Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Số hiệu: 32/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2009/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 950/TTr-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Điều 2. Vị trí, chức trách

Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La là cán bộ lãnh đạo, quản lý đứng đầu các phòng chuyên môn, chi cục trực thuộc sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Sở). Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về mọi hoạt động của đơn vị được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Cán bộ khi được xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong quy định này là căn cứ để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo từng chức danh.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn chung

1.1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

1.2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng, lãng phí và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, được quần chúng, nhân dân tín nhiệm;

1.3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

1.4. Có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; thẳng thắn đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, quan liệu, trì trệ, cục bộ bản vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể; công tâm và khách quan trong công tác. Tôn trọng đồng nghiệp;

1.5. Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Điều kiện bổ nhiệm

2.1. Về tuổi đời: Cán bộ công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ đối với nam không quá 55 tuổi; đối với nữ không quá 50 tuổi;

2.2. Hồ sơ đầy đủ theo quy định; lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định;

2.3. Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

2.4. Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể của Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ

1.1. Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết; chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách;

1.2. Có khả năng điều hành, khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện và phối hợp trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao;

1.3. Có khả năng xây dựng và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Thành thạo trong việc xây dựng phương án, đề án quản lý nghiệp vụ và thủ tục hành chính Nhà nước. Nắm rõ quy trình, thủ tục trong lĩnh vực được phân công;

1.4. Có năng lực nghiên cứu khoa học;

1.5. Nắm chắc và hiểu rõ khoa học quản lý, tâm lý lãnh đạo và thông tin khoa học;

1.6. Có thời gian giữ chức vụ Phó đơn vị thuộc Sở từ 02 năm trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

2.1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

2.2. Về lý luận chính trị: Có trình độ cao cấp lý luận chính trị;

2.3. Về quản lý Nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

2.4. Về ngoại ngữ: Biết 1 ngoại ngữ trình độ B trở lên;

2.5. Trình độ tin học: Biết sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể của Phó các đơn vị thuộc Sở

1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ

1.1. Nắm chắc chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

1.2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành công tác;

1.3. Có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và khả năng tham mưu, tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ;

1.4. Có năng lực quản lý, điều hành, có khả năng quy tụ, tập hợp cán bộ công chức, viên chức;

1.5. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

2.1. Về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

2.2. Về lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

2.3. Về quản lý Nhà nước: Đã qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

2.4. Về ngoại ngữ: Đạt trình độ B trở lên, sử dụng tốt tin học văn phòng, biết sử dụng và khai thác mạng tin học.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc Sở Khoa học và Công nghệ phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ Sơn La) để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Như Điều 3;
- Các Trung tâm: Công báo; Lưu trữ; Tin học;
- Lưu: VT, NC, D40b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2009/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98