Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Về giám sát và đánh giá đầu tư; Trong những năm qua việc thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư của tỉnh ta đã thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, chưa đạt yêu cầu so với quy định như: nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra dự án, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, đúng thời gian, gây khó khăn cho công tác quản lý tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đưa công tác giám sát đánh giá đầu tư đi vào nề nếp và có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giám sát và đánh giá đầu tư, theo chỉ đạo dưới đây:

1.1. Đối với chủ đầu tư các dự án: Phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư theo quy định; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án đầu tư và Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án và khi kết thúc đầu tư. Nội dung báo cáo phải đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Đối với UBND các cấp, các Sở, Ban, Ngành: Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, phải theo dõi, kiểm tra, việc đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của mình; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi địa phương, ngành, lĩnh vực do mình quản lý; Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi địa phương, ngành, lĩnh vực quản lý của mình. Nội dung báo cáo phải đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ KH&ĐT.

1.3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư của người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với những dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, cả năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh) lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Thời hạn báo cáo.

2.1. Chủ đầu tư:

+ Với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

- Báo cáo tháng gửi người quyết định đầu tư trước ngày 05 của tháng tiếp theo (riêng các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, chủ đầu tư gửi báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Báo cáo quý, 6 tháng và cả năm gửi cơ quan chủ quản và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5 tháng đầu của quý tiếp theo. Với Dự án nhóm A ngoài gửi cho các đơn vị trên, chủ đầu tư phải gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Với dự án sử dụng vốn khác: Báo cáo 6 tháng và cả năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và 31 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo năm).

2.2. UBND các cấp, các Sở, Ban, Ngành: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và 31 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo năm).

3. Xử lý vi phạm.

UBND các cấp, các sở ngành không được ghi vốn hoặc không đề xuất ghi vốn đối với những dự án không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 2 kỳ liền hoặc 3 kỳ trở lên trong năm.

Người có thẩm quyền không điều chỉnh dự án, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về mọi hậu quả phát sinh do không thực hiện hay thực hiện không đầy đủ các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư hoặc do báo cáo, cung cấp thông tin sai sự thực về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi mình quản lý.

Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngành chịu trách nhiệm về hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo kịp thời với UBND tỉnh việc thực hiện báo cáo đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh để xử lý kịp thời các sai phạm.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79