Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg bổ sung Quyết định 675-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 103/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 675/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU MÓNG CÁI TỈNH QUẢNG NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 224/1998/TT-UB ngày 14 tháng 3 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyết định số 675/TTg ngày 18 tháng 9 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với nội dung sau:

1. Về chính sách phát triển thương mại.

1.1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại khu vực cửa khẩu Móng Cái được kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm xuất nhập khẩu). Việc kinh doanh xuất nhập khẩu những mặt hàng Nhà nước quản lý bằng hạn ngạch và các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có chỉ tiêu, điều kiện thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

1.2. Hàng hoá nước ngoài tạm nhập vào khu vực cửa khẩu Móng Cái trong khi chưa tái xuất phải gửi vào kho ngoại quan, khi xuất sang nước khác phải làm thủ tục tái xuất; nếu nhập vào thị trường trong nước thì chủ hàng phải chấp hành các quy định có liên quan về hàng hoá đó và phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành. Trường hợp hàng hoá gửi vào kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu Móng Cái không tiếp tục chuyển đi được thì phải chuyển trả lại nơi xuất xứ. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bàn thống nhất với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại để tổ chức thực hiện.

1.3. Nguyên vật liệu, vật tư nhập vào khu vực cửa khẩu Móng Cái để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc để sản xuất hàng thay thế nhập khẩu phải nộp thuế nhập khẩu và sẽ được hoàn lại thuế khi xuất khẩu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất mặt hàng thay thế nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu Móng Cái được áp dụng chính sách miễn thuế lợi tức, thuế doanh thu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục mặt hàng thay thế hàng năm, Bộ Tài chính xác định, kiểm tra và thực hiện cho miễn thuế.

1.4. Những mặt hàng xuất khẩu được sản xuất tại khu vực cửa khẩu Móng Cái phải chịu thuế thì được phép áp dụng thuế suất hiện hành ở mức thấp nhất.

1.5. Bộ Thương mại uỷ quyền và hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và chi nhánh của Công ty nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động thương mại tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá cho các tổ chức trong và ngoài nước tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

2. Về chính sách du lịch, dịch vụ

2.1. Khách du lịch từ nước ngoài đến thẳng các cảng biển quốc tế thuộc tỉnh Quảng Ninh bằng tầu biển theo hợp đồng với các công ty du lịch trong nước thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục nhập xuất cảnh tại cảng và được phép vào tham quan du lịch tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

2.2. Đồng ý cho tỉnh Quảng Ninh quy hoạch, xây dựng khu vui chơi giải trí tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập phương án cụ thể đảm bảo yêu cầu tổ chức các trò vui chơi giải trí mang tính văn hoá, thể thao lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3. Về chính sách đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng:

3.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được vận dụng các chế độ, chính sách hiện hành về khuyến khích đầu tư trong nước tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Nghị định số 07/1998/NĐ-CP); đồng thời nghiên cứu các chế độ, chính sách đầu tư đặc thù đối với khu vực này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được phép xét duyệt và quyết định việc cho phép các nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc theo đúng mục đích sử dụng đất mà dự án đã được phê duyệt; trường hợp thay đổi mục đích đầu tư ban đầu thì phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Các tổ chức, cá nhân kêu gọi đầu tư vào khu vực cửa khẩu Móng Cái được phối hợp với công ty dịch vụ tư vấn lập hồ sơ trình duyệt và hưởng chi phí lập hồ sơ theo quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư.

3.4. Chỉ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được ký quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản nhóm B, C trên cơ sở thoả thuận với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với việc sử dụng nguồn vốn theo Quyết định số 675/TTg cho các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bố trí vốn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Để đảm bảo việc điều hành có hiệu quả các hoạt động kinh tế tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức bộ máy phù hợp, phân cấp quản lý rõ ràng, đồng thời có quy định ưu đãi cần thiết để thu hút cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt đến làm việc tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng có quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 103/1998/QD-TTg

Hanoi, June 09, 1998

 

DECISION

TO SUPPLEMENT DECISION No.675-TTg ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES IN MONG CAI BORDER GATE AREA OF QUANG NINH PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the President of the People's Committee of Quang Ninh province in Official Dispatch No.224/1998/TT-UB of March 14, 1998 and after considering opinions of the relevant ministries and branches at the central level,

DECIDES:

Article 1.- To supplement Decision No.675-TTg of September 18, 1996 of the Prime Minister on the experimental application of a number of policies in Mong Cai border gate area of Quang Ninh province with the following contents:

1. Regarding policy on trade development.

1.1. Enterprises of different economic sectors, set up in accordance with the provisions of law and having their head offices in Mong Cai border gate area, shall be entitled to directly import and/or export goods (except for commodities banned from import and/or export by the State). The import and/or export of commodities subject to State management by quotas, by norms or conditions, shall comply with the current stipulations of the State and guidances of the Ministry of Trade.

1.2. Foreign goods temporarily imported into Mong Cai border gate area for re-export must be kept in bonded warehouses and when they are re-exported to other countries, the re-export procedures must be filled; if the goods are imported into domestic market, their owner shall have to abide by the relevant regulations on such goods and pay import tax in accordance with the current regulations. In cases where the goods kept in bonded warehouses in Mong Cai border gate area cannot be further delivered, they must be sent back to the place of origin. The People's Committee of Quang Ninh province shall discuss and reach agreement with the General Department of Customs, the Ministry of Finance and the Ministry of Trade on organizing the implementation thereof.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/1998/QĐ-TTg bổ sung Quyết định 675-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37