy cơ cao về BNN.

2.4. Những hoạt động chủ yếu:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khoẻ người lao động.

- Hoạt động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp đặc thù trong sản xuất nông nghiệp.

- Giám sát đánh giá môi trường lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất hoá chất.

- Tập huấn nghiệp vụ y tế lao động cho các doanh nghiệp; tổ chức khám sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

3. Dự án 3: Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn - vệ sinh lao động

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - TB&XH.

3.2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Y tế, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3.3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Hàng năm trên 250 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; 250 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 1000 người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động; 80% người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được huấn luyện về công tác ATVSLĐ;

- Đến năm 2015 có trên 80% hợp tác xã, làng nghề; 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về an toàn - vệ sinh lao động;

- Đảm bảo 100% được tiếp cận với thông tin về phương pháp và kỹ năng hoạt động;

3.4. Những hoạt động chủ yếu:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động.

- Tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động về an toàn - vệ sinh lao động trong các lĩnh vực khai khoáng, luyện kim, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất; sản xuất, chế biến nông lâm ngư nghiệp.

- Tập huấn, bỗi dưỡng nghiệp vụ giảng viên, tuyên truyền viên về an toàn - vệ sinh lao động trong các ngành quản lý và những doanh nghiệp có quy mô lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động; xây dựng môi trường "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Phát hành tài liệu tuyên truyền nâng cao kiến thức của quần chúng nhân dân, người lao động về công tác an toàn - vệ sinh lao động.

4. Dự án 4. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn - vệ sinh lao động

4.1. Cơ quan chủ trì: Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

4.2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở: Lao động - TB&XH, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

- Đề xuất và triển khai ứng dụng được một số giải pháp kỹ thuật để xử lý ô nhiễm và cải thiện MTLĐ nhằm giảm thiểu rủi ro gây bệnh tật và BNN cho người lao động trong một số ngành, nghề có nguy cơ cao;

- Đề xuất và áp dụng thử nghiệm một số giải pháp quản lý và kỹ thuật an toàn để hạn chế TNLĐ đối với người lao động ở một số ngành, nghề có nguy cơ cao.

4.4. Những hoạt động chủ yếu:

- Khảo sát điều tra, đánh giá, đề xuất, triển khai ứng dụng các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất hoá chất.

- Khảo sát, đánh giá, đề xuất, triển khai ứng dụng các giải pháp cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp

5. Hoạt động quản lý và giám sát Chương trình

5.1. Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - TB&XH.

5.2. Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh.

5.3. Những hoạt động chủ yếu:

- Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, định hướng Chương trình an toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 của địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá hiệu quả của Chương trình an toàn - vệ sinh lao động theo từng Dự án.

B. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải pháp về chính sách, cơ chế và thông tin tuyên truyền

1.1. Về chính sách, cơ chế:

a) Triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiêu chuẩn quy phạm an toàn - vệ sinh lao động tới các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện.

b) Trên cơ sở hệ thống chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm an toàn - vệ sinh lao động của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, các Sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý, thực hiện Chương trình cho phù hợp.

c) Khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp nguồn lực và triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động.

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở tham gia thí điểm và áp dụng hệ thống quản lý về công tác an toàn - vệ sinh lao động tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn lao động.

đ) Khuyến khích phát triển và xã hội hóa các dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động.

e) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

f) Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động của Chương trình an toàn - vệ sinh lao động với các Chương trình: việc làm; xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống HIV- AIDS tại nơi làm việc; chống biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường và các chương trình khác có liên quan.

g) Phát huy đồng bộ các hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

h) Khuyến khích người dân và các tổ chức, đoàn thể tham gia các hoạt động của Chương trình.

1.2. Về thông tin, tuyên truyền:

a) Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng bằng các hình thức đa dạng, chất lượng, phù hợp.

b) Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.

2. Giải pháp về nguồn vốn

2.1. Tổng nguồn vốn cho Chương trình: dự kiến 11.025 triệu đồng

2.2. Cơ cấu huy động nguồn vốn:

- Nguồn Trung ương hỗ trợ (thuộc Chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động): dự kiến 7.220 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương: dự kiến 2.425 triệu đồng;

- Huy động từ doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: dự kiến 1.780 triệu đồng.

2.3. Cơ cấu phân bổ và quản lý nguồn vốn:

a) Cơ cấu phân bổ:

- Chi hoạt động các Dự án của Chương trình: dự kiến 10.625 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án 1:        2.315 triệu đồng;

+ Dự án 2:        2.790 triệu đồng;

+ Dự án 3:        4.980 triệu đồng;

+ Dự án 4:        540 triệu đồng;

- Chi thường xuyên cho hoạt động quản lý, giám sát Dự án: dự kiến 400 triệu đồng.

b) Quản lý nguồn vốn:

- Sở Lao động - TB&XH là đầu mối, Sở Tài chính quản lý và phân bổ cho cơ quan chủ trì thực hiện Dự án theo nội dung hoạt động của Chương trình.

- Nguồn từ doanh nghiệp tự quản lý để tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp theo nội dung hoạt động của Chương trình.

- Sau khi Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì dự án triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong đó, đối với kinh phí thực hiện dự án phải căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở dự kiến kinh phí đã ghi trong Chương trình, căn cứ vào các chế độ, chính sách tài chính hiện hành, lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. Sau đó, gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt hàng năm theo Luật Ngân sách.

3. Quản lý, điều hành

Để thực hiện Chương trình có hiệu quả, cơ chế hoạt động của Chương trình là phối hợp liên ngành thông qua một đầu mối là Ban chỉ đạo Chương trình để điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai, tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, thành phần Ban chỉ đạo Chương trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, gồm:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Lao động - TBXH;

- Các Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Sở Lao động - TBXH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Văn phòng đại diện VCCI tại Nghệ An, Sở Văn hoá - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ phận giúp việc cho BCĐ chương trình: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

BCĐ Chương trình tỉnh có trách nhiệm xây dựng, kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn để triển khai thực hiện; điều phối các hoạt động của Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Bộ Lao động - TBXH; tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các hoạt động của Chương trình. Các Sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức thực hiện các phần việc được Ban chỉ đạo và đơn vị chủ trì dự án phân công.

C. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình đề ra bảo đảm ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường an toàn - vệ sinh lao động góp phần giảm bớt những tổn thất về sinh mạng, sức khoẻ cũng như những tổn thất về kinh tế trong việc khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Cải thiện tốt môi trường, điều kiện lao động sẽ góp phần đáng kể làm giảm ô nhiễm môi trường sinh thái nói chung, đặc biệt là giảm các hiểm hoạ trong công nghiệp như: bức xạ ion hoá, hơi khí độc, điện từ trường... nhờ đó người lao động sẽ giảm được tâm lý căng thẳng, lo sợ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng sự phấn khích lao động sản xuất, tăng năng suất, chất lượng lao động, thu nhập của người lao động và phúc lợi doanh nghiệp, xã hội sẽ được nâng cao.

3. Các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, quan tâm cải thiện điều kiện lao động cho người lao động sẽ nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

4. Năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động được nâng cao cả về kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và hội nhập quốc tế.

Trên đây là Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.789

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53