Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2006 Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1729/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1729/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29  tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC HỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; các Ủy ban nhân dân: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Hội đồng quản trị các Tập đoàn, các Tổng công ty 91

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 ghi trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao các Bộ và Ủy ban nhân dân các thành phố chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này xây dựng phương án cổ phần hoá; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành. 

2. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố thống nhất lịch trình và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước cổ phần hoá từng tổng công ty, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; hàng quý báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

b) Thành lập Tổ công tác gồm cán bộ cấp vụ và chuyên viên Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
 Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,
 Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp,
 Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, 
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các UBND: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội;
- Các Tập đoàn, TCT thực hiện cổ phần hoá;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc VPCP, Công báo;
 - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

                                                                                                    


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2007-2010
(Kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12  năm 200

 

 

2007

2008

 2009

 2010

I

Các Tập đoàn kinh tế:  

 

 

 

 

1

  Dệt May Việt Nam

 

x

 

 

II

Các Tổng công ty 91:

 

 

 

 

2

  Hàng không Việt Nam

 

x

 

 

3

  Giấy Việt Nam

 

 

x

 

4

  Thép

 

 

x

 

5

  Lương thực miền Bắc

 

 

x

 

6

  Hoá chất

 

 

 

x

7

  Xi măng

 

 

 

x

III

Các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ:

 

 

 

 

 

Bộ Công nghiệp (6):

 

 

 

 

8

  Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

x

 

 

 

9

  Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

x

 

 

 

10

  Thiết bị kỹ thuật điện

 

x

 

 

11

  Xây dựng công nghiệp Việt Nam

 

x

 

 

12

  Máy động lực và máy nông nghiệp

 

x

 

 

13

  Máy và thiết bị công nghiệp

 

x

 

 

 

Bộ Xây dựng (14):

 

 

 

 

14

  Cơ khí xây dựng

x

 

 

 

15

  Sông Hồng

x

 

 

 

16

  Đầu tư phát triển nhà và đô thị

x

 

 

 

17

  Xây dựng số 1

x

 

 

 

18

  Xây dựng Bạch Đằng

 

x

 

 

19

  Miền Trung

 

x

 

 

20

  Xây dựng và phát triển hạ tầng

 

x

 

 

21

  Thuỷ tinh và gốm xây dựng

 

x

 

 

22

  Vật liệu xây dựng số 1

 

x

 

 

23

  Xây dựng Hà Nội

 

x

 

 

24

  Sông Đà

 

 

 

x

25

  Lắp máy Việt Nam

 

 

 

x

STT

Tên Tập đoàn, Tổng công ty

Thời gian thực hiện

2007

2008

 2009

 2010

26

  Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp

 

 

 

x

27

  Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam

 

 

 

x

 

Bộ Giao thông vận tải (10) :

 

 

 

 

28

  Xây dựng công trình giao thông 1

 

x

 

 

29

  Xây dựng công trình giao thông 5

 

x

 

 

30

  Xây dựng Thăng Long

 

x

 

 

31

  Xây dựng đường thuỷ

 

x

 

 

32

  Đường sông miền Nam

 

x

 

 

33

  Xây dựng công trình giao thông 4

 

 

x

 

34

  Xây dựng công trình giao thông 6

 

 

x

 

35

  Xây dựng công trình giao thông 8

 

 

x

 

36

  Công nghiệp ô tô Việt Nam

 

 

x

 

37

  Đường sông miền Bắc

 

 

x

 

 

Bộ Thủy sản (3):

 

 

 

 

38

  Thuỷ sản Việt Nam

x

 

 

 

39

  Thuỷ sản Hạ Long

x

 

 

 

40

  Hải sản Biển Đông

x

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12):

 

 

 

 

41

  Dâu tằm tơ Việt Nam

x

 

 

 

42

  Mía đường I

x

 

 

 

43

  Mía đường II

x

 

 

 

44

  Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

x

 

 

 

45

  Vật tư nông nghiệp

x

 

 

 

46

  Lâm nghiệp Việt Nam

 

x

 

 

47

  Rau quả nông sản

 

x

 

 

48

  Chăn nuôi

 

x

 

 

49

  Muối

 

 

x

 

50

  Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi

 

 

x

 

51

  Xây dựng thuỷ lợi 4

 

 

x

 

52

  Chè Việt Nam

 

 

x

 

 

Bộ Y tế (1):

 

 

 

 

53

  Thiết bị y tế Việt Nam

x

 

 

 

STT

Tên Tập đoàn, Tổng công ty

Thời gian thực hiện

2007

2008

 2009

 2010

 

Bộ Tài chính (1):

 

 

 

 

54

  Bảo hiểm Việt Nam

x

 

 

 

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5):

 

 

 

 

55

  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

x

 

 

 

56

  Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

x

 

 

 

57

  Ngân hàng Công thương Việt Nam

 

x

 

 

58

  Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

 

x

 

 

59

  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

x

 

IV

Các Tổng công ty nhà nước thuộc UBND thành phố trực thuộc TƯ:

 

 

 

 

 

UBND Hà Nội (5):

 

 

 

 

60

  Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

x

 

 

 

61

  Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

x

 

 

 

62

  Du lịch Hà Nội

 

x

 

 

63

  Thương mại Hà Nội

 

 

x

 

64

  Vận tải Hà Nội

 

 

x

 

 

UBND TP.Hồ Chí Minh (7):

 

 

 

 

65

  Bến Thành

 

x

 

 

66

  Thương mại Sài Gòn

 

x

 

 

67

  Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn

 

x

 

 

68

  Du lịch Sài Gòn

 

 

x

 

69

  Nông nghiệp Sài Gòn

 

 

x

 

70

  Xây dựng Sài Gòn

 

 

x

 

71

  Địa ốc Sài Gòn

 

 

x

 

 

 

Tổng cộng:

 

20

 

 

26

 

19

 

06

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1729/QD-TTg

Hanoi, December 29, 2006

 

DECISION

APPROVING THE LIST OF ECONOMIC GROUPS AND STATE CORPORATIONS TO BE EQUITIZED IN THE 2007-2010 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Decree No. 187/2004/ND-CP of November 16, 2004, on transformation of state companies into joint-stock companies;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 263/2006/QD-TTg of November 15, 2006, promulgating the Government's program of action for stepping up the reorganization, renewal, development, and raising the efficiency, of state enterprises in the 2006-2010 period;
At the proposal of the Steering Committee for Enterprise Renewal and Development and of the Ministries of Industry; Construction; Transport; Fisheries; Agriculture and Rural Development; and Health, the People's Committees of Ho Chi Minh and Hanoi cities, and the Management Boards of economic groups and Corporations 91,

DECIDES:

Article 1.- To approve the list of economic groups and state corporations to be equitized in the 2007-2010 period as stated in the enclosed Appendix.

Article 2.-

1. To assign the ministries and the People's Committees of the cities to direct their economic groups and state corporations mentioned in Article 1 of this Decision in elaborating equitization plans and submit them to the Prime Minister for approval according to current regulations.

2. To assign the Steering Committee for Enterprise Renewal and Development:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2006 Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.739
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215