Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 395/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 395/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 395/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đến năm 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, ĐP,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

A. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ.

I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH :

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Kim Sơn,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Yên Khánh,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hoa Lư,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Gia Viễn,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nho Quan,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Yên Mô,

- Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị.

II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

- Công ty Cấp nước Ninh Bình,

- Công ty Xây dựng đô thị Tam Điệp,

- Công ty Xổ số kiến thiết,

- Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Ninh Bình,

- Nông trường Chè Tam Điệp,

- Nông trường Quỳnh Sơn,

- Nông trường Bình Minh,

- Xí nghiệp In.

B. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP.

I. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ.

1. Năm 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

- Công ty Sách và Thiết bị trường học.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây lắp Ninh Bình,

- Công ty Khí công nghiệp Ninh Bình,

- Công ty Du lịch Ninh Bình,

- Công ty Dược.

2. Năm 2004 :

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

- Công ty Thương binh 27/7 Ninh Bình,

- Công ty Tư vấn xây dựng Ninh Bình,

- Công ty Giống cây trồng và con nuôi.

3. Năm 2005 :

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

- Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu,

- Công ty Kinh doanh tổng hợp và Xuất khẩu lao động Ninh Bình,

- Công ty Xi măng Hệ Dưỡng,

- Công ty Bê tông thép.

II. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN HÌNH THỨC BÁN, GIAO CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG :

1. Năm 2003 :

- Công ty Thương nghiệp tổng hợp,

- Công ty Vật tư nông nghiệp,

- Công ty Xây lắp điện Ninh Bình,

- Công ty Xây lắp công trình thủy lợi và nông nghiệp,

- Công ty Nước khoáng Cúc Phương,

- Công ty Cơ khí Ninh Bình,

- Công ty Khách sạn du lịch Hoa Lư.

2. Năm 2004 :

- Công ty Chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm Ninh Bình,

- Công ty San nền và Vật liệu xây dựng,

- Công ty Muối i ốt và Dịch vụ hàng nông sản xuất khẩu Ninh Bình.

3. Năm 2005 :

- Công ty Vật liệu và Xây lắp Tam Điệp.

III. DOANH NGHIỆP CHUYỂN SANG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU :

Năm 2003 :

- Công ty Chợ Ninh Bình.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 395/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49