Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5075/QĐ-UB triển khai thực hiện Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5075/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5075/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ ;
Căn cứ Chỉ thị số 27/2001/CT-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (tờ trình số 221/ĐMDN ngày 21/11/2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước của thành phố sang Công ty TNHH một thành viên phải đảm bảo các nguyên tắc sau :

1. Các doanh nghiệp Nhà nước có đủ điều kiện giữ lại 100% vốn Nhà nước theo các tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước trong quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ, đều chuyển sang Công ty TNHH một thành viên.

2. Các doanh nghiệp Nhà nước đủ điều kiện giữ lại 100% vốn Nhà nước trực thuộc các sở-ngành thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận-huyện phải chuyển về các Tổng Công ty Nhà nước của thành phố, trước khi chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

3. Các doanh nghiệp Nhà nước cần giữ lại 100% vốn Nhà nước nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định của quyết định số 58/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (vốn Nhà nước dưới 20 tỷ đồng), phải sáp nhập lại để đủ điều kiện chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị sau đây hướng dẫn các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố thực hiện việc chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên (theo quy định trong Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) như sau :

1. Sở Tài chính-Vật giá và Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố :

- Hướng dẫn doanh nghiệp Nhà nước lập báo cáo tài chính, phương án xử lý về các vấn đề tài chính và thẩm định các báo cáo, phương án này (có biên bản thẩm định).

- Bổ sung vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của thành phố, theo quyết định phê duyệt và chuyển đổi của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các Công ty TNHH một thành viên chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước có vốn điều lệ thấp hơn vốn pháp định, trong trường hợp các doanh nghiệp này sản xuất kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định.

2. Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố hướng dẫn doanh nghiệp Nhà nước lập phương án chuyển giao lao động, danh sách lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty TNHH một thành viên theo pháp luật lao động hiện hành.

3. Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố :

- Lập danh sách và kế hoạch chuyển các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố sang Công ty TNHH một thành viên trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Hướng dẫn doanh nghiệp Nhà nước dự kiến nhân sự và trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập ban chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Hướng dẫn doanh nghiệp Nhà nước xây dựng phương án chuyển giao, xác định vốn điều lệ và dự thảo điều lệ Công ty TNHH một thành viên.

- Phối hợp với Viện Kinh tế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và các Tổng Công ty Nhà nước của thành phố để xây dựng, đề xuất mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên.

4. Các Tổng Công ty Nhà nước của thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc được giữ lại 100% vốn Nhà nước tiến hành việc chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

5. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổ chức thẩm định toàn bộ các báo cáo tài chính, mô hình và cơ cấu tổ chức, phương án chuyển giao doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hướng dẫn doanh nghiệp Nhà nước (sau khi có quyết định chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên của Ủy ban nhân dân thành phố), thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố giữ lại 100% vốn Nhà nước được chuyển sang Công ty TNHH một thành viên theo trình tự như sau :

1. Mỗi Tổng Công ty Nhà nước của thành phố chọn một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc để chuyển thành Công ty TNHH một thành viên (đợt 1) báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp tại doanh nghiệp.

2. Các Tổng Công ty Nhà nước của thành phố tiến hành lập danh sách các doanh nghiệp Nhà nước còn lại (đợt 2) thuộc diện chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên gởi về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 3 năm 2003.

3. Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố chọn doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện chuyển đổi có trách nhiệm lập đủ hồ sơ, báo cáo, phương án xử lý về tài chính, lao động… kể cả biên bản thẩm định về tài chính, gởi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, ra quyết định chuyển thành Công ty TNHH một thành viên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ban-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng Công ty Nhà nước của thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- TT.TU, TT HĐND/TP
- TTUB: CT, các PCT
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ CNN, TH, TM
- Lưu (CNN-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5075/QĐ-UB triển khai thực hiện Nghị định 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182